ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

       

    От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222  по КК на гр.Хасково, ул.“Картечар’’/

   Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

   С Решение №112/26.06.2020г.  Общински съвет –Хасково  дава  съгласие да  се  придадат 48,00кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.726.218 към Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222 по КК на гр.Хасково .

                 Сключен е предварителен договор  с рег.№ ОС-560/16.07.2020г. между Община Хасково и Алипи Сербезов  за прехвърляне собствеността на частта от 48,00 кв.м. и е заплатена  цената от 1 460,00 лева без ДДС, с вносна бележка от 28.7.2020г. След обединението  Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222 по КК на гр.Хасково става с нова  площ 291,00 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и Алипи Сербезов. Съгласно АЧОС №11780/03.11.2020г.  Община Хасково е собственик на  48/291  идеални части  от имота.

                За сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 48/291   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222   по КК на гр.Хасково, целият с площ 291,00 кв.м на Алипи  Сербезов  .

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

     1. 48/291 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.726.222   по КК на гр.Хасково, целият с площ 291,00 кв.м  се продават на Алипи Сербезов  от гр.Хасково, ул.“Картечар“№11  за сумата от  1460,00 лева без ДДС.

 

 

 

Динко Тенев

Зам. Кмет на Община Хасково