ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

   От  Динко Тенев- Зам. Кмет на Община Хасково

 

 

     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Постъпило е заявление с вх.№94 Х-713-5/19.4.2022г. от Халил Халил, като собственик  на 830/900 идеални части от УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с. Манастир, Община Хасково, целият с площ 900,00 кв.м. да ликвидира съсобственост с общината. Съгласно АЧОС №12424/11.05.2022г. Община Хасково е собственик на 70/900 идеални части от имота.  

     Пазарната оценка на общинската част е  изготвена от лицензиран оценител и е в размер  на 1 162,50 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

    Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

  1. 70/900 идеални части от УПИ VII-68 в кв.4 по плана на с.Манастир, Община Хасково, целият с площ 900,00 кв.м. се продават на Халил Халил от с.Манастир, Община Хасково, за сумата от 1162,50 лева без ДДС и дължимите данъци и такси.

 

 

Динко Тенев

 Зам. Кмет на Община Хасково