ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891 на гр.Хасково,ж.р.“Кенана“ кв. 1064“/

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

   

С Решение №538/11.02.2022 г.  Общински съвет –Хасково  дава  съгласие да  се  придадат 1 кв.м. площ от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.200(улица) към новопроектиран поземлен имот 77195.703.891( образуван от имот 77195.703.610 и част 77195.703.225) по КК на гр.Хасково и 3 кв.м. площ от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.703.321 (улица) към новопроектиран поземлен имот 77195.703.891( образуван от имот 77195.703.610 и част 77195.703.225)  по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“ кв. 1064.

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-027/08.03.2022г. между Община Хасково и Кирил Янков и Владимир Стоянов за прехвърляне собствеността на частите от 4,00 кв.м. и е заплатена  цената от 216,67 лева без ДДС, с вносни бележки от 08.03.2022г. След обединението поземлен имот с идентификатор 77195.703.891 по КК на гр.Хасково става с нова  площ 629 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и Кирил Янков и Владимир Стоянов. Съгласно АЧОС №12422/11.05.2022г.  Община Хасково е собственик на  4/629 идеални части  от имота.

За сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 4/629 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891 по КК на гр.Хасково, целият с площ 629 кв.м на Кирил Янков и Владимир Стоянов. Пазарната оценка на общинските части е 216,67 лева без ДДС.         

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

                  

  1. 4/629   идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.891  по КК на гр.Хасково, ж.р.“Кенана“, кв. 1064 целият с площ 629 кв.м. се продават на Кирил Янков и Владимир Стоянов,  за сумата от 216,67 лева без ДДС.

             

             

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/