ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари       2015 г. до м.август 2015 г. вкл.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
С Решение №758 от 30.01.2015 г., бе приет Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии, за периода от м.март 2014 г. до м.декември 2014 г. вкл. 
С тази докладна записка, представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2015 г. до  м.август 2015 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2015 г. до  м.август 2015 г. вкл.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 
ОТЧЕТ
 
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите 
комисии за периода от м.януари 2015 г. до  м.август 2015 г. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.януари 2015 г. до м.август 2015 г. вкл., Общински съвет – Хасково е провел  7 заседания.  Приети са общо 156 решения за този период.
От м.ноември 2011 г. до м.август 2015 г. вкл., Общински съвет – Хасково е провел 47 заседания и е приел 898 решения.
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, също е провел 7 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
През отчетният период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; както и одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.
Съгласно Закона за публичните финанси, Общински съвет – Хасково, със свое Решение №763 от 27.02.2015 г. прие окончателния годишен план с разпределение на собствени приходи и държавни приходи по бюджета на Община Хасково за 2014 г.
С Решение №764 от 27.02.2015 г., Общински съвет – Хасково прие бюджета на Община Хасково за 2015 г., както и разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи.
Във връзка с разпоредбите на РМС №62 от 30.01.2015 г. за бюджетна прогноза за 2016 г. и Указания БЮ №1/11.02.2015 г. на Министерство на финансите, с Решение №787 от 27.03.2015 г. на Общински съвет – Хасково, бе приета Бюджетна прогноза на Община Хасково за периода 2016-2018 г. 
В последствие с Решение №828 от 29.05.2015 г.,  Общински съвет – Хасково прие актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 31.03.2015 г., а с Решение №876 от 31.07.2015 г. – актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.06.2105 г.
Приета бе Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост през 2105 г. /Решение №750 от 30.01.2015 г./, а с Решение №762 от 27.02.2015 г. – Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 г. 
С Решения №№812, 813, 814, 815, 816, 817 и 818 от 24.04.2015 г., Общински съвет – Хасково прие годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества за 2014 г.
С Решение №835 от 29.05.2015 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъде открита процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на водните обекти чрез предоставянето им под наем.
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково взе следните решения:
- С Решения №804, 805, 806 и 807 от 24.04.2015 г., Общински съвет – Хасково избра управители на общинските лечебни заведения до провеждане на конкурс, а съответно с Решения №808, 809, 810 и 811 от 24.04.2015 г., обяви конкурс за възлагане на управлението на тези заведения.
- С Решение №849 от 29.05.2015 г., Общински съвет – Хасково прие Декларация, с която се изразява несъгласие срещу предлаганите промени в Закона за лечебните заведения и подкрепи становището на управителите на общинските лечебни заведения.
- Със свое Решение №853 от 26.06.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО” и „ИН ВИВО”.
- С Решения №№854, 855, 856 и 857 от 26.06.2015 г.,  бяха избрани управители на общинските лечебни заведения, след проведен конкурс.
 
В областта на социалните дейности с Решение №768 от 27.02.2015 г.,  бе приет План за действие на община Хасково в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2015/
- С Решение №799 от 24.04.2015 г., бе приета Общинска програма за закрила на детето за 2015 г.
- С Решение №800 от 24.04.2015 г., бе приет  Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г.  в Община Хасково.
- С Решение №801 от 24.04.2015 г., Общински съвет - Хасково допълни обхвата на дейност на второстепенния разпоредител ,,Социални услуги в общността“ с Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, ул.,,Съгласие“ №5 и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, ул. ,,Единство“ № 21, считано от 01.05.2015 г.”
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково, със свое  Решение №748 от 30.01.2015 г.   прие Общинска програма на мерките за осъществяване закрила на деца с изявени дарби за 2015 г.
- С Решение №785 от 27.02.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следния недвижим имот – държавна собственост за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“ - град Хасково: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.84 с площ 3 949 кв.м., ведно с построена в него триетажна сграда с идентификатор 77195.725.84.1 по КК на града Хасково със застроена площ 517 кв.м.
- С Решение №825 от 24.04.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на следния недвижим имот – държавна собственост за нуждите на ПМГ „Акад. Боян Петканчин” - град Хасково: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.68 по КК на град Хасково (бул. „Ст. Стамболов“ № 2) с площ 12 226 кв.м.
- С Решение №897 от 31.07.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да започне процедура процедура по замяна на недвижим имот – държавна собственост за нуждите на ОУ „Христо Смирненски“ - град Хасково: Поземлен имот с идентификатор 77195.725.84, с площ 3 949 кв.м., ведно с построена в него триетажна сграда с идентификатор 77195.725.84.1 по КК на града Хасково със застроена площ 517 кв.м., с недвижим имот – общинска собственост за нуждите на ПГЛП „Райна Княгиня“ – град Хасково: триетажна масивна сграда с идентификатор 77195.712.75.7 по КК на гр. Хасково, със застроена площ 729 кв.м. (бул. „Г.С. Раковски“ № 24), съгласно АПОС № 3793/08.02.2012 година.
- С Решение №789 от 27.03.2015 г. бе приет Общински план за младежта за 2015 г.
- С Решения №747 от 30.01.2015 г., №766 от 27.02.2015 г., №767 от 27.02.2015 г.; №830 от 29.05.2015 г.; №872 от 31.07.2015 г., №873 от 31.07.2015 г.; №874 от 31.05.2015 г.  бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижими имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения. /ОУ „Хр.Смирненски” – гр.Хасково, ОУ „Христо Ботев” – с.Динево, община Хасково, ПМГ „Акад. Боян Петканчин” – гр.Хасково; ГПЧЕ „Проф.д-р Асен Златаров” – гр.Хасково; ОУ „Шандор Петьофи” – гр.Хасково; СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково; ОУ „Хр.Ботев” – с.Войводово, община Хасково/
 
В областта на културата,  Общински съвет – Хасково със свое Решение №749 от 30.01.2015 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2015 г.
С Решение №858 от 26.06.2015 г. бе  открит Симфоничен оркестър – гр.Хасково.
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие следните решения:
- С Решение №760 от 27.02.2015 г., Общински съвет – Хасково  одобри Проектно предложение: „Ремонт на Спортна зала „Дружба” – гр.Хасково”.
- С Решение №761 от 27.02.2015 г., Общински съвет – Хасково одобри Проектните предложения: „Ремонт на официален терен на Стадион „Хасково” – гр.Хасково и „Обновяване на лекоатлетическа писта за бягане на Стадион „Хасково” – гр.Хасково.
- С Решение №790 от 27.03.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат отдадени под наем по реда на чл.50а, ал.1 от ЗФВС и чл.74 от ППЗФВС, общински спортни недвижими имоти за нуждите на спортните клубове.
 
Взетите решения, с които Община Хасково кандидатства с проекти по различни оперативни програми са следните:
- С Решение №786 от 27.03.2015  г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Подобряване качеството на болничния престой на пациентите  чрез реконструкция и обновяване на  „Център за психично здраве“ ЕООД , гр. Хасково“  по Мярка 1 „Подобряване на системата  за  психично здраве на българските граждани“ от Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на финансовия механизъм на европейското пространство и норвежки финансов механизъм 2009-2014 г.
- С Решение №869 от 26.06.2015 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да разработи, кандидатства и да изпълнява проект с наименование „Закупуване на оборудване за физиотерапевтичен кабинет за Специализирана институция – Дом за стари хора и Дом за възрастни хора със сетивни нарушения „Кенана” – Хасково”, който да бъде подаден за финансиране пред Фонд „Социална закрила” към МТСП.
- С Решение №871 от 31.07.2015 г. Общински съвет- Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001- 2. 002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”  с  Проект: „Център за услуги в общността и в домашна среда Шанс в дома“  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2: “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“.
- С Решение №898 от 31.07.2015 г. бе приета Декларация с искане Община Хасково да бъде включена в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
 
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:
- Наредбата за общинските жилища /Решение №744 от 30.01.2015 г./
- Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково. /Решение №745 от 30.01.2015 г., Решение №770 от 27.02.2015 г. и Решение №788 от 27.03.2015 г./
- Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. /Решение №826 от 29.05.2015 г./
- Наредбата за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост. /Решение №829 от 29.05.2015 г./
 
С Решение №769 от 27.02.2015 г., Общински съвет – Хасково прие Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Хасково, като съответно отмени Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Хасково, /приета с Решение №205 от 24.10.2008 г. и изм. с Решение №258 от 30.01.2009 г. на Общински съвет – Хасково/ и  Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на Община Хасково, /приета с Решение №100 от 28.05.2004 г. и доп. с Решение №564 от 25.06.2010 г. на Общински съвет – Хасково./
С Решение №802 от 24.04.2015 г. бе приет Отчет за 2014 г. за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на община Хасково с период на действие 2014 – 2017 г.
С Решение №877 от 31.07.2015 г., Общински съвет – Хасково прие Наредба за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделската земя от общинския поземлен фонд по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ.
 
През отчетният период, в състава на Общински съвет – Хасково настъпи промяна, като на мястото на Станислав Дечев от ПГ „ГЕРБ” влезе д-р Георги Илиев.
Общински съвет – Хасково удостои със званието  „Почетен гражданин на Хасково” – о.р.генерал Владимир Янев /с Решение №893 от 31.07.2015 г../ 
С Решения №850 от 29.05.2015 г. и  №893 от 31.07.2015 г., Общински съвет – Хасково посмъртно удостои със званието „Почетен гражданин на Хасково” - проф.д-р Асен Златаров и Костадин Карамитрев.
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, в специално създадения раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
В периода от м.януари 2015г. до  м.август 2015 г. вкл., няма върнати решения на Общински съвет – Хасково от Областен управител на Хасковска област. 
От страна на заинтересовани лица, също няма оспорени решения на Общински съвет – Хасково.
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии, е следния:
1. ПК по обществен ред и законност -  7 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  7 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска
политика -  7 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси -  7 заседания;
 
5. ПК по земеделието, горите и проблемите на 
селата -  7  заседания
 
6. ПК по образование, култура и 
вероизповедания -  6 заседания;
 
7. ПК по здравеопазване, екология и 
социални дейности -  5 заседания;
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и
международни връзки -  2 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  2 заседания.
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от председателя на Общински съвет и от общинските съветници:
- От председателя на Общински съвет  – Хасково –  20 бр.
- От група общински съветници –  1 бр.
- От Представителна група на ПП „ГЕРБ” – 1 бр.
 
За сведение от кмета на Община Хасково инж.Георги Иванов, са внесени 112 бр. докладни записки.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесените факти се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. В заключение на направения анализ може да се каже, че Общински съвет – Хасково е бил последователен в целите и намеренията си да разреши немалка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители. Защото в думата Община се крие коренът на общото начало, на обединението в името на смисъла да живеем заедно, тук, сега и в бъдеще.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов /