ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково

 

Относно: Издаване на разрешително за безвъзмездно право на поставяне   на преместваем обект – павилион на Славей Славилов.

 

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Славей Петков Славилов живее с родителите си в град Хасково на ул. ,,Козлодуй” № 3А. С експертно решение на ТЕЛК – Стара Загора е признат за инвалид втора група. Получава инвалидна пенсия и в експертното решение е установено, че е нетрудоспособен за всякакъв вид професионален труд. За дата на инвалидизиране е приета датата на раждането му – 15.09.1972г.

От 04.04.1989 г. с договор за отстъпено право на строеж, а в следващите години с разрешение за поставяне, му е разрешено да постави преместваем обект – метален павилион с площ  3.00 кв.м. за продажба на пакетирани ядки. Същият се намира до пазара за цветя на кръстовището на бул. ,,Съединение”, северно от читалище ,,Заря”. Извършването на търговската дейност в павилиона не му носи почти никакви доходи, но по същество е начин за осъществяване на социални контакти. От началото на 2017 година господин Славилов е в още по – затруднено семейно положение, заради смъртта на баща му. Липсата на доходи, освен инвалидната пенсия, която получава, го поставят в невъзможност да заплаща таксата за терена под поставяемия обект.

Предлагам Общински съвет – Хасково да разреши издаване на безвъзмездно Разрешение за поставяне за срок от 10 години на павилион за продажба на пакетирани ядки на Славей Славилов съгласно приложената схема.

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното:

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Общински съвет – Хасково разрешава издаване на безвъзмездно Разрешение за поставяне на павилион за продажба на пакетирани ядки за срок от 10 години в полза  на Славей Славилов съгласно приложената схема.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО