ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Увеличение на капацитета на ЦОП – Хасково от 40 на 60 потребители с цел обезпечаване функционирането на Спешен прием.

 

        

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Център за обществена подкрепа – Хасково е разкрит със Заповед №РД01-257/03.02.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, считано от 01.01.2011 г., като делегирана държавна дейност с капацитет 40 потребители.

Център за обществена подкрепа - Хасково е форма на социална услуга в общността, в която се предоставят дейности за подпомагане на деца и семейства в риск, с оглед зачитане правата на децата, подкрепа на семействата за осигуряване на по-добра грижа за децата,  осигуряване на ефективен достъп до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни дейности сред децата и семействата и ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на децата.

Увеличаването на капацитета на ЦОП – град Хасково се налага поради разкриването на Спешен прием с капацитет 4 места за настаняване, със срок за настаняване до 1 месец /30 дни/ и целева група деца от 0 до 18 години, като деца под 3-годишна възраст следва да бъдат придружавани от майка/законен обгрижващ/. Спешният прием ще осигури временно настаняване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация, на лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик.

Една от причините за необходимостта от увеличаване капацитет на ЦОП – Хасково е продиктувана от предприемане на последващи действия, вследствие приключване на проект “Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца чрез изграждане и ремонт на социална инфраструктура в град Хасково“, по който община Хасково ремонтира помещение за предоставяне на Спешен прием.

В област Хасково няма друг разкрит Център за спешен прием към ЦОП.

Не са необходими допълнителни средства от бюджета на Община Хасково, тъй като ЦОП - Хасково е държавно делегирана дейност и средствата за издръжка на дейността му са за сметка на държавния бюджет. Исканото увеличение на капацитета е обезпечено със средства от държавния бюджет, като Община Хасково е получила предварително одобрение за увеличение капацитета на ЦОП - Хасково от 40 на 60 потребителя, съгласно Заповед №РД01-1010/14.06.2022 г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално подпомагане.

 Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.25 ал.1 и 2 от ЗСУ и чл.87 от ППЗСУ, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. Увеличава капацитета на социална услуга „Център за обществена подкрепа“ - гр.Хасково от 40 на 60 потребители /в т.ч. 4 за спешен прием/, считано от 01.09.2022 година.
 2. Параметри на услугата по т.1, които са финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година:
  1. Вид: Център за обществена подкрепа;
  2. Профил: Деца и техните семейства;
  3. Адрес: гр. Хасково, ул. „Цар Освободител“ №2  и „Спешен прием“ - гр. Хасково, ул. „Георги Кирков“ № 82-Д;
  4. Актуализиран брой потребители: 60 /шестдесет/ потребители, в т.ч. 4 за спешен прием.
 3. Финансирането на социалната услуга по т.1 се определя съгласно стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за съответната година.
 4. Възлага на Кмета на Община Хасково да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

Съгласувал: Златка Караджова – началник отдел ЗСД

 

Изготвил: Десислава Стоянова – гл. експерт „Социални дейности“