С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №743  от 27.11.2019 г. по Адм.дело №769/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област Хасково, обективирано в Заповед №АК-04-7/28.03.2018 г. в частта на оспорване на разпоредбите на чл.31, ал.2 и чл.36 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства иосигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №769/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково.

 

ОТМЕНЯ Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково, в редакцията – изм. с Решение №411 от 26.04.2013 г. на Общински съвет – Хасково, в частта й относно чл.5, ал.1, чл.12, ал.2 и чл.27, ал.9, като в останалата част по отношение на чл.5, ал.2 и ал.3, чл.31, ал.1 от НОРИППСОБДТОХ, отхвърля оспорването.

 

Решението в частта на прекратяване на производството по делото, което е с характер на определение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационни жалби или протест или ако те са отхвърлени.