ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От  Динко Тенев-Зам. Кмет на Община Хасково

 

 

       Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост

 

          УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          На основание чл.45,ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, продажбата на имоти – частна общинска собственост се извършва след решение на общински съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Стойността на имотите е определена чрез изготвена  пазарна оценка от лицензиран оценител .

 

               Предвид изложеното до тук, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

                                                РЕШЕНИЕ:

 

      I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

  

   1.УПИ VI в кв.72 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 522,00 кв.м., с начална тръжна цена  6 000,00 лева без ДДС.

   2.УПИ VII в кв.72 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 520,00 кв.м., с начална тръжна цена  6 000,00 лева без ДДС.

 

   II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

    

Динко Тенев

Зам. Кмет на Община Хасково