ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

 

     В изпълнение на Решение №13 от 20.12.2019 г. на Общински съвет – Хасково е открита процедура за допълване Списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 година.

Кандидатите за съдебни заседатели следва да подадат необходимите документи в срок до 10.01.2020 г.

    Заинтересованите граждани следва да входират в деловодството на Общински съвет – Хасково - ет.2, стая 205 в сградата на Общинска администрация Хасково, необходимите документи поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

    Необходимите документи за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020-2024 г. са публикувани на официалната интернет страница на Община Хасково, секция Общински съвет, раздел Обяви.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                /Таня Захариева/