О Б Я В А

 

  

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2018 г.

       

Обсъждането ще се проведе на 22 юли 2019 г. /понеделник/ от 17.30 ч. в зала “Хасково”.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                      /Таня Захариева/