ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892 на гр.Хасково,ж.р.“Кенана“ кв. 1064“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С Решение №538/11.02.2022 г.  Общински съвет –Хасково  дава  съгласие да  се  придадат 8 кв.м. площ от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321(улица) към новопроектиран поземлен имот 77195.703.892( образуван от имот 77195.703.224 и част 77195.703.225) по КК на гр.Хасково по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“ кв. 1064.

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-027/08.03.2022г. между Община Хасково и КирилЯнков и Владимир Стоянов за прехвърляне собствеността на частите от 8,00 кв.м. и е заплатена  цената от 435,00 лева без ДДС, с вносни бележки от 08.03.2022г. След обединението поземлен имот с идентификатор 77195.703.892 по КК на гр.Хасково става с нова  площ 632 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и Кирил Янков и Владимир Стоянов. Съгласно АЧОС №12423/11.05.2022г.  Община Хасково е собственик на  8/632 идеални части  от имота.

За сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 8/632 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892 по КК на гр.Хасково, целият с площ 632 кв.м на Кирил Янков и Владимир Стоянов. Пазарната оценка на общинските части е 435,00 лева без ДДС.         

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 1. 8/632 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.892  по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, кв. 1064 целият с площ 632 кв.м. се продават на Кирил Янков и Владимир Стоянов,  за сумата от 435,00 лева без ДДС.

             

             

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/