ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

                        

 

                                    

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

        

ОТНОСНО: Делби на имоти - собственост на Община Хасково,

                     представляващи земеделски територии, инвентаризирани и

                     устроени като подотдели (гори) по Горскостопанския план

                     2014 г. на горите, собственост на Община Хасково.

 

                               

               Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

В Община Хасково е постъпил Доклад от инж. Георги Масларов - директор на ОП ,,Общинско лесничейство” - Хасково с рег.индекс: П-353-14/08.06.2020г., в който Доклад е представен списък с имоти - собственост на Община Хасково, представляващи земеделски територии, части от които са инвентаризирани и устроени като подотдели (гори) по Горскостопанския план 2014 г. на горите, собственост на Община Хасково.

От отдел АГК при Община Хасково са изработени скици-проекти за разделяне на поземлени имоти, включени в Доклада на ОП ,,Общинско лесничейство - Хасково. Целта на делбите е да се отделят частите, които са инвентаризирани и устроени като подотдели (гори) с  проектно трайно предназначение - ,,горска територия“ и с проектен НТП /Начин на трайно ползване/ ,,Дървопроизводителни горски площи”. Останалата част от имота предмет на делбата, запазва начина си на трайно предназначение - ,,земеделска територия” и начина си на трайно ползване – ,,пасище, мера”.  С така предложената  ви Докладна записка и предстоящо окончателно завършване на процедурата, новите имоти с трайно предназначение на територията ,,Горска”, ОП ,,Общинско лесничейство” - Хасково ще ги стопанисва, като същевременно си планира мероприятия в зависимост от функциите на тези територии.  За приключване на процедурата по нанасяне на проектните имоти на кадастралните карти на землищата, е необходимо съгласие от Общински съвет - Хасково за разделянето на упоменатите по долу имоти.

 

В тази връзка предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

                                                                

                                                        Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково одобрява проекта за изменение на Кадастралните карти и кадастралните регистри /КККР/ за поземлени  имоти:

 

 1. Разделяне на поземлен имот 12382.45.220 в землището на с.Въгларово
 • проектен поземлен имот 12382.45.298
 • проектен поземлен имот 12382.45.299
 • проектен поземлен имот 12382.45.300
 1. Разделяне на поземлен имот 37321.63.276, землище с.Клокотница
 • проектен поземлен имот 37321.63.277
 • проектен поземлен имот 37321.63.278
 • проектен поземлен имот 37321.63.279
 1. Разделяне на поземлен имот 77195.22.31, землище гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.22.87
 • проектен поземлен имот 77195.22.88
 • проектен поземлен имот 77195.22.89
 1. Относно поземлен имот 77195.231.8, землище гр.Хасково предложението е да се смени трайното предназначениета на целия имот - Горска територия с проектен начин на трайно ползване - Друг вид дървопроизводителна гора, тъй като реализирането на делба е недопустимо, съгласно чл.20, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 2. Относно разделяне на поземлен имот 68692.300.81, Ви уведомяваме, че процедурата по делбата му е направена по Ваше искане с рег. индекс П-353-14#2_04.11.2020г., за което сме Ви представили необходимите скици – проект
 3. Разделяне на поземлен имот 77195.204.18,  гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.204.25
 • проектен поземлен имот 77195.204.26
 • проектен поземлен имот 77195.204.27
 1. Разделяне на поземлен имот 77195.336.21,  гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.336.46
 • проектен поземлен имот 77195.336.47

 

 1. Разделяне на поземлен имот 77195.231.5,  гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.231.15
 • проектен поземлен имот 77195.231.16

 

 1. Разделяне на поземлен имот 77195.500.38,  гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.500.82
 • проектен поземлен имот 77195.500.83

 

 1. Разделяне на поземлен имот 77195.517.54,  гр.Хасково
 • проектен поземлен имот 77195.517.78
 • проектен поземлен имот 77195.517.79

 

 

2.Приема предложените имоти с проектни идентификатори да придобият характера на  имоти с НТП-Пасища и Дървопроизводителна гора.

 

 

 

 

 

         

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО