Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване, хигиенизиране или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Хасково   по чл.196, ал.5 от З...

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Хасково

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Х А С К О В О     НАРЕДБА   ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕ...

Наредба за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Тази Наредба урежда правата и задълженията на религиозните общности на територията на община Хасково и изискванията за спазване на обществения ред при дейността им. Чл.2....

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Хасково

                НАРЕДБА   за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,...