ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

           

От  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и  физически лица чрез продажба частта на общината

/Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41  по КК на гр. Хасково, м. “Казан Топра “/

 

  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С Решение №536/11.02.2022г.  Общински съвет –Хасково  дава  съгласие да  се  придадат 35,00 кв.м. площ от общински  Поземлен имот с идентификатор 77195.718.30 към Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково.

Сключен е предварителен договор с рег.№ ОС-068/24.03.2022г. между Община Хасково и Щерю Кръстев за прехвърляне собствеността на частта от 35,00 кв.м. и е заплатена  цената от 1770,00 лева без ДДС, с вносна бележка от 24.03.2022г. След обединението  Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково става с нова  площ 837,00 кв.м. и е съсобствен между Община Хасково и Щерю Кръстев. Съгласно АЧОС №12425/11.05.2022г.  Община Хасково е собственик на  35/837  идеални части  от имота.       

За сключване на окончателен договор е необходимо Община Хасково да ликвидира съсобствеността, чрез продажба на 35/837  идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково, целият с площ 837,00 кв.м на Щерю Кръстев. Пазарната оценка на общинската част е 1770,00 лева без ДДС.         

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет Хасково да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

                  

 1. 35/837 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.41 по КК на гр.Хасково, м. “Казан Топра “/, целият с площ 837,00 кв.м. се продават на Щерю Кръстев,  за сумата от 1770,00  лева без ДДС.

             

             

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

Кмет на Община Хасково

 

Изготвил: Христо Недев - /Гл.специалист „УОС“ ,Дирекция „ИСДУОС“/