ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите 
комисии за периода от м.януари 2013 г.до м.август 2013 г. 
 
/Приет с Решение №493 от 27.09.2013 г. на Общински съвет – Хасково/
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.януари 2013 г. до м.август 2013 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе  8 заседания /7 редовни и 1 извънредно/.  Приети са общо 162 решения. 
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи/  е провел 7 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
Извън статистиката, през отчетния период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.
В изпълнение на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България с Решение №342 от 01.03.2013 г. на Общински съвет – Хасково, бе приет бюджета на Община Хасково за 2013 г., както и отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2012 г., /Решение № №341 от 01.03.2013 г./
Приета бе Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. /Решение №328 от 01.02.2013 г./, както Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2012 г. /Решение №369 от 29.03.2013 г./ 
С Решение №431 от 31.05.2013 г. бе одобрено изготвеното съгласно чл.125 от ЗУТ „Задание за изготвяне на Общ устройствен план на гр.Хасково”. 
С Решение №359 от 01.03.2013 г., бе приета Декларация в подкрепа на Петиция от граждани на Хасково с искане за изграждане на Парк за отдих със спортни и детски площадки в района на бившата казарма, находяща се в над ДНА – Хасково.
 
Съставът на Общински съвет – Хасково бе попълнен с нови общински съветници – Шенер Халибрям и Димитър Шалапатов, които заеха съответно местата на Мехмед Атаман и Смиляна Нитова - избрани за народни представители в 42-то Народно събрание на Република България.
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №324 от 07.01.2013 г., откри процедура по ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, поради невъзможност на дружеството да осъществява своята дейност.
С Решение №358 от 01.03.2013 г.  и Решение №402 от 26.04.2013 г. бе удължен срока за ликвидация на „Центъра за дентална медицина І – Хасково” ЕООД- гр.Хасково за довършване на процедурата по ликвидация.
С Решение №381 от 26.04.2013 г.,  Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на Проект: BG161PO001-1.1.12-0008 „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011.
 
В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:
- С Решение №330 от 01.02.2013 г., бяха отдадени под наем недвижими имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите” – гр.Хасково и Сдружение „Диабет 2012” – гр.Хасково.
- С Решение №365 от 29.03.2013 г. , бе закрит Дом за деца, лишени от родителска грижа „Надежда”, тъй като вече неговата дейност не е необходима.
- С Решение №370 от 29.03.2013 г. бе отдадено под наем помещение за нуждите на Дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите – Хасково.
- С Решение №382 от 26.04.2013 г., Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на Проект: „Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХV, кв.63 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ, кв.798 по плана на гр.Хасково”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.1: Социална инфраструктура, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011.
- С Решение №424 от 31.05.2013 г. Общински съвет – Хасково увеличи капацитета на Центъра за обществена подкрепа, считано от 01.01.2014 г., като съответно с Решение №425 от същата дата намали капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково.
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое  Решение №334 от 01.02.2013 г.  преобразува Целодневна детска градина №4 „Ежко Бежко” в Обединено детско заведение №4 „Ежко Бежко”, считано от 01.03.2013 г. 
- С Решение №343 от 01.03.2013 г., Общински съвет – Хасково прие Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2012 г.
 - С Решение №344 от 01.03.2013 г., Общински съвет – Хасково прие Общински план за младежта за 2013 г.
- С Решение №366 от 29.03.2013 г., Общински съвет – Хасково преобразува СДГ №19 „Щурче” в ОДЗ №19 „Щурче”, считано от 01.05.2013 г.
- С Решение №385 от 26.04.2013 г., Общински съвет – Хасково преобразува чрез сливане ЦДГ „Пчелица” – с.Малево и ЦДГ „Косе Босе” – с.Криво поле в Обединено детско заведение „Лилия”, с адрес в с.Малево, считано от 01.06.2013 г.
- С Решение №386 от 26.04.2013 г., Общински съвет – Хасково прие Програма за закрила на детето за 2013 г. на Община Хасково.
С Решения №387 от 26.04.2013 г., №388 от 26.04.2013 от  г., №443 от 31.05.2013 г.; №457 от 02.08.2013 г., №458 от 02.08.2013 г.; №459 от 02.08.2013 г.  бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижим имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения. /ОУ „Христо Ботев” – с. Войводово, ГПЧЕ „Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково; ОУ „Хр.Смирненски” – гр.Хасково; ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково; ОУ „Св.Ив.Рилски” – гр.Хасково; СОУ „В.Левски” – гр.Хасково;/
- С Решение №464 от 02.08.2013 г. бе отдаден под наем недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Танцов спортен клуб „Тангра” – гр.Хасково.
С Решение №421 от 26.04.2013 г. със званието „Почетен гражданин на Хасково” бяха удостоени г-жа Стефка Шопова и г-н Дойчо Кръстев, за цялостната им дейност като педагози, за тяхната отдаденост на учителската професия и за приноса им в развитието на образованието.
 
В областта на културата,  Общински съвет – Хасково със свое Решение №345 от 01.03.2013 г., прие Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Хасково през 2013 г.
- С Решение №465 от 02.08.2013 г. бе отдадено под наем помещение с площ 36 кв.м., за нуждите на НЧ „Пейо Яворов – 1983” – гр.Хасково.
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие няколко решения, а именно:
- С Решение №375 от 29.03.2013 г. бе дадено съгласие Община Хасково да подпомогне финансово Баскетболен клуб „Хасково 2012” със средства в размер до 100 000 лв.
- С Решение №376 от 29.03.2013 г. бе подпомогнат финансово Футболен клуб „Хасково 2009” със средства в размер на 70 000 лв.
- С Решение №449 от 28.06.2013 г. бе предоставено помещение с площ 215.00 кв.м., находящо се в приземен етаж от сградата на ОП „Младежки център” – гр.Хасково, на Сдружение „Спортен клуб „Цербер” – гр.Хасково.
 
Взетите решения, с които Община Хасково кандидатства с проекти по различни оперативни програми са, както следва:
- С Решение №323 от 07.01.2013  г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда в град Хасково”.,
- С Решение №326 от 01.02.2013 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по подписания Договор за изпълнение на Проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово”.
- С Решение №327 от 01.02.2013 г. Общински съвет- Хасково допълни своето Решение №281 от 17.10.2012 г., като декларира, че обхвата на зоните за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Хасково, които са част от него, няма да бъде променян за период не по-малък от 10 г. след приключване на дейностите по проекта.
- С Решение №360  от 01.03.2013 г. бе дадено съгласие Община Хасково да реализира дейностите по одобреното за финансиране проектопредложение с наименование „Roads Open Acces To Deliver Safety” /”Достъпни и безопасни пътища”/, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 2: „Достъпност”, Област на интервенция 2.1: „Развитие на пътната и железопътната мрежа”.
- С Решение №361 от 29.03.2013 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Трансгранична мрежа за изкуство и култура”, Акроним „ARTNET” “Cross-border network for art and culture”, Acronym “ARTNET”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на интервенция 2.1.: Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство, с Обект: „Разширение и ремонт на художествена галерия  в УПИ IV- 77195.721.185, кв. 410, гр. Хасково”.
- С Решение №362 от 29.03.2013 г., бе дадено съгласие Община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Общини, НПО и медии – партньори за икономическо развитие на българо-турския трансграничен регион”,  Акроним „Българо-турски междуобщински център” / „Municipalities, NGOs and media – partners for economic development of BG-TR cross-border region”, Acronym “BG-TR inter-municipal center”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 1: Устойчиво социално и икономическо развитие, Област на интервенция 1.3.: Инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал в трансграничната област, обект: “Преустройство на съществуваща сграда в Бизнесцентър за работа в мрежа”, гр.Хасково”.
- С Решение №363 от 29.03.2013 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Българо-Турско партньорство за междукултурен диалог”, Акроним “CULTCENTER” (“Bulgarian-Turkish partnership for intercultural dialogue”, Acronym “CULTCENTER”, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителната помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на интервенция 2.1. Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство”, с  обект:  “Ремонт на сграда на ОП “Младежки център”, гр.Хасково”.
- С Решение №364 от 29.03.2013 г., бе дадено съгласие за кандидатстване по процедура „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12, с Проект „Интегриране на деца и младежи с увреждания в Община Хасково чрез услуги от резидентен тип”.
- С Решение №379 от 29.03.2013 г., бе дадено съгласие Община Хасково да предостави сградата на Исторически музей – Хасково на РИМ – Хасково, за реконструкция и обновяване за нуждите на музея, като финансирането се осъществи от РИМ Хасково - като партньор в разработването и реализирането на проектно предложение с наименование „Обща идентичност - обща история”, /„Common Identity - Common History”/, по Третата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ България – Турция, Приоритетна ос 2: Подобряване на качеството на живот, Област на интервенция 2.1.: Опазване на околната среда, природното, историческо и културно наследство“, с обект: “Частична реконструкция на сграда на Исторически музей”, гр.Хасково.
- С Решение №380 от 29.03.2013 г. бе дадена възможност Община Хасково да участва в публично-частно партньорство със Сдружение „Дом вместо намордник” за изграждане и експлоатация на „Приют за бездомни кучета”.
- С Решение №383 от 26.04.2013 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с проектно предложение чрез процедурна за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”, Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”.
- С Решение №445 от 28.06.2013 г. Общински съвет – Хасково упълномощава Кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор с регистрационен номер BG161PO001/1.4-09/2012/008, по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 по  Проект: „Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда”,  Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, Операция 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.
- С Решение №446 от 28.06.2013 г., бе одобрен Проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Хасково.
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Хасково /Решение №346 от 01.03.2013 г./
С Решение №347 от 01.03.2013 г., бе приета нова Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Хасково.
С Решение №348 от 01.03.2013 г. бе отменена Противопожарна наредба, поради отпадналото основание.
Актуализирани и приети бяха: Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково за периода 2011 – 2015 г., както и Оперативния план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково за периода 2011-2015 г. и Плана за развитие на социалните услуги за 2013 г. /Решение №368 от 29.03.2013 г./
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, в специално създадения раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
В периода от м.януари 2013 г. до  м.август 2013 г. вкл., е оспорено едно решение на Общински съвет – Хасково от Областния управител на Хасковска област, а именно: 
- Заповед №АК-04-5 от 25.03.2013 г. – оспорване на Решение №350 от 01.03.2013 г.  – издаване на удостоверение по чл.60, ал.6 от ЗМДТ, при заплащане на годишен данък на МПС
Със свое Решение №152 от 21.06.2013 г., Хасковски административен съд отмени горецитираното решение.
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:
 
1. ПК по обществен ред и законност -  7 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  7 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска политика -  6 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси-  6 заседания;
 
5. ПК по образование, култура и вероизповедания -  6 заседания;
 
6. ПК по здравеопазване, екология и социални дейности -  5 заседания;
 
7. ПК по земеделието, горите и проблемите на селата -  7 заседания
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки -  3 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 4 заседания.
 
10. ПК по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 1 заседание.
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи:
1. От Постоянните комисии:
- ПК по земеделието, горите и проблемите на селата – 2 бр.
- ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 2 бр.
 
2.От председателя на ОбС – Хасково –  25 бр.
 
За сведение от Кмета на община Хасково инж.Георги Иванов – 112 бр. докладни записки.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково. 
 
 
ИВАН ИВАНОВ
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ – ХАСКОВО