ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ

ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

          

С В И К В А М:

 

                                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО

НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ

НА 26 ОКТОМВРИ 2018 ГОД. /ПЕТЪК/ ОТ 9.00 Ч.

В ЗАЛА“ХАСКОВО”

 

 

                                       

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

        

1.ПИТАНИЯ КЪМ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

2.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ И МАНДАТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК ХАСКОВО.

           

3.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ /ВиК – АКТИВИ/, ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ВиК” ЕООД – ГР.ХАСКОВО ПРЕЗ 2017 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.19, АЛ.1, ЧЛ.198б, Т.2 И ЧЛ.198о, АЛ.1 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

           

4.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № ОТ  ИСУН-BG16RFOP001-5.001-0025-С01 ПО ПРОЕКТ: „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ХАСКОВО”, ЧАСТ ОТ ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА” .

        

5.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: АКТУАЛИЗАЦИЯ, КОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА И КОРЕКЦИЯ НА РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО ЗА 2018 Г.

        

6.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ОП „ЕКОПРОГРЕС” – ГР.ХАСКОВО.

        

7.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРОМЯНА В ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ОП „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР” В ЧАСТТА ЗА МЕСТНА ДЕЙНОСТ

        

8.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА НА ФК „ХАСКОВО” – ВЕТЕРАНИ.

               

9.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

10.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПОЛЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПОДСЛОН НА БЕЗДОМНИ ЛИЦА, РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

        

11.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

        

12.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” №14).

        

13.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” №34).

        

14.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ПРИЛАГАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ (Ж.Р. „ОРФЕЙ”).

        

15.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО Е ПРЕДВИДЕНО ДА БЪДАТ ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ, ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОД. И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

    

16.ОБСЪЖДАНЕ  ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ПО ЧЛ.110, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗУТ – ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ НА КВ.1209 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.ХАСКОВО, Ж.Р. „КАМЕНЕЦ”, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.16а ОТ ЗУТ.

 

17.ОБСЪЖДАНЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО ОТНОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ, СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО.

 

 

МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДНЕВНИЯ РЕД СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО.

 

 

ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ, КАКТО СЛЕДВА:

 

 

На  22 октомври 2018 г. /понеделник/:

ПК по здравеопазване, екология и социални дейности - 17.00 ч.

 

ПК по общинска собственост и стопанска политика       - 17.30 ч.

 

 

 

На  23 октомври 2018 г. /вторник/:

ПК по ТСУ и транспорт                                                 - 16.30 ч.

 

ПК по бюджет и финанси                                             - 17.00 ч.

 

 

 

 

На  24 октомври 2018 г. /сряда/:

ПК по спорт, туризъм и младежки дейности                 - 17.00 ч.

 

ПК по обществен ред и законност                                - 17.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ - ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/