ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково

 

       Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост

 

          УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          На основание чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Стойността на имота е определена чрез изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител .

               Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

                                                РЕШЕНИЕ:

      I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

   1. Поземлен имот с идентификатор 77195.723.366  по  КК  на  гр.Хасково /ул.“Русе“№25 и ул.“Преслав“№15/ с площ 70,00 кв.м., ведно със следните обекти:

- Самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 77195.723.366.1.1 с площ 42,00 кв.м.,ет.1-ви, ул.“Преслав“ №15;

- Самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 77195.723.366.1.2 с площ 28,00 кв.м., ет.1-ви, ул.“Русе“ №25

 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.723.366.1.3 с площ 70,00 кв.м., ет.2-ри, ул.“Преслав“ №15, таванско помещение с площ 70,00 кв.м.. (Особености: до обекта няма достъп от първи етаж, нито външен достъп; фасадата на сградата е архитектурна културна ценност и всяка промяна и намеса по нея, следва да бъде съгласувана с Национален институт за недвижимо културно наследство).

Начална тръжна цена за гореописания имот по предварително изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител: 191 166,67 лева без ДДС.

 

 II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

   

Динко Тенев

Зам. Кмет на Община Хасково