ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии
за периода от м.септември 2013 г. до м.февруари 2014 г. вкл.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
С Решение №493 от 27.09.2013 г., бе приет Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии, за периода от м.януари 2013 г. до м.август 2013 г. вкл. 
С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2013 г. до  м.февруари 2014 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2013 г. до  м.февруари 2014 г. вкл.
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
ОТЧЕТ
 
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите 
комисии за периода от м.септември 2013 г. до  м.февруари 2014 г. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.септември 2013 г. до м.февруари 2014 г. вкл., Общински съвет – Хасково е провел  8 заседания.  Приети са общо 106 решения. 
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи, също е провел 8 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
През отчетният период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; както и одобряване проекти за подробни устройствени планове; именуване на улици; изменения и допълнения на действащите наредби.
Съгласно Закона за публичните финанси във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., с Решение №566 от 14.02.2014 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2014 г., както и отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2013 г. /Решение № 565 от 14.02.2014 г./
Приета бе Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г. и се откри процедура за продажба и отдаване под наем с публичен търг на обектите, включени в Годишната програма. /Решение №547 от 31.01.2014 г./
С Решение №542  от 31.01.2014 г., Общински съвет – Хасково упълномощи кмета на Община Хасково да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Хасково задълженията на физически и юридически лица към общината с изтекла давност.
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №508 от 06.12.2013 г., даде съгласие „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково да ползва банков кредит в размер на 100 000 лв. във връзка с довършителни дейности по Проект: „Изграждане на Лъчетерапевтичен комплекс” към здравното заведение.
С Решение №535 от 20.12.2013 г.  бе дадено съгласие Община Хасково да поеме и уреди задълженията към кредиторите и произтичащи от тях текущи задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация, в размер на 232 000.00 лв.  
С Решение №543 от 31.01.2014 г., Общински съвет – Хасково определи сумата от 30 000 лв. в бюджета на Община Хасково за финансиране на процедури „ИН ВИТРО и ИН ВИНО” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Хасково.
С Решение №577 от 28.02.2014 г.,  бе определен краен срок за ликвидацията на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково – в ликвидация – 31.05.2014 г.
 
В областта на социалните дейности беше прието Решение №515 от 06.12.2013 г.,  Общински съвет – Хасково допълни обхвата на дейност на второстепенния разпоредител „Социални услуги в общността” с Домашен социален патронаж – местна дейност.
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково, със свое  Решение №476 от 04.09.2013 г.  утвърди функционирането на маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас за учебната 2013/2014 г. на територията на Община Хасково.
- С Решение №510 от 06.12.2013 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие държавните и общински учебни заведения на територията на община Хасково да заплащат такса битови отпадъци на база декларирани контейнери.
- С Решение №512 от 06.12.2013 г., Общински съвет – Хасково преобразува чрез сливане детските заведения на територията на Община Хасково.
- С Решения №484 и №485 от 27.09.2013 г., №494 от 25.10.2013 г.; №533 от 20.12.2013 г. и №576 от 28.02.2014 г. бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижим имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения. / ГПЧЕ „Проф.д-р Ас.Златаров”; ОУ „Ш.Петьофи” – гр.Хасково; СУ „Стефан Караджа” – гр.Хасково; СОУ „Св.Паисий Хилендарски” – гр.Хасково и ОУ „Св.Ив.Рилски” – гр.Хасково./
 
В областта на културата,  Общински съвет – Хасково със свое Решение №513 от 06.12.2013 г., одобри нова численост на Местна дейност 737 „Оркестри и ансамбли”.
С Решение №546 от 31.01.2014 г. бе отправено искане към Министерски съвет на Република България, да предостави за безвъзмездно управление на Община Хасково сградата на бившия Куклен театър – гр.Хасково, необходим за нуждите на ДКТ „Иван Димов” – гр.Хасково.
С Решение №551 от 31.01.2014 г. бе отдаден без търг или конкурс недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Клуба на дейците на културата в гр.Хасково.
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие две решения, а именно:
- С Решение №517 от 06.12.2013 г., Общински съвет – Хасково определи списък на спортните обекти – публична общинска собственост, които да бъдат отдадени под наем на лицензирани спортни организации за срок от 10 години.
- С Решение №561 от 31.01.2014 г. със званието  „Почетен гражданин на Хасково” бе удостоен известният тенисист Григор Димитров Димитров.
 
Взетите решения, с които Община Хасково кандидатства с проекти по различни оперативни програми са, както следва:
- С Решение №483 от 04.09.2013  г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Надежда за децата” по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”.
- С Решение №509 от 06.12.2013 г., Общински съвет – Хасково одобри извършените промени и прие предложението за Проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Хасково.
- С Решение №537 от 31.01.2014 г. Общински съвет- Хасково определи като приоритетен обект: „Рехабилитация на техническата инфраструктура на части от кв. „Тракийски” и кв. „Македонски” в гр.Хасково и даде съгласие Община Хасково да кандидатства пред ПУДООС за финансиране на проекта.
- С Решение №570 от 28.02.2014 г. Общински съвет – Хасково упълномощи Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
 
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни:
- Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково /Решение №498 от 25.10.2013 г./
- Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково /Решение №511 от 06.12.2013 г.; Решение №531 от 20.12.2013 г.; Решение №544 и Решение №545 от 31.01.2014 г. и Решение №579 от 28.02.2014 г./
- С Решение №538 от 31.01.2014 г., бе отменена Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Хасково, приета с Решение №97 от 28.05.2004 г. на Общински съвет – Хасково и бе приета нова Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково.
 
Актуализирана бе Програмата за опазване на околната среда на община Хасково с период на действие 2014-2017 г./Решение №548 от 31.01.2014 г./
 
С Решение №569 от 28.02.2014 г., Общински съвет – Хасково прие Общински план за развитие на Община Хасково 2014 – 2020 г.
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, в специално създадения раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
 
В периода от м.септември 2013 г. до  м.февруари 2014 г. вкл., е върнато едно решение на Общински съвет – Хасково от Областен управител на Хасковска област, а именно: 
- Писмо с  изх. №АК-08-1/10.02.2014 г. на Областен управител на Област Хасково за връщане на Решение №544 от 31.01.2014 г. на Общински съвет - Хасково относно промяна на текста, касаещ услугите на Домашен социален патронаж, в чл.29 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково. С Решение №567 от 14.02.2014 г., Общински съвет – Хасково измени горецитираното Решение №544 от 31.01.2014 г. 
От страна на заинтересовани лица, е оспорено едно решение на Общински съвет – Хасково, а именно Решение №511 от 06.12.2013 г., с което се изменя Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, в частта, касаеща таксите за детските заведения. Насрочено е Административно дело №5 на 12.03.2014 г. в Административен съд – Хасково.
 
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии, е следния:
 
1. ПК по обществен ред и законност -  8 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  5 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска
политика -  6 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси -  8 заседания;
 
5. ПК по образование, култура и 
вероизповедания -  7 заседания;
 
6. ПК по здравеопазване, екология и 
социални дейности -  4 заседания;
 
7. ПК по земеделието, горите и проблемите на 
селата -  6 заседания
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и
международни връзки -  2 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 3 заседания.
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянните  и временни комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи:
- От председателя на ПК по бюджет и финанси – 1 бр.
- От Временна комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели – 1 бр.
- От председателя на Общински съвет  – Хасково –  20 бр.
- От общинския съветник Евгени Колев – 1 бр.
 
За сведение от кмета на Община Хасково инж.Георги Иванов, са внесени  78 бр. докладни записки.
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. В заключения на направения анализ може да се каже, че и през този период, Общински съвет – Хасково е бил последователен в целите и намеренията си да разреши немалка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково. 
 
 
Иван Иванов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО