ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

6300 гр.Хасково, пл. „Общински” №1; тел.:038/603-313; 038/603-309; факс: 038/603-440;

e-mail: obsht_savet@haskovo.bg

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

       Във връзка с откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 г., Комисията, избрана с Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет – Хасково, насрочва изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе на 03.09.2019г. (вторник), от 9:00ч., в заседателната зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация Хасково.

 

 

 

 

Комисия, избрана с Решение №898 от

31.05.2019 г. на Общински съвет – Хасково:

 

Председател: Исмаил Исмаил

 

Членове:

Динко Тенев

Светослава Стоянова

Румен Стоянов

Иван Станчев