ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Х А С К О В О          

 

                                                   

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година и отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

        

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Община Хасково разполага с имоти, които могат да бъдат отдадени под наем. Същите следва да бъдат допълнени в приетата годишна програма за 2022 година.

Съгласно изискванията на Закона за общинската собственост (ЗОС) и Наредба за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Общински съвет – Хасково, публичната общинска собственост се отдава под наем чрез провеждане на търг след решение на Общински съвет.

Предвид гореизложеното предлагам, Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС Хасково, Общински съвет – Хасково:

 

І. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година и дава съгласие да бъдат отдадени под наем следните имоти – публична общинска собственост, за срок до 10 (десет) години, а именно:

 

1. Външни игрища, находящи се в Поземлен имот с идентификатор № 77195.714.292 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК гр. София, представляващ парк „Авеню“, гр. Хасково, ул. „Кюстенджа“, както следва: 

  • Футболно игрище с площ от 1050 кв.м.;
  • Баскетболно игрище с площ от 770 кв.м.;
  • Волейболно игрище с площ от 580 кв.м.;
  • Игрище за тенис на корт с площ от 600 кв.м.

 

2. Сграда с идентификатор № 77195.714.292.3 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на изп. директор на АК гр. София, находяща се в ПИ с идентификатор № 77195.714.292, с площ от 83 кв.м., на 1 етаж, с предназначение: Съблекални.

 

3. Възможност за монтаж на временен обект до 200 кв.м. в ПИ с идентификатор № 77195.714.292.

 

Месечен наем в размер на 1310,00 лв. (хиляда триста и десет лева) без ДДС за игрища и съблекални, съгласно Експертна оценка на независим експертен оценител и 800,00 лв. (осемстотин лева) без ДДС за терена за поставяне на временен обект, съгласно Наредба на началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на ОбС Хасково, или общ начален месечен наем за ползване на недвижимите имоти по пункт първи, точки от едно до три включително – 2110,00 лв. (две хиляди сто и десет лева) без ДДС.

 

 ІІ. Датите за провеждане на първоначални и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, както и други допълнителни условия, да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова

Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС