ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ХАСКОВО ЧРЕЗ КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ВТОРО БЪЛГАРСКО НЕДЕЛНО УЧЕЛИЩЕ (ВБНУ) „СВ. ИВАН РИЛСКИ”, ГР.КОМОТИНИ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДРУЖЕСТВО „БЪЛГАРИЯ“ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В гр. Комотини, Република Гърция е създадено и вече работи за просвещението на българските деца Второ Българско Неделно Училище (ВБНУ) „Св. Иван Рилски“. Заслугата е на дружество „България“ – неправителствена организация на българите, живеещи в областите Кавала, Драма и Родопи (Комотини), което е дало дом и на Българско училище в гр.Кавала.

Като Кмет на община Хасково осъществих контакт с г-жа Генка Пападопулос – Председател на управителния съвет на Дружество „България“ и директор на ВБНУ „Св.Иван Рилски“ - гр.Комотини и д-р Станка Колева – Директор на БНУ „Св. Иван Рилски“ - гр. Кавала. В предварителен разговор и чрез писмено предложение, г-жа Пападопулос и д-р Колева, представиха вижданията си относно възможностите за сътрудничество и съвместна работа с Община Хасково и дружество „България“, с които искам да ви запозная накратко, без да се изчерпват всички бъдещи възможности:

 

ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ВБНУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ГР. КОМОТИНИ:

 

- Сътрудничество и тясно взаимодействие между ВБНУ „Св. Иван Рилски“ - гр. Комотини и основно училище в гр.Хасково.

ВБНУ „Св. Иван Рилски“ е единственото българско неделно училище в гр.Комотини, в което българските деца, родени и/или живеещи в и около гр.Комотини, имат възможност да учат на роден език, за роден край, българско народно творчество и българска музика; да имат достъп до българска литература, да имат досег до велики наши писатели и да обогатяват своята българска култура и език.

Всички основни училища от гр.Хасково са много добре развити, с богат опит зад гърба си и възможност за обмяна на опит, с подготвени учители и с традиции за организиране на съвместни мероприятия, с цел създаване на контакт между българските ученици от двете държави.

 

-  Съдействие и помощ от ръководството на община Хасково на ВБНУ „Св. Иван Рилски“ при организиране на ученически лагери, екскурзии и посещения на община Хасково и нейните културни, исторически и природни забележителности.

Тези посещения ще оставят незабравими срещи, впечатления, взаимодействие и спомени в учениците за Родината и ще бъдат нагледен урок по изучаваните от тях дисциплини.

 

От своя страна ръководството на ВБНУ „Св. Иван Рилски“ ще окаже пълно съдействие при организиране на аналогични мероприятия при посещения в гр. Комотини на ученици от община Хасково.

 

-  Съдействие и съвместна работа между Регионален исторически музей - Хасково и ВБНУ „Св. Иван Рилски“ - гр. Комотини.

Организиране на посещения на ученици от неделното училище в музея, изнасяне на беседи и запознаване с колекциите от праисторически, антични и средновековни материали от керамика, камък, желязо и стъкло – оръдия на труда, предмети от бита и изкуството, античните и средновековни монети, етнографските колекции от земеделски и занаятчийски оръдия на труда, медни съдове, накити и облекло, произведения на народното приложно изкуство.

 

ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ХАСКОВО И ДРУЖЕСТВО „БЪЛГАРИЯ“ В ГР. КОМОТИНИ:

 

- Насърчаване обмена на представители на двете страни в области, от взаимен интерес; създаване и развитие на бизнес контакти, културно и образователно сътрудничество в интерес на просперитета на община Хасково и българската общност в гр. Комотини;

- Взаимно подпомагане, съдействие и работа при организиране на конференции, семинари, търговски панаири, изложения и други мероприятия от взаимен интерес и насърчаване участието в такива събития;

- Работа и съдействие за развитие на сътрудничество между кметските ръководствата на общините Хасково и Родопи (Комотини);

- Взаимно подпомагане при организиране на общи дейности, обмен и събития.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Тази година през месец септември Българското неделно училище в гр.Комотини навършва своята първа година. То е създадено с много труд и усилия  през миналата учебна година. От септември 2022 г. е официално одобрено с постановление №90 на МС на Република България като Второ Българско Неделно училище „Св. Иван Рилски“ (първото е в гр. Кавала).

Смятам, че подкрепата за всяко българско дете е дълг и отговорност. За българските деца, живеещи далече от България, това училище е ценен дар, който ще им помогне да се себеутвърждават, да  израстнат като общност и да градят българско общество извън пределите на Родината.

Считам,  че можем да изградим  чудесно партньорство, взаимно полезно, да създадем мост между България и българите, живеещи и работещи района на гр.Комотини и особено с българските деца, учещи се във Второ Българско Неделно Училище в гр. Комотини.

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

 

Дава съгласие Кмета на Община Хасково да подпише Договор/ Меморандум за сътрудничество и съвместна дейност между Община Хасково и Второ Българско Неделно училище „Св. Иван Рилски”, гр.Комотини, Република Гърция, представлявано от Дружество „България”, Република Гърция.

   

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково