ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

от

 СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на отчет за 2021 година за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.27, ал.1 от Закона за чистотата на атмсферния въздух (ЗЧАВ), Община Хасково актуализира програмата за КАВ на Община Хасково, чието изпълнение е да се достигне качество на атмосферния въздух в Хасково съответстващо на нормативните изисквания, защитавайки здравето на населението и опазването на околната среда.

        С Решение №164/28.08.2020 г- на Общински съвет - Хасково е приета актуализацията на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

Към Програмата е изготвен План за действие с посочени конкретни мерки за подобряване качеството на въздуха и очаквания ефект за подобряване на КАВ по емисии и имисии.

Съгласно чл.27, ал.2 от ЗЧАВ – ежегодно се внася в Общинския съвет Отчет за изпълнението на програмта за предходната календарна година.

 

Предвид гореизложеното, на основания чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона за чистотата на атмсферния въздух, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

        Приема отчета за 2021 г. за изпълнение на Програмата за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглероди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково за периода 2021-2024 г.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 /Станислав Дечев/

 

 

 

Изготвил:

инж. Р.Павлова/ гл.експерт ООС

 

 

Съгласували:

 

Ваня Христова/ Директор Дирекция ЕНППЕ

Любомир Георгиев/ Началник отдел Екология

Мария Пейкова / юрисконсулт