ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

         

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 31 ЯНУАРИ  2020 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

        

1.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО В ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО.

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.17 ОТ ПМС 381 ОТ 30.12.2019 Г.

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2020 Г.

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 Г.

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО:  ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 Г.

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /КВ.3 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ/.

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /КВ.39 ПО ПЛАНА НА С.СТАМБОЛИЙСКИ/.

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /Ж.К. „ОРФЕЙ“ №24/.

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЛ. „ЦАР СТРАШИМИР“ №8/.

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЛ. „ИСКРА“ №21/.

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“/.

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ /УЛ. „САНКТ ПЕТЕРБУРГ“ №1/.

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ – ХАСКОВО.

16.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №752 ОТ 28.09.2018 Г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО, КАСАЕЩО БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ: ЯЗОВИР, ВОДОЕМ, ИЗКУСТВЕНА ВОДНА ПЛОЩ, В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА.

18.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 2020-2030 Г.

19.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО.

20.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО; ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО, КАКТО И НАЧАЛНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ИГЛОЛИСТНА И ШИРОКОЛИСТНА ДЪРВЕСИНА ПО КАТЕГОРИИ.

21.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /В и К – АКТИВИ/, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ОПЕРАТОРА „В и К“ ЕООД – ГР.ХАСКОВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 – 31.10.2018 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, ЧЛ.198б, Т.2 И ЧЛ.198о, АЛ.1 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ.

22.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ ЗА УРЕГУЛИРАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 68692.118.2, 68692.118.11, 68692.118.14 И 68692.118.15 И ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 68692.118.172 ПО КК НА С.СТАМБОЛИЙСКИ, М. „ГРАДИНИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С.СТАМБОЛИЙСКИ.

23.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1,Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1052 И КВ.1053 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КЕНАНА“, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16А ОТ ЗУТ.

24.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПАРЦЕЛАРНИ ПЛАНОВЕ ОТ ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 77195.4.8 ПО КК НА ГР.ХАСКОВО, М. „КЪС ЧЕШМЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ХАСКОВО.

25.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

На 27.01.2020 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности      - 16.30 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика           - 17.00 ч.

 

ПК по земеделието, горите и проблемите на селата           - 17.30 ч.

 

На 28.01.2020 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                         - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                                      - 17.00 ч.

 

 

На 29.01.2020 г. /сряда/:

ПК по образование, култура и вероизповедания                - 16.00 ч.

 

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                        - 16.30 ч.

 

ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми

и международни връзки                                                        - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                        - 17.30 ч.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                        /Таня Захариева/