С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №494 от 16.07.2019 г. по Адм.дело №276/2019 г. по описа на Административен съд -  Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

         ОТМЕНЯ  по протест на Прокурор от Окръжна прокуратура – Хасково разпоредбите на чл.15, ал.3 и чл.28, ал.3 от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура Хасково разноски по делото в размер на 20.00 (двадесет) лева.

         Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.