ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Актуализация на Приложение № 1 Списък на позициите (комбинация от автобусни линии) за възлагане на обществени превози на пътници по Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение № 561/25.03.2022год., Общински съвет – Хасково, взе решение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково“, по обособени позиции, съгласно Приложение №1 Списък на позициите (комбинация от автобусни линии).

След проведени неколкократни срещи с изпълнителите на маршрутните разписания от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми от квотата на Община Хасково, се установи необходимост от актуализиране на част от позициите (комбинация от автобусни линии).

         Предвид изложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я:

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на основание чл. 4, параграф 3 на Регламент /ЕО/ 1370/ 2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1196/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета, и в съответствие с нормите на Регламента, Общински съвет – Хасково изменя свое Решение № 561 / 25.03.2022год. в частта по пункт II, т. 2, като приема актуализация на Приложение № 1 Списък на позициите (комбинация от автобусни линии) за възлагане на обществени превози на пътници по Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми, неразделна част от настоящото решение, в съответствие с Регламент /ЕО/ 1370/ 2007г. на Европейския парламент и на Съвета, относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт.
  2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 561 / 25.03.2022год.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/

 

 

 

 

Съгласувал:

Юрисконсулт

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Наташа Динова - Началник отдел НКЗП, Д-я ИСДУОС