Декларация

 

по чл. 34, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/

 

 

Долуподписаният/ната/...................................................................................................................

(трите имена)

 

 притежаващ /а/ лична карта № ………………………………., изд. от ……………………..............

 

на ……………….  г., ЕГН ………………………………….., живущ /а/ на адрес: ………....................

 

………………………………………………………………………………………………….....................

 

 

в качеството си на общински съветник в Общински съвет – Хасково

за мандат 2019-2023 година

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

 

1.Не съм член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие.

 

2.Не заемам длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.

 

3. Не съм едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

 

 

Дата:.................                                                                        Декларатор:......................................

гр.Хасково                                                                                                                     /подпис/