ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.март 2014 г. до м.декември 2014 г. вкл.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
С Решение №600 от 28.03.2014 г., бе приет Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии, за периода от м.септември 2013 г. до м.февруари 2014 г. вкл. 
С тази докладна записка, представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.март 2014 г. до  м.декември 2014 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.март 2014 г. до  м.декември 2014 г. вкл.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/
 
 
ОТЧЕТ
 
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите 
комисии за периода от м.март 2014 г. до  м.декември 2014 г. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.март 2014 г. до м.декември 2014 г. вкл., Общински съвет – Хасково е провел  8 заседания.  Приети са общо 168 решения за този период.
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, също е провел 8 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
През отчетният период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; както и одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.
Съгласно Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на Решение №57 от 04.02.2014 г. за бюджетна прогноза за 2015 г. и Указания БЮ №2/10.02.2014 г. на Министерство на финансите, с Решение №583 от 28.03.2014 г. на Общински съвет – Хасково, бе приета Бюджетна прогноза на Община Хасково за периода 2015-2017 г. 
Съответно с Решение №706 от 31.10.2014 г. бе прието актуализирано разпределение на промените по бюджета на Община Хасково към 30.06.2014 г., а с Решение №723 от 28.11.2014 г. бе прието актуализирано разпределение на промените по бюджета към 30.09.2014 г.
Приет бе Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2013 г. /Решение №584 от 28.03.2014 г./
С Решения №№589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 от 28.03.2014 г., Общински съвет – Хасково откри процедура за предоставяне на концесия върху недвижими имоти – публична общинска собственост – язовири, находящи се на територията на Община Хасково и съответно определи концесинерите им с Решение №672, 673, 674, 674, 675, 676, 677 от 25.07.2014 г. 
С Решения №№611, 612, 613, 614, 615, 616, 617 от 25.04.2014 г., Общински съвет – Хасково прие годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества за 2013 г.
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково взе следните решения:
- С Решение №631 от 25.04.2014 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие община Хасково да апортира в капитала на „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД 1. Сграда на лъчетерапевтичен комплекс, на две нива, с ЗП на първо ниво 600 м2 и второ ниво  1000 м2, представляваща самостоятелен обект с идентификатор № 77195.518.192.7.2 с балансова стойност 3 126 888 лева; 2. Медицинска апаратура -  Скенер-Компютърен томограф (Симулатор) с балансова стойност 843 600,00 лв.; Апарат-телегаматерапия комплект с планираща система с балансова стойност 1 560 000,00 лв.; 3D фантом с комплект за дозиметричен контрол с балансова стойност 287 748,00 лв., придобити от Община Хасково, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG161PO001/1.1-11/2011/004 по Проект: „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково“ ЕООД -  гр. Хасково”, като съответно увеличи капитала на дружеството със записване на новите дялове.
- С Решение №680 от 25.07.2014 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие да бъдат подпомогнати семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Хасково, за финансиране на процедури „ИН ВИТРО” и „ИН ВИВО”.
- Със свое Решение №686 от 26.09.2014 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да отпише задължението си за възстановяване на парична вноска в размер на 330 000 лв., отпусната с Решение №7 от 21.12.2007 г. на Общински съвет – Хасково.
- С Решение №727 от 28.11.2014 г.,  бе приет окончателния ликвидационен баланс на„Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация.
 
В областта на социалните дейности беше прието Решение №602 от 28.03.2014 г.,  Общински съвет – Хасково даде съгласие за разкриване на Звено за услуги в домашна среда към второстепенен разпоредител „Социални услуги в общността”, като местна дейност.
- С Решение №604 от 25.04.2014 г., бе приета Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.
- С Решение №605 от 25.04.2014 г., бе актуализирана Общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г.; приет бе Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково за периода 2011-2915 г.; Годишен план за развитие на социалните услуги за 2015  в Община Хасково.
- С Решение №652 от 27.06.2014 г., Общински съвет – Хасково отдаде под наем без търг или конкурс недвижими имоти, частна общинска собственост, за нуждите на Клуб на инвалидите с физически увреждания – гр.Хасково и на Клуб за рехабилитация и социална интеграция на лица с увредено зрение – гр.Хасково.
- С Решение №707 от 31.10.2014 г., Общински съвет - Хасково даде съгласие за промяна на вида на социалната услуга от ,,Защитено жилище“ за младежи, напускащи специализирана институция ДДЛРГ в ,,Наблюдавано жилище“, с адрес, гр. Хасково, бул.,,Съединение“ №16, считано от 01.01.2015 г.
- С Решение №708 от 31.10.2014 г., Общински съвет -  Хасково даде своето съгласие за разкриване на социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2015 г. на ,,Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с адрес, гр. Хасково, ул.,,Единство“ №21. 
- С Решение №709 от 31.10.2014 г., Общински съвет -  Хасково даде съгласие за разкриване на социална услуга в общността, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2015 г. на,,Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“, с адрес, гр. Хасково, ул. ,,Съгласие“ №5:
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково, със свое  Решение №603 от 25.04.2014 г.   прие Общински план за младежта за 2014 г.
- С Решение №606 от 25.04.2014 г., Общински съвет – Хасково учреди безвъзмездно право на ползване върху имот – публична общинска собственост, представляващ триетажна масивна сграда с идентификатор 77195.712.75.7 по КК на гр.Хасково, със застроена площ 729 кв.м. /бул. „Г.С.Раковски” №24/, съгласно АПОС №3793/08.02.2012 г. в полза на ПГЛП „Райна Княгиня” – град Хасково, за срок до отпадане на необходимостта, но не по-дълъг от 10 години.
- С Решения №598 от 28.03.2014 г., №658 от 27.06.2014 г., №727 от 28.11.2014 г.  бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижим имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения. /ОУ „Св.Ив.Рилски” – гр.Хасково, ОУ „Хр.Смирненски” – гр.Хасково и СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково/
- С Решение №687 от 26.09.2014 г. Общински съвет – Хасково утвърди функционирането на маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2014/2015 г. на територията на Община Хасково.
 
В областта на културата,  Общински съвет – Хасково със свое Решение №581 от 28.03.2014 г. бе приета Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2014 г.
С Решение №586 от 28.03.2014 г. бе  дадено съгласие Регионална библиотека „Христо Смирненски” – гр.Хасково да кандидатства по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, по Мярка 2 „Документиране на културната история” с Проект: „Дигитален център Хасково – портал към бъдещето”.
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие следните решения:
- С Решение №646 от 27.06.2014 г., Общински съвет – Хасково  даде съгласие Община Хасково да подпомогне финансово Баскетболен клуб „Хасково 2012” и Футболен клуб „Хасково 2009”, със средства в размер на 50 000 лв. за всеки клуб, които да бъдат за сметка на §97-00  „Резерв за непредвидени разходи” от бюджета на община Хасково за 2014 г.
- С Решение №651 от 27.06.2014 г., Общински съвет – Хасково отдаде под наем на лицензирани спортни организации и клубове, за срок от 10 години, общински спортни недвижими имоти.
- С Решение №663 от 25.07.2014 г., Общински съвет – Хасково определи цени за вход на стадион „Хасково” за спортни мероприятия.
- С Решение №688 от 26.09.2014 г., Общински съвет – Хасково подпомогна Хандбален клуб „Хасково” със средства в размер на 20 000 лв.
- С Решение №689 от  26.09.2014 г., Общински съвет – Хасково подпомогна финансово и Баскетболен клуб „Хасково 2012”, със средства в размер до 50 000 лв., които да бъдат като авансово плащане на необходимите средства на клуба, предвидени за 2015 г. в бюджета на Община Хасково.
 
С Решение №629 от 25.04.2014 г. Общински съвет – Хасково прие Правилник за почетните отличия и звания на град Хасково, реда за удостояване и тяхното връчване.
С Решение №630 от 25.04.2014 г., Общински съвет – Хасково удостои със званието  „Почетен гражданин на Хасково” – проф.д-р Ексапет Караханян – Джамбазова.
С Решение №643 от 30.05.2014 г., Общински съвет – Хасково удостои скулптора Петьо Викторов Александров /посмъртно/ със званието „Почетен гражданин на Хасково”.
 
В състава на Общински съвет – Хасково настъпи промяна, като  в групата на ПП „ГЕРБ” на мястото на Евгения Даниелова Ангелова, влезе д-р Стефка Тодорова Вълкова.
 
Взетите решения, с които Община Хасково кандидатства с проекти по различни оперативни програми са, както следва:
- С Решение №608 от 25.04.2014  г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Опазване и социализация на културното наследство в Хасково на открито” по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”.
- С Решение №725 от 28.11.2014 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на Проект: № DIR-5122130-1-172 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион  Хасково”, финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 2: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третирани на отпадъци“, Мярка: BG161PO005/12/2.10/08/30.
- С Решение №742 от 28.11.2014 г. Общински съвет- Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3 „Зорница“ – сграда на ЦДГ 2 на ул. „Добруджа“ 59, гр.Хасково, по Програма BG 04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG 04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“.
 
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:
- Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на Община Хасково. /Решение №587 от 28.03.2014 г., Решение №710 от 31.10.2014 г./
- Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. /Решение №588 от 28.03.2014 г./
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, в специално създадения раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
 
В периода от м.март 2014 г. до  м.декември 2014 г. вкл., няма върнати решения на Общински съвет – Хасково от Областен управител на Хасковска област. 
От страна на заинтересовани лица, също няма оспорени решения на Общински съвет – Хасково.
 
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии, е следния:
1. ПК по обществен ред и законност -  8 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  8 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска
политика -  8 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси -  8 заседания;
 
5. ПК по земеделието, горите и проблемите на 
селата -  8  заседания
 
6. ПК по образование, култура и 
вероизповедания -  6 заседания;
 
7. ПК по здравеопазване, екология и 
социални дейности -  4 заседания;
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и
международни връзки -  2 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности –  2 заседания.
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянните  и временни комисии, от председателя на Общински съвет и от общинските съветници:
- От председателя на ПК по спорт, туризъм, младежки дейности –  1 бр.
- От Временна комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели – 1 бр.
- От председателя на Общински съвет  – Хасково –  20бр.
- От общинския съветник Димитър Шалапатов –  1бр.
 
За сведение от кмета на Община Хасково инж.Георги Иванов, са внесени 114 бр. докладни записки.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесеният отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че в оставащия кратък период на нашия мандат, ще работим отговорно в служба на гражданите на общината, и с действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО:
/Иван Иванов/