ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2019 г. до м.юни 2019 г. приет с Решение №971 от 26.07.2019 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите  комисии за периода от м.януари 2019 г. до  м.юни 2019 г. приет с Решение №971 от 26.07.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода януари - август 2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии з...

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода март - декември 2014 г./Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода март - декември 2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за...

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2013 г. /Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2013 г. до м.февруари 2014 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комиси...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013г.до м/ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013г.до м.август 2013г

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите  комисии за периода от м.януари 2013 г.до м.август 2013 г.    /Приет с Решение №493 от 27.09.2013 г. на Общински съвет – Хасково/   Ува...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013 г. до /ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013 г. до м.август 2013 г.

О Т Ч Е Т   за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2013 г. до  м.август 2013 г.    Уважаеми госпожи и господа общински съветници,   През отчетния пери...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли до м.декември /ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли до м.декември 2012 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите ком...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли до м.декемвр/ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.юли до м.декември 2010

приет с Решение №705 от 04.02.2011 г. на Общински съвет – Хасково Уважаеми госпожи и господа общински съветници, През отчетния период – от м.юли 2010 г. до м.декември 2010 г. вкл., Общински съвет...

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.януари до м.юни 2/ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.януари до м.юни 2010

комисии за периода от м.януари 2010 г. до  м.юни 2010 г. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, През отчетния период – от м.януари 2010 г. до м.юни 2010 г. вкл., Общински съвет – Хасково п...

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май до м.декември /Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май до м.декември 2009

Тук може да се запознаете с Отчета за дейността на Общински съвет –Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. вкл. - ОТЧЕТ