ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково
 
ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2012 г. до м.декември 2012 г. вкл.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
 
С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 
С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2012 г. до  м.декември 2012 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко работата на Общински съвет - Хасково.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2012 г. до  м.декември 2012 г. вкл.
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО
 
 
 
 
О Т Ч Е Т 
 
за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2012 г. до  м.декември 2012 г. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
През отчетния период – от м.юли 2012 г. до м.декември 2012 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6 заседания /5 редовни и 1 извънредно/.  Приети са общо 97 решения. 
Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи/  е провел 5 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.
Извън статистиката, през отчетния период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти; одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.
 
В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №283 от 26.10.2012 г., упълномощи кмета на Община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Проект: „Изграждане на лъчетерапевтичен комплекс към Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково. 
С Решение №284 от 26.10.2012 г. бе упълномощен кмета на Община Хасково да започне преговори с предстоящи инвеститори относно начина на предоставяне на сграда „Хирургически блок” .
С Решение №317 от 14.12.2012 г. бе предложено на Министъра на здравеопазването да увеличи легловия лимит от 10 на 20 легла на „Център за кожно-венерически заболявания – Хасково” ЕООД – гр.Хасково, с цел акумулиране на финансови средства или на основание чл.54, ал.3 от Закона за лечебните заведения да даде съгласие за прекратяване на лечебното заведение.
 
В областта на социалните дейности бяха приети следните решения:
- С Решение №2282 от 26.10.2012 г. бе упълномощен кмета на община Хасково да издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Договор за Проект: „Център за настаняване от семеен тип в УПИ V, кв.63 и в УПИ ІІ, кв.798”.
- С Решение №299 от 23.11.2012 г. бе отдаден под наем недвижим имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Съюз на пенсионерите” – гр.Хасково.
- С Решение №319 от 14.12.2012 г.  се откри процедура по приемане на Общинска програма за асистирана репродукция, като част от социалните дейности на Община Хасково.
 
В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое  Решение №259 от 05.10.2012 г.  утвърди функционирането на маломерни и слети паралелки от І до VІІІ клас на територията на Община Хасково.
С Решение №258 от 05.10.2012 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура в Община Хасково”.
С Решение №260 от 05.10.2012 г., бе определен бюджет за новооткритата Целодневна детска градина №4 „Ежко Бежко” от 1 септември 2012 г.
С Решение №280 от 05.10.2012 г. бе дадено съгласие за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот /бивше ОУ „Ал.Константинов”/за управление на Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – гр.Свищов за разкриване на филиал на висшето учебно заведение в гр.Хасково.
С Решение №261 от 05.10.2012 г., №300 от 23.11.2012 г., бе дадено съгласие да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години, недвижим имоти – общинска собственост, които се управляват и стопанисват от учебни заведения. /ОУ „Л.Каравелов” – с.Узунджово и ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Хасково/
С Решение №307 от 14.12.2012 г. бяха определени такси за ползване на допълнителни педагогически дейности в детските заведения на територията на Община Хасково.
Поради липса на необходимия брой деца за сформиране на група в ЦДГ, с Решение №318  от 14.12.2012 г, бе закрита ЦДГ „Патиланци” в с.Корен, като децата бяха пренасочени да посещават ЦДГ „Пчелица” в с.Малево. 
 
В областта на спорта, Общински съвет – Хасково прие няколко решения, а именно:
- С Решение №236 от 20.07.2012 г. бе дадено съгласие за отдаване под наем на терен, находящ се в парк „Ямача” – фрагмент детски сектор и футболно игрище, с допълнително условие – изграждане и поддръжка на футболно игрище и помощни обслужващи съоръжения, като направените инвестиции да бъдат за сметка на наемната цена.
С Решение №291 от 26.10.2012 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Спортно училище „Стефан Караджа” – гр.Хасково да се преобразува от общинско в държавно спортно училище.
- С Решение №320 от 14.12.2012 г.  Общински съвет – Хасково прие Декларация за достъп до спорт в Община Хасково.
 
Взетите решения, с които Община Хасково кандидатства с проекти по различни оперативни програми са, както следва:
- С Решение №226, 227 и 228 от 20.07.2012  г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково”; определи необходимия размер на собствения принос на Община Хасково по Проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” да бъде в размер на 61.29% от стойността на общия размер на собствения принос на регион Хасково и да бъде покрит от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в периода 2013-2014 г.; както и даде съгласие за осигуряване на мостово финансиране на допустимите разходи по този проект.
 
- С Решение №253 от 20.07.2012 г. , доп. с Решение №279 от 05.10.2012 г., Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва с Проект: ”Подкрепа за развитие на критична защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”.
 
- С Решение №254 от 20.07.2012 г. Общински съвет- Хасково одобри кандидатстването на Община Хасково за безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на Република България.
 
- С Решение №263 от 05.10.2012 г. бе одобрено участието на Община Хасково с допълнителен собствен принос в размер на 35 520.00 лв. в реализацията на Проект: „Развитие на регионален туристически продукт: Хасково – Димитровград – Стамболово”.
 
- С Решение №281 от 17.10.2012 г. Общински съвет – Хасково определи 3 бр. зони за въздействие по Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Хасково.
 
 
През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:
- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково /Решения №232 и №233 от 20.07.2012 г.; Решение №285 от 26.10.2012 г.; Решение №307 от 14.12.2012 г./;
- Наредба за общинските жилища/Решение №266 от 05.10.2012 г./
- Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково /Решение №295 от 23.11.2012 г./;
- Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /Решение №231 от 20.07.2012 г.; Решение №287 от 26.10.2012 г.; Решение №296 от 23.11.2012 г.; Решение №308 от 14.12.2012 г./;
- Наредба за началния размер на наемните цени и цени при разпореждане с общинска собственост по реда на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост /Решение №237 от 20.07.2012 г./
- Наредба за управление на общинските пътища /Решение №286 от 26.10.2012 г./
 
Актуализирани и приети бяха: Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Хасково /с Решение №229 от 20.07.2012 г./, както и Програмата и Плана за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Хасково с /Решение №230 от 20.07.2012 г./
 
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез интернет страницата на Община Хасково, в специално създадения раздел за Общинския съвет. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.
 
В периода от м.юли 2012 г. до м.декември 2012 г. вкл., оспорените решения на Общински съвет – Хасково са следните:
 
От Областен управител на Хасковска област пред ХАС:
 
- Заповед №АК-04-20 от 07.11.2012 г. – оспорване на Решение №287 от 26.10.2011 г., с което се допълва Списък към Приложение №2 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и  осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково
 
- Заповед №АК-04-17 от 14.11.2012 г. – оспорване на Решение №286 от 26.10.2012 г. за изменение на Наредба за управление на общинските пътища.
 
- Заповед №АК-04-1 от 03.01.2013 г. – оспорване на новата ал.11 на чл.26 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, прието с Решение №307 от 14.12.2012 г. /за ползване на допълнителни педагогически дейности в детските заведения на територията на община Хасково/
 
- Заповед №АК-04-2 от 04.01.2013 г. – оспорване на Решение №308 от 14.12.2012 г. – новите текстове на чл.5, чл.12, ал.2, чл.27, ал.9, чл.31, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на ППС и  осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково.
 
По всички горецитирани оспорвания, ХАС е насрочил административни дела, по които все още няма решения. 
 
Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:
 
1. ПК по обществен ред и законност -  5 заседания;
 
2. ПК по ТСУ и транспорт -  6 заседания;
 
3. ПК по общинска собственост и стопанска политика -  6 заседания;
 
4. ПК по бюджет и финанси -  5 заседания;
 
5. ПК по образование, култура и вероизповедания -  4 заседания;
 
6. ПК по здравеопазване, екология и социални дейности -  4 заседания;
 
7. ПК по земеделието, горите и проблемите на селата -  2 заседания
 
8. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки -  2 заседания;
 
9. ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 2 заседания.
 
Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос. 
Предоставям ви справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи:
 
1. От Постоянните комисии:
- ПК по спорт, туризъм и младежки дейности – 1 бр.
 
2. От председателя на ОбС – Хасково – 19 бр.
 
3. От общинските съветници: 
- Евгени Колев – 1 бр.
- Железан Узунов – 1 бр.
- Златко Марчев - 1 бр.
 
4. От Представителни групи общински съветници:
- ПГ „Коалиция за Хасково” -1 бр.
- ПГ „ГЕРБ” -1 бр. 
 
 
За сведение от Кмета на община Хасково инж.Георги Иванов -  74 бр. докладни записки.
 
 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково. 
С изнесения отчет се постарах да обхвана работата на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на Община Хасково. 
 
 
 
Иван Иванов
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО