ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР  НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1. С тези правила се уреждат организацията и реда за извършване на подбор на кандидатите за съдебни заседатели от Временната комисия в изпълнение на Раздел II. ”Съдебни заседатели” от ЗСВ и чл.8 от Наредба 7 за съдебните заседатели.

 

II. КОНСТИТУИРАНЕ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

1. Съгласно чл.68 от ЗСВ в срок 5 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд общинските съвети избират комисии.

 1. С Решение на Общински съвет - Хасково по предложение на Председателя на ОбС, с мнозинство повече от половината от присъстващи от общия брой на съветниците се създава временна комисия и се избират членове, които извършват проверка на документите и събеседване с кандидатите за съдебни заседатели, за което изготвят доклад.
 2. Временната комисия се състои от 5 до 11 съветници и осъществява дейността си възоснова на вътрешни правила.
 3. Докладите на временната комисия се изготвят от Председателя или от определен от комисията докладчик.
 4. В доклада се отразява гласуваното от комисията становище. 
 5. За заседанията на комисията се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички взети становища.   
 6. Протоколът се подписва от Председателя на комисията и водещия протокола.

 

2. Председателят на Общинския съвет:

-  Координира работата на временната комисия.

-  Подпомага съветниците в тяхната дейност.

 

III. ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ ИЗБОРА НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 1. В страницата на Общински съвет - Хасково. се създава модул „Съдебни заседатели“, където се публикуват всички документи свързани със статута и провеждането на процедури за избор на съдебни заседатели. Обявленията, докладите и протоколите се съхраняват на достъпно за масовите потребители, както и на популярни интернет платформи за свободно   споделяне на съдържанието.
 2. Откритите заседания на временната комисия към Общински съвет – Хасково се излъчват пряко по интернет чрез електронните средства за масово осведомяванеили по друг начин при наличие на техническа възможност за това.

 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

 1.  УСЛОВИЯ ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
 1. Съгласно чл. 67 ал.1 от ЗСВ, за съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
 • е на възраст от 21 до 68 години;
 • има настоящ адрес в община Хасково, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд - Хасково и Окръжен съд – Хасково;
 • има завършено най-малко средно образование;
 • не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • не страда от психически заболявания;
 • съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.
 1. В съответствие с чл.67, ал.3 от ЗСВ, съдебен заседател не може да бъде лице, което:
 • е избрано за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд;
 • е съдебен заседател в друг съд в същия период;
 • е общински съветник от съдебния район от съдебния район на Районен съд - Хасково и Окръжен съд - Хасково
 • участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

 1. ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ
 1. Решението за откриване на процедурата, условията, реда и правилата за нейното провеждане се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Хасково и Общински съвет – Хасково.

 

 1. СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ДАТИ И СРОКОВЕ
 1. В срок до 1 (един) месец от датата на публикуване на обявлението за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели, кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд - Хасково и Окръжен съд - Хасково, подават в деловодството на Община Хасково указаните в чл.68, ал.3  от ЗСВ документи:
 • заявление за участие в процедура ;
 • подробна автобиография, подписана от кандидата ;
 • данни за контакт на две лица по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ;
 • декларация писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ;
 • декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • заявление за проверка за принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
 • мотивационно писмо;
 • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
 1. Временната комисия изпълнява следните задачи:
  1. Извършва проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели всъответствие с чл.68 (1) от ЗСВ;
  2. Служебно проверява обстоятелствата по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  3. Извършва служебна проверка относно следните обстоятелства дали всеки от кандидатите е:
 • общински съветник от съдебния район на Районен съд – Хасково и Окръжен съд – Хасково има настоящ адрес в община Хасково;
 • работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства;
 • избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
  1. Временната комисия изготвя доклад от проверката и списък на допуснатите кандидати съгласно чл.68 (1) от ЗСВ. В доклада се включва мониторинг на публичното оповестяване на обявената процедура за избор на съдебни заседатели.
  2. В съответствие с чл.68 (5) от ЗСВ, списък на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки се публикуват на интернет страницата на Общинския съвет - Хасково. в модул „Съдебни заседатели“ най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
  3. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседаниепри спазване на изискванията на чл.68а, ал.1 -3 от ЗСВ като обявява публично времето и мястото.
  4. В изпълнение на чл.68а (2) от ЗСВ,не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  5. Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се публикува на интернет страницата на общинския съвет в модул „Съдебни заседатели“ заедно с протокола от изслушванетосъгласно чл.68а (3) от ЗСВ.
  6. Съгласно чл.68а (3) от ЗСВ, в срок до 7 дни преди заседание загласуването от Общински съвет - Хасково, Комисията изготвя и внася докладна записка с проект за решение- предложение за определяне на съдебните заседатели към Районен съд - Хасково и/или Окръжен съд - Хасково за съответния мандат като прилага към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.
  7. На основание чл. 68а (4) от ЗСВ, в 7 дневен срок след предоставяне доклада на Комисията, в публично заседание на Общински съвет - Хасково с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища.

Приложения:

 • Образци на документи

Прикачени файлове