ЧРЕЗ

Г-ЖА ТАНЯ ЗАХАРИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАД

от Исмаил Исмаил,

общински съветник и председател на Комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., определена с Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет – Хасково

ОТНОСНО: Предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно постъпило писмо в Общински съвет – Хасково с вх. №11-03-2-25/12.04.2019 г. от председателя на Окръжен съд е определено 34 /тридесет и четири/ да бъдат кандидатурите за съдебни заседатели, предложени от Общински съвет – Хасково.

Общински съвет – Хасково в изпълнение на Закона за съдебната власт откри процедура за избор на съдебни заседатели към Окръжен съд – Хасково с Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет – Хасково, като избра Комисия от общински съветници за изготвяне на предложения за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., в състав: председател: Исмаил Исмаил и членове: Динко Тенев, Светослава Стоянова, Румен Стоянов и Иван Станчев.

На интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg се публикува информация за откритата процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., с посочени изисквания към кандидатите, както и необходимите документи, които кандидатите за съдебни заседатели трябва да представят (регламентирани в Закона за съдебната власт).

В срока от датата на обявяване за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г. – 04.06.2019 г. до 26.07.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Хасково са постъпили документи за участие на 39 кандидати. По реда на тяхното постъпване са както следва:  1. Геновева Руменова Стойчева с вх. №001/01.07.2019 г., 2. Христина Георгиева Михайлова с вх. №002/03.07.2019 г., 3. Жулиета Димитрова Терзиева с вх. №003/03.07.2019 г., 4. Христина Христова Пехливанова с вх. №004/04.07.2019 г., 5. Катя Стоянова Кротнева с вх. №005/08.07.2019 г., 6. Светлана Бонева Николова с вх. №006/08.07.2019 г., 7. Недялка Добрева Пасева с вх. №007/08.07.2019 г., 8. Красимир Атанасов Костадинов с вх. №008/09.07.2019 г., 9. Маргарита Недялкова Георгиева с вх. №009/09.07.2019 г., 10. Нина Недялкова Мартинова с вх. №010/10.07.2019 г., 11. Димитрия Петрова Анастасова с вх. №011/10.07.2019 г., 12. Мария Иванова Сапунджиева с вх. №012/15.07.2019 г., 13. Дирухи Ара Митева  с вх. №013/15.07.2019 г., 14. Недялка Димитрова Кънева с вх. №014/15.07.2019 г., 15. Цвета Стефанова Тодорова с вх. №015/15.07.2019 г., 16. Ченка Георгиева Узунова с вх. №016/15.07.2019 г., 17. Милена Недялкова Панайотова с вх. №017/15.07.2019 г., 18. Маруся Манолова Атанасова с вх. №018/15.07.2019 г., 19. Иванка Добрева Тодорова с вх. №019/15.07.2019 г., 20. Георги Валентинов Димитров с вх. №20/16.07.2019 г., 21. Христина Михайлова Железанова с вх. №021/16.07.2019 г., 22. Гергана Георгиева Грозева с вх. №022/16.07.2019 г., 23. Анелия Панчева Запрянова с вх. №023/16.07.2019 г., 24. Таня Панчева Запрянова с вх. №024/16.07.2019 г., 25. Радослава Юлиянова Асенова с вх. №025/16.07.2019 г., 26. Гергана Стайкова Киримова с вх. №026/16.07.2019 г., 27. Айсел Мустафа Емин с вх. №027/16.07.2019 г., 28. Первин Сабри Сюлейманов с вх. №028/16.07.2019 г., 29. Виолета Генова Георгиева с вх. №029/17.07.2019 г., 30. Мария Симеонова Жекова с вх. №030/23.07.2019 г., 31. Теодора Недкова Пешева с вх. №031/23.07.2019 г., 32. Недко Петров Пешев с вх. №032/23.07.2019 г., 33. Ванчо Петков Ангелов с вх.№033/25.07.2019 г., 34. Дарина Георгиева Димитрова с вх. №034/25.07.2019 г., 35. Славка Василева Милева с вх. №035/25.07.2019 г., 36. Мина Борисова Карагьозова с вх. №036/26.07.2019 г., 37. Добромира Маринова Петрова с вх. №037/26.07.2019 г., 38. Донка Вътева Мутафова с вх.№038/26.07.2019 г., 39. Маргарита Павлова Петева с вх. №039/26.07.2019 г.

В изпълнение на чл. 68 от Закона за съдебната власт на дата 20.08.2019 г. се проведе закрито заседание на Комисията. Провериха се документите на горецитираните кандидати по реда на тяхното постъпване и се констатира, че всички кандидати са приложили документите, посочени в разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Установи се, че отговарят на изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт и по отношение на тях не са налице ограниченията визирани в разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

На основание гореизложеното Комисията единодушно реши да допусне до изслушване кандидатите: №1. Геновева Руменова Стойчева; №2. Христина Георгиева Михайлова; №3. Жулиета Димитрова Терзиева; №4. Христина Христова Пехливанова; №5. Катя Стоянова Кротнева; №6. Светлана Бонева Николова; №7. Недялка Добрева Пасева; №8. Красимир Атанасов Костадинов; №9. Маргарита Недялкова Георгиева; №10. Нина Недялкова Мартинова; №11. Димитрия Петрова Анастасова; №12. Мария Иванова Сапунджиева; №13. Дирухи Ара Митева; №14. Недялка Димитрова Кънева; №15. Цвета Стефанова Тодорова; №16. Ченка Георгиева Узунова; №17. Милена Недялкова Панайотова; №18. Маруся Манолова Атанасова; №19. Иванка Добрева Тодорова; №20. Георги Валентинов Димитров; №21. Христина Михайлова Железанова; №22. Гергана Георгиева Грозева; №23. Анелия Панчева Запрянова; №24. Таня Панчева Запрянова; №25. Радослава Юлиянова Асенова; №26. Гергана Стайкова Киримова; №27. Айсел Мустафа Емин; №28. Первин Сабри Сюлейманов; №29. Виолета Генова Георгиева; №30. Мария Симеонова Жекова; №31. Теодора Недкова Пешева; №32. Недко Петров Пешев; №33. Ванчо Петков Ангелов; №34. Дарина Георгиева Димитрова; №35. Славка Василева Милева; №36. Мина Борисова Карагьозова; №37. Добромира Маринова Петрова; №38. Донка Вътева Мутафов; №39. Маргарита Павлова Петева.

Видно от постъпилите документи от кандидатите за съдебни заседатели се установи, че над 10% от допуснати до изслушване, притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверения копия от диплома за завършено образование. (чл. 68, ал. 5, изр. 2).

Взе се единодушно решение от Комисията публичното изслушване на бъде на дата 03.09.2019 г. от 09:00 часа за всички кандидатите, подалите документи.

Списък на допуснатите кандидати до публично изслушване се обяви на интернет страницата на Общински съвет – Хасково – www.obs.haskovo.bg, с посочената дата, часа и мястото на провеждане на публичното изслушване.

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №1 от дата 20.08.2019 г.

На дата 03.09.2019 г. Комисията проведе публично изслушване на кандидатите за съдебни заседатели. На изслушването се явиха следните кандидати за съдебни заседатели: Геновева Руменова Стойчева, Христина Георгиева Михайлова, Жулиета Димитрова Терзиева, Христина Христова Пехливанова, Катя Стоянова Кротнева, Светлана Бонева Николова, Недялка Добрева Пасева, Красимир Атанасов Костадинов, Маргарита Недялкова Георгиева, Нина Недялкова Мартинова, Димитрия Петрова Анастасова, Мария Иванова Сапунджиева, Дирухи Ара Митева, Ченка Георгиева Узунова, Милена Недялкова Панайотова, Маруся Манолова Атанасова, Иванка Добрева Тодорова, Георги Валентинов Димитров, Христина Михайлова Железанова, Радослава Юлиянова Асенова, Гергана Стайкова Киримова, Айсел Мустафа Емин, Первин Сабри Сюлейманов, Виолета Генова Георгиева, Мария Симеонова Жекова, Теодора Недкова Пешева, Недко Петров Пешев, Ванчо Петков Ангелов, Дарина Георгиева Димитрова, Славка Василева Милева, Мина Борисова Карагьозова, Добромира Маринова Петрова, Донка Вътева Мутафова, Маргарита Павлова Петева.

На всички явили се кандидати за изслушването се зададоха въпроси, свързани с: допълнително изложение на мотивите им, относно кандидатурата – съдебен заседател; дейността на съдебните заседатели; нормативната уредба, касаеща съдебния заседател (Закона за съдебната власт, раздел II и Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели), функциите им, в случай, че бъдат избрани за съдебни заседатели какво биха направили, за да допринесат за постановяване на справедливи присъди, отговарящи на целите на наказанието и на превенцията за предотвратяване на обществено опасни деяния; преценка качествата на кандидата – комуникативни умения, работа в екип, умения за подреждане на приоритетни задачи.

За проведеното публично заседание е съставен протокол №2 от дата 03.09.2019 г.

След публичното изслушване на дата 03.09.2019 г. Комисията продължи в закрито заседание относно избор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Хасково с мандат 2020 – 2024 г., които да бъдат предложени на Общински съвет – Хасково.

Съгласно разпоредбата на чл. 67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт „Броят на предложените от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да бъде по-малък от определения от общите събрания по чл. 68б брой съдебни заседатели за съответния съд“.

След обсъждания и анализ на представянето по време на изслушването на кандидатите за съдебни заседатели Комисията единодушно взе следното решение:

Допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет –Хасково кандидатурите на следните 34 кандидати за съдебни заседатели: Геновева Руменова Стойчева, Христина Георгиева Михайлова, Жулиета Димитрова Терзиева, Христина Христова Пехливанова, Катя Стоянова Кротнева, Светлана Бонева Николова, Недялка Добрева Пасева, Красимир Атанасов Костадинов, Маргарита Недялкова Георгиева, Нина Недялкова Мартинова, Димитрия Петрова Анастасова, Мария Иванова Сапунджиева, Дирухи Ара Митева, Ченка Георгиева Узунова, Милена Недялкова Панайотова, Маруся Манолова Атанасова, Иванка Добрева Тодорова, Георги Валентинов Димитров, Христина Михайлова Железанова, Радослава Юлиянова Асенова, Гергана Стайкова Киримова, Айсел Мустафа Емин, Первин Сабри Сюлейманов, Виолета Генова Георгиева, Мария Симеонова Жекова, Теодора Недкова Пешева, Недко Петров Пешев, Ванчо Петков Ангелов, Дарина Георгиева Димитрова, Славка Василева Милева, Мина Борисова Карагьозова, Добромира Маринова Петрова, Донка Вътева Мутафова, Маргарита Павлова Петева., които да бъдат предложени от Общински съвет – Хасково за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Хасково.

Мотивите за направените предложения са: Горецитираните кандидати за съдебни заседатели отговориха на поставените им въпроси, като с отговорите си показаха теоретични, съответно и практически познания в областта на правораздаването и института на „съдебния заседател“ в наказателния процес. Изложиха вижданията си за изпълнението на функцията на съдебен заседател. Гарантират, че ще положат сили и старание, за да се представят успешно на тази позиция, която им дава възможност да изразят своя граждански дълг. Притежават необходимия личностен, експертен и волеви потенциал за осъществяване на функцията съдебен заседател.

От допуснатите да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет –Хасково кандидатурите за съдебни заседатели над 10% притежават квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейност, съгласно представените нотариално заверения копия от диплома за завършено образование, а именно: Георги Валентинов Димитров – педагог, Маруся Манолова Атанасова – социални дейности, Дирухи Ара Митева-психолог, Мария Иванова Сапунджиева – педагог, Первин Сабри Сюлейман – педагог, Мина Борисова Карагьозова – педагог, Добромира Маринова Петрова – педагог.

Комисията не допуска да бъдат предложени за гласуване на Общински съвет Хасково кандидатурите на Недялка Димитрова Кънева, Цвета Стефанова Тодорова, Гергана Георгиева Грозева, Анелия Панчева Запрянова, Таня Панчева Запрянова, тъй като същите не се явиха на изслушване, като такова е регламентирано да бъде проведено с всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, съгласно разпоредбата на чл. 68а, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

За проведеното закрито заседание е съставен протокол №3 от дата 03.09.2019 г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

 

 

                                                                                   ПРЕДЕСЕДАТЕЛ:   ..........................

                                                                                                                       Исмаил Исмаил