С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №10602 от 08.07.2019 г. по Адм.дело №7340/2018 г. на Върховен Административен Съд - София

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

        

        

ОТМЕНЯ  Решение №211 от 27.03.2018 г. на Административен съд – гр.Хасково по Адм.дело №1304/2017 г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВИ:

        

ПРОГЛАСЯВА по Жалба на С. А. С. НИЩОЖНОСТТА на чл.69, ал.3 от Наредбата за управление на общинските пътища, приета с Решение №394 по Протокол №24 от 28.10.2005 г. на Общински съвет – Хасково, в частта „или упълномощено от него длъжностно лице”.

        

ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на С. А. С. от гр.Хасково сумата от 1435 (хиляда четиристотин тридесет и пет) лева разноски по делото.

        

Решението е окончателно.