ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2018 г. до м.декември 2018 г.