С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №938  от 09.01.2018 г. по Адм.дело №1117/2017 г. по описа на Административен съд -  Хасково

………………………………………………………………………………………………..

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.4, ал.2, чл.46, ал.2, чл.47, ал.7, чл.49, ал.5, чл.53, ал.2,,т.1, чл.56, ал.3, т.1, чл.63, ал.2 и ал.4, чл.84, т.7 и т.8, чл.104, ал.3, т.6 и т.8 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково.

         ОТХВЪРЛЯ протеста на прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково против разпоредбата на чл.15, ал.3 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково  разноски по делото в рамер на 20 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи  по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.