О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Х А С К О В О

 

 

Н А Р Е Д Б А

 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

РАЗДЕЛ І

 

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги

 

Чл.1 С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяне на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Хасково.

Чл.2.(1) На територията на общината се събират следните местни такси:

1.за битови отпадъци;

2.за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3.за ползване на детски ясли, детски куххни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет; /изм. с Решение №307 от 23.04.2021 г. и Решение №588 от 15.04.2022 г./

4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предуичилищно образование извън финансираното от държавата. /изм. с Решение №307 от 23.04.2021 г./ - ОТМЕНЕНА с Решение №588 от 15.04.2022 г.

5.за технически услуги;

6.за административни услуги;

7.за откупуване на гробни места;

8.туристическа такса;

9.други местни такси, определени със закон;

(2) На територията на общината се събират приходи от предоставените услуги, с изключение на тези по ал.1, по цени определени с наредбата.

(3) Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл.3.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.

(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл.4.(1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи :

1.възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2.създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3.постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;

4.ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги; /отм. с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

5.насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в наредбата услуги; /отм. с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл.5.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за : работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други /напр.инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл.6.(1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите по ал.1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет.

Чл.7 Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата, като подават декларация за това в общинска администрация.

Чл.8.(1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл.9 В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности.В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10.(1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.

(2) Местните такси се събират от общинска администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

 

Чл.11 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл.12.(1) Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги при промяна размера на таксите и цените на услугите.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:

1.оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена.

2.оценка на потребностите от предоставяне на услугите.

3.информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания.

4.препоръки за подобряване на администрирането на таксите.

Чл.13 Общинската администрация поддържа данни за:

1.услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2.ползвателите на предоставената услуга;

3.изключенията от общата политика /преференции/;

4.използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика /методики, използвани за определяне на размера им;

5.събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

 

МЕСТНИ ТАКСИ

 

РАЗДЕЛ І

Такси за битови отпадъци

 

Чл.14 Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл.15 Таксата се заплаща от :

1.собственика на имота;

2.ползвателя – при учредено вещно право на ползване;

3.концесионера – при предоставяне на особено право на ползване – концесия.

4. за общински и държавни имоти, ползвани или наети от други лица, таксата се заплаща от общината, съответно държавата, за сметка на наемателя. /доп. с Решение №212 от 26.11.2004 г./ /отменен с Решение №939 от 15.12.2017 г. на Административен съд – Хасково/

 

Чл.15 “а” (1) Предприятията изчисляват дължимата такса за битови отпадъци по реда на чл.67 от ЗМДТ.

(2) Когато таксата се определя според количеството на битовите отпадъци, лицата по чл.15, ал.1 подават Декларация  по образец в Община Хасково в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година, а за придобитите през текущата година имоти – в двумесечен срок, считано от датата на придобиване на имота. /изм. с Решение №171 от 25.09.2020 г./

(3) В декларацията се посочват вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще се използват през годината.

(4) Когато лицето не е подало декларация в срок,декларирало е по-малко от необходимия му брой съдове или не изхвърля битовите отпадъци в определените за целта съдове,то заплаща годишната такса, определена по реда на чл.67 от ЗМДТ.

/изм. с Решение №179 от 24.06.2016 г./

 

Чл.16 Таксата се определя в годишен размер на всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за :

1.осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и др.;

2.събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;

3.проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци;

4.почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Чл.16а. За имоти, намиращи се извън районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване. /доп. с Решение №22 от 05.12.2003г./

 

Чл.17.(1) Таксата се заплаща на две равни вноски  - до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължима.

(2) Предплатилите таксата битови отпадъци за цялата година до 30 април на текущата година, ползват отстъпка от 5 /пет/ на сто.

(3) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец – Приложение №1 към настоящата наредба. /изм. с Решение №246 от 18.12.2020 г./

(4) Декларацията по ал.3 се подава лично от лице по чл.64, вр. чл.11 от ЗМДТ или упълномощен представител до края на предходната година. /доп. с Решение №246 от 18.12.2020 г./

(5) В случаите, в които собствениците или ползвателите на имота са повече от едно лице, декларацията следва да бъде подписана от всяко едно от тях или упълномощен представител. /доп. с Решение №246 от 18.12.2020 г./

 

Чл.17а За новопридобитите през годината имоти се подава декларация в Териториална данъчна дирекция - Хасково.

Чл.18.(1) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ месеца на придобиване на имота.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл.16.

(5) ОТМЕНЕН с Решение №246 от 18.12.2020 г./ Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване  на подалите Декларация по образец  до 31 декември на текущата година, за имотите, които няма да се ползват през цялата година или  когато услугата не се предлага от общината. /изм. с Решение №179  от 24.06.2016 г./

 

 

РАЗДЕЛ ІІ

 

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл.19.(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които се организирани пазари /открити и покрити/, тържища, панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал.1 или на квадратен метър на ден или на месец.

(3) Зоните по ал.2 се определят от Общинския съвет.

(4) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(5) При издаване на разрешението за повече от един месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от три дни преди започване на месеца.

(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса от месец следващ месеца, през който е преустановено ползването.За прилагането на тази разпоредба, лицата са длъжни да уведомят писмено общинска администрация Хасково най-малко седем дни преди прекратяване на ползването.

(7) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

Чл.20 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция, таксата се определя с вкл.ДДС, както следва :

І.За продажба на Централен зеленчуков пазар /ОТПАДА ТЕКСТА с Решение №305 от 03.04.2009 г./

 

ІІ. За продажба на Промишлен пазар:

- на ден на кв.м.                                 –   1.20 лв.;

- на месец на кв.м.                             – 18.00 лв.;

/изм. с Решение №305 от 03.04.2009 г./

 

ІІІ.За продажба на кварталните пазари:

1.За продажба на селскостопанска продукция:

За І-ва зона:

- на ден на кв.м.                                – 0.96 лв.;

- на месец на кв.м.                            – 18.00 лв.;

        

За ІІ-ра зона:

- на ден на кв.м.                                -   0.72 лв.

- на месец на кв.м.                            - 12.00 лв.

/изм. с Решение №305 от 03.04.2009 г./

 

2.За продажба с товарен автомобил на ден – 3.60 лв.;

3.За продажба на промишлени стоки:

- на ден на кв.м.                                 – 0.48 лв.;

- на месец на кв.м.                              – 7.20 лв.;

 /изм. с Решение №305 от 03.04.2009 г./

 

Чл.21 /1/ За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито, включително за разполагане на маси, столове, витрини се събира такса на кв.м. с вкл.ДДС в зависимост от зоните, определени от Общински съвет – Хасково, както следва:

1.На ден :

- І-ва зона – преместваеми дървени къщички с изградено електрозахранване, предоставени от община Хасково – 1.00 лв./кв.м.

/доп. с Решение №356 от 27.01.2017 г./

 

- І – ва зона                                                                  - 0.66 лв./кв.м.;

- ІІ- ра зона                                                                  - 0.36 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона и местностите “Лесопарк Кенана”

и “Младежки хълм”                                                     - 0.26 лв./кв.м.;

- ІV-та зона и останалите местности и селата            - 0.24 лв./кв.м.;

2.На месец:

- І – ва зона                                                                  - 12.00 лв./кв.м.;

- ІІ – ра зона                                                                 -   7.80 лв./кв.м.;

- ІІІ – та зона                                                                -   5.40 лв./кв.м.;

- ІV-та зона, “Лесопарк Кенана”, “Младежки хълм”

и останалите местности                                               - 4.20 лв./кв.м.;

- за селата                                                                    - 3.60 лв./кв.м.;

/доп. с Решение №229 от 28.01.2005 г./

        

/2/ За издаване на разрешение/отказ за ползване на място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща такса в размер на 24 /двадесет и четири/ лева.

/3/ За ползване на разрешено място за извършване на амбулантна търговия на територията на община Хасково, търговецът заплаща месечна такса в размер на 60 /шестдесет/ лева, ако се извършва от сергия, маса, стелаж и др. подобни и месечна такса в размер на 84 /осемдесет и четири/ лева, ако се извършва от пътно превозно средство.

/изм. с Решение №305 от 03.04.2009 г./

 

/4/ За ползване на общински земеделски имоти с начин на трайно ползване – ливади, мери и пасища, се заплаща годишна такса в размер на 10 лв. за декар. Таксите се събират от съответните кметове и кметски наместници по местонахождение на имота. /ОТПАДА с Решение №174 от 24.06.2016 г./

        

Чл.21 а Таксите по т.1 и т.2 на чл.21 важат за периода от 01.04. до 30.10., а от 01.11. до 30.03. се заплаща 10% от таксата, ако обекта не функционира. /доп. с Решение №229 от 28.01.2005 г./

 

Чл.22 а За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки се събира такса, определена както следва : на ден на кв.м.2.50 лв. /изм. с Решение №174 от 24.06.2016 г./

 

Чл.22 б  ОТПАДА  /с Решение №38 от 25.01.2008 г./

 

Чл.23 За ползване на места за поставяне на стрелбища, моторни люлки и други се събира такса, определена както следва: на кв.м. на ден – 0.30 лв.

 

Чл.24 За ползване на тротоари, площади, улични платна и други общински терени за разполагане на строителни материали се събира такса, определена на кв.м. на месец в следните размери:

1.За града:

- І – ва зона                                               - 0.80 лв.;

- ІІ – ра зона и всички останали зони     - 0.60 лв.;

 

2.За селата                                     - 0.30 лв.;

 

Чл.24 А /1/ При преминаването на МПС през територията на град Хасково в зоната забранена за товарни автомобили с общо тегло над 3,5 тона за извършване на товаро-разтоварна дейност, се събира такса в размер на 20 /двадесет/ лева за месец, за което се издава съответния пропуск. /изм. с Решение №174 от 24.06.2016 г./

 

/2/ При преминаването на МПС през територията на град Хасково в зоната забранена за товарни автомобили с общо тегло над 12 тона /включително/ за извършване на товаро-разтоварна дейност, се събира такса в размер на 50 /петдесет/ лева за месец, за което се издава съответния пропуск. /изм. с Решение №174 от 24.06.2016 г./

 

/3/ При движение на самосвали, земекопни машини, бетоновози, бетон-помпи, в границите на град Хасково, се събира такса в размер на 70 /седемдесет/ лева за месец, за което се издава съответния пропуск. /изм. с Решение №174 от 24.06.2016 г./

 

/4/ При заплащане на целогодишна такса се ползва отстъпка от 10%.

/5/ Пропуските по ал.1, ал.2 и ал.3 се издават по одобрен от кмета на община Хасково образец след подаване на писмена молба от заинтересованото лице.

/доп. с Решение №331 от 08.07.2005 г. и Решение №480 от 24.03.2006 г./

 

Чл.24 Б /1/ За използване на пространството пред паркинга на Културно-спортен комплекс “Спартак” като начална или крайна точка за случаен или специализиран превоз на пътници по определени маршрути в страната или чужбина, съответните превозвачи заплащат такса в размер на 50 лева за месеца, за който се предвижда извършване на пътуванията на фирмата.

/2/ Таксата се заплаща в Община Хасково до 30-то число на предходния месец  или 3 дни преди пътуването и срещу нея на превозвача се издава разрешително за използване на общинския терен за следващия месец.

/доп. с Решение №763 от 20.07.2007 г. на Общински съвет – Хасково/

Чл.24В При получаване на регистрационна табела, собственикът на пътно превозно средство с животинска тяга заплаща табелата на стойност 15.00 /петнадесет/ лева. /доп. с решение №216 от 24.10.2008 г.

 

Чл.24Г При получаване на разрешение за таксиметрова дейност, фирмите или физическите лица закупуват комплект стикери на стойност 20.00 /двадесет/ лева. /доп. с Решение №131 от 27.06.2008 г./

 

Чл.24Д За издаване на Разрешение от община Хасково за определяне на спирка за ползване от международните автобусни линии като първоначална или междинна, се заплаща такса в размер на 3 000 /три хиляди/ лева. /доп. с Решение №132 от 27.06.2008 г./ /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №91 ОТ 28.02.2020 Г. НА ХАС/

 

Чл.24Е(1)За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация се събират следните такси:

т.1.За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 25 лв. За издаване на удостоверението в срок до 24 часа се събира такса в размер на 60 лв.

т.2. За вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса в размер на 15 лв. За извършване на вписването в срок до 24 часа се събира такса в размер на 30 лв.

т.3.За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса в размер на 15 лв.

(2)Таксите по алинея 1, т.1-3, се заплащат при подаване на необходимите документи.

/доп. с Решение №245 от 18.12.2020 г./

 

Чл.25 Таксите се събират от сектор “Касов салон” при общинска администрация Хасково.

 

РАЗДЕЛ ІІІ

 

Такси за детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет

 

Чл.26.(1) Чл. 26 е ОТМЕНЕН с Решение №588 от 15.04.2022 г.  За ползване на общински детски градини се дължат такси. /изм. с Решение №307 от 23.04.2021 г./

(2) Таксите се дължат от родителите, с изключение на случаите, когато същите се осигуряват по програми и проекти, финансирани от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове или се заплащат по реда на чл.283, ал.9 от ЗПУО. /изм. с Решение №307 от 23.04.2021 г./

(3) За общински детски градини размерът на месечната такса е, както следва:

а/за град Хасково – 1 /един/ лев за присъствен ден на детето. /изм. и доп. с Решение №744 от 28.09.2018 г./

б/за селата – 1 /един/ лев за присъствен ден на детето. /изм. и доп. с Решение №744 от 28.09.2018 г./

в/за 4, 5 и 6-годишните, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини в града и селата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата се заплаша такса за дейностите по хранене на децата в размер на 1 /един/ лев за присъствен ден на детето. /изм. и доп. с Решение №744 от 28.09.2018 г. и Решение №382 от 30.07.2021 г./

/Изм. и доп. на Наредбата с Решение №382 от 30.07.2021 г. , касаещо 4-годишните деца, влиза в сила от 15.09.2021 г./

(3 а) При условията и действието на чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование, родителите се подпомагат при заплащане на таксата по чл.26, ал.3, б. „в“, както следва:

1.за категориите деца по чл.26, ал.4, ал.5 и ал.6 в размер на 100% от стойността на таксата;

2.извън случаите по т.1, размерът на подпомагане при заплащането на таксата по ал.3, б. „в“ се определя ежегодно с решение на Общински съвет – Хасково.“

 (3 б) Решението на Общинския съвет по ал.3а, т.2 се приема след  определянето с акт на Министерски съвет на средствата от държавния бюджет по чл.283, ал.9 от Закона за предучилищното и училищното образование.

  /доп. с Решение №307 от 23.04.2021 г./

(4) Размерът на таксата се заплаща с 50 % намаление за:

- Деца сираци;

- Деца на самотен родител;

- Деца, на които двамата родители са редовни студенти;

- Деца със специални образователни потребности.

- Деца, отглеждани в приемни семейства

/доп. с Решение №192 от 29.10.2004 г., Решение №98 от 24.02.2012 г. и Решение №168 от 01.06.2012 г./

(5) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, дължимата такса за второто дете се заплаща с 50% намаление. /изм. с Решение №545 от 31.01.2014 г./

(6) Когато повече от две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата се заплаща в размер на 50 % намаление за първото дете, 25 % за второто дете, а за трето, четвърто и всяко следващо дете, такса не се заплаща.

(7) Не се заплаща такса за :

- Деца, на които единият от родителите е с над 75% инвалидност;      /изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, на които единият родител е загинал при производствени аварии и природни бедствия;

/изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, на които единият родител е  загинал при изпълнение на служебен дълг;

/изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./

- Деца, с увреждания 70% и над 70%, установено с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК. /доп. с Решение №45 от 29.01.2016 г./

(8) Не се заплаща такса:

- Когато детското заведение не работи поради продължителен ремонт, аварии или природни бедствия;

- Когато детското заведение временно не работи със заповед на Кмета на Общината за посочения период;

- Когато детето отсъства по здравословни причини, удостоверено с медицински документ;

- Когато детето отсъства продължително време по семейни причини, ако това е удостоверено с писмено заявление от родителите, но не повече от 30 дни. За периода от 15 септември – 31 май, /за учебна година/ в подготвителните групи се допуска отсъствие на децата само по уважителни причини.

- При отсъствие на дете не се заплаща диференцираната част от таксата за времето, през което то ще отсъства, при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското заведение /заплаща се само постоянната част от таксата/. /изм. с Решение №531 от 20.12.2013 г./ /чл.26, ал.8 – ОТМЕНЕН с Решение №744 от 28.09.2018 г./  

(9) За ползване на намаленията по ал.4  и освобождаването от такса по ал.7, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена с документи, доказващи преференцията.

(10) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

 

Чл.26а За ползване на детска млечна кухня за деца от 3 месеца до 3 години, родителите или настойниците подават молба до директора на съответното детско заведение и заплащат цена на храната в размер на 1.50 лв. на ден. /изм. с Решение №98 от 24.02.2012 г./ Сумата се събира от длъжностното лице в съответното детско заведение и се внася по ред и начин, упоменат в чл.30 от наредбата./изм.с Решение №79 от 04.04.2008 г./

 

 Чл.26б За общински детски градини се въвежда облекчение при заплащане на сумите по чл.26, ал.3 от Наредбата, като родителят или настойникът заплаща сума в размер на 1 /един/ лев на присъствен ден на детето при наличие на следното условие:

 • постоянен или настоящ адрес на един от родителите в община Хасково. /доп. с Решение №615 от 05.02.2018 г./ /чл.26б – ОТМЕНЕН с Решение №744 от 28.09.2018 г./

       Чл.26в  За ползването на облекчението по чл.26б родителите или настойниците подават декларация до директора на съответната общинска детска градина.  /доп. с Решение №615 от 05.02.2018 г./ /чл.26в – ОТМЕНЕН с Решение №744 от 28.09.2018 г./

 

      Чл.26г   При наличие на повече от едно облекчение  по смисъла на чл.26, ал.4,5,6,7 и 8 и чл.26, ал.6 от Наредбата се прилага по-благоприятния режим. /доп. с Решение №615 от 05.02.2018 г./ /чл.26г – ОТМЕНЕН с Решение №744 от 28.09.2018 г./

 

   

      

Чл.27.(1) За ползване на лагери от ученици се заплаща такса на ден в размер определен както следва:

 • за ученици от І до VІІІ клас – 6.00 лв.;
 • за деца от детските градини – 4.00 лв.;

(2) Таксата се заплаща от ползвателя преди ползване на услугата.

(3) Намаленията по чл.26, ал.5,6 и 7 се прилагат и при определяне на таксата на лагери.

(4) Таксата по ал.1 не се заплаща в случаите по чл.26, ал.8.

 

Чл.28 Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 25.00 лв. /изм. с Решение №79 от 04.04.2008 г./

(1) Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за ученици с един родител.

(2) Когато двама ученика от едно семейство са настанени в ОУО, таксата за втория ученик се заплаща с 50 % намаление.

(3) Не се заплаща такса от ученици, които са кръгли сираци.

(4) За освобождаването по ал.3 и ползване на намаление по ал.1 и ал.2, родителите или настойниците подават декларация до директора на ОУО, придружена с документи, доказващи преференцията.

(5) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията.

/Чл.28  -ОТМЕНЕН с Решение №533 от 11.02.2022 г./

 

Чл.29.(1) Социални услуги в общността, дейност Домашен социален патронаж, извършва услуги на следните категории лица и семейства:

1. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% с чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;

2. Лица с трайно намалена работоспособност над 90% без чужда помощ /определена от ТЕЛК/ НЕЛК/ РЕЛКК/ ЦЕЛКК/;

3. Лица с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК;

4. Лица на пенсионна възраст с минимална пенсия;

5. Лица на пенсионна възраст със социална пенсия;

6. Лица, които не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности;

7. Деца с увреждания, както и с намалена социална адаптация.

8. На деца сираци;

9. Самотни възрастни хора;

10. Други лица на пенсионна възраст;

(2) Потребители на социалната услуга домашен социален патронаж са лица с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Хасково.

(3) Социалната услуга Домашен социален патронаж се предоставя при ограничен капацитет, според техническите възможности.

(4) Лицата, ползващи услугата Домашен социален патронаж, заплащат такса на ден за съответната диета, според стойността на заявката без вкл. ДДС в размер, съответстващ на  сключен договор между Община Хасково и изпълняващ дейността търговец/търговско дружество плюс 0,25 лв. за транспорт. /изм. с Решение №556 от 25.03.2022 г./

(5) Лицата не заплащат  дарения и завещания от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(6) При изчисляване стойността на храната в месечната стойност не се включва стойността на хранителните продукти, получени като дарения, спонсорство, хуманитарна помощ, проекти свързани с дейността.

(7) Съгласно чл. 19, т. 6 от Закона за ветераните от войните, обслужваните от ДСП заплащат 30% от получаваната от тях пенсия.

(8) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл.4, т.1 и 4 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на социалния патронаж, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на общината.

(9) При смърт на потребителя неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници или законни представители. 

(10) Месечната такса дължима от починали лица без наследници се опрощава след представена докладна записка от директора на Социални услуги в общността до кмета на Община Хасково и след решение на Общински съвет.

 (11) Такса се дължи пропорционално за времето, през което се ползва социалната услуга.

(12) Разходите, свързани с предоставянето на социалната услуга, са за сметка на Община Хасково. /изм. с Решение №567 от 14.02.2014 г./

Чл.30 Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-то число, а тези по чл.27 - до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.

 

 

РАЗДЕЛ ІV

Туристическа такса

                                         

Чл.31.(1) Таксата се заплаща от ползвателя на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(2) Таксата се определя на ден на човек, както следва:

 • за частни квартири и пансиони – 0.60 лв.;
 • къмпинги, мотели и хотели 1 звезда – 0.80 лв.;
 • къмпинги, мотели и хотели 2,3,4 и 5 звезди – 1.00 лв.

(3) Таксата за лица до 18-годишна възраст, жените над 55 и мъжете над 60 години – 50% от определената по ал.2. /отменен с Решение №249 от 16.09.2016 г./

(4) Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата нощувка в средства за подслон и места за настаняване едновременно със заплащане на услугата.

(5) Събраната такса се внася в бюджета на общината до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е събрана.

/Чл.31 е отменен с Решение №594 от 26.01.2018 г./

 

РАЗДЕЛ V

Такси за добив на кариерни материали

 

/ Раздел V – Такси за добив на кариерни материали е отменен с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

 

 

Чл.32.(1) Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.

(2) Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.

(3) Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.

Чл.33 Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал върху брутния добив на куб.м. или тон:

 1. По регистрите на производството, които всяка кариера води задължително.
 2. По количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерни материали. 

 

Чл.34 Размерът на таксите се определя по отделно всеки вид, както следва:

1. За речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – на 1 куб.м. – 0.30 лв.

2. За кварцов пясък за стъкларство и пясък за чистене на метални предмети – на тон – 0.80 лв.

3.За пясъчно-глинести материали за производство на тухли, керемиди и капаци, вътрешна и външна мазилка на 1 куб.м. – 0.24 лв.

4.За глина :

а/ за грънчарски изделия, иловица и хума на 1 куб.м. – 0.60 лв.

б/ за каменинови тръби и керамични плочки на 1 куб.м. – 0.80 лв.

5.За леярна пръст на 1 куб.м. – 0.40 лв.

6.За ломен, трошен и мозаичен камък от седиментни, еруптивни, пясъчни и др. скали на 1 куб.м. – 0.30 лв.

7. За обикновени камъни от варопясъчници, варовици, травертити, доломити, мрамори, арагонити, черупести варовици, конгломерати и др. за вътрешна и външна облицовка на 1 куб.м. – 0.60 лв.

8. За варовици, мергели, калцити за добиване на вар на 1 куб.м. – 0.24 лв.

9.За варовици, мергели, глинесто-пясъчливи материали за добиване на цимент на 1 куб.м. – 0.30 лв.

10. За камъни за добиване на:

а/ павета на 1 куб.м. – 0.48 лв.

б/ валяци, воденични камъни, точила, брусове и др. на 1 куб.м. – 1.80 лв.

в/ цокли, корнизи, стъпала и др. от пясъчници, трохити, мергели, мрамори и др. от седиментни скали на 1 куб.м. – 0.90 лв.

Чл.35 Таксите се заплащат:

1.Ежемесечно – в случаите по чл.33, т.1.

2.Преди добива на кариерните материали в случаите по чл.33, т.2.

Чл.36 Таксите по чл.33, т.1 се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който е добит.

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ

Такси за технически услуги

 

Чл.37 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектура, строителство, благоустройство, кадастъра в селищните и извънселищните територии.

Чл.38 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

 

Чл.39 Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и Българския червен кръст.

Чл.40 Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:

1.1. За издаване на скица за един поземлен имот /урегулиран или неурегулиран:

А.За града – 20.00 лв.

Б.за селата – 10.00 лв.

Срок : 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 20.00 лв.,    Срок: 3 работни дни

 

1.2.За издаване на скица за повече от един поземлен имот /в границите на един квартал/:

А.За града и селата – 25.00 лв.

Б.За селата – 15.00 лв.

Срок: 14 дни

Бърза услуга по т.А и т.Б – 30.00 лв.,     Срок: 3 работни дни

 

1.3.За издаване на скица в обхват по-голям от един квартал:

А.За града и землище  - 10.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 300 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см).

/изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

Б. За селата – 5.00 лв. на квадратен дециметър, но не повече от 200 лв. за един лист с максимален формат АО+ (размери 90х150см)

Срок: 20 дни

Бърза услуга – 150.00 лв.,    Срок: 5 работни дни

/изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

1.4. Когато към скицата по т.1.3. се прилага цифров модел /без семантични данни/, съответната такса по т.1.3. се увеличава с 50%.

 

2. За нанасяне на непълноти или грешки в одобрен кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/:

А.За един поземлен имот – 100.00 лв.

Б.За повече от един поземлен имот в границите на един квартал – 150.00 лв.

 

3. За вписване само на собственост в разписен списък към кадастрален план /за териториите по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР/:

За един поземлен имот – 10.00 лв.

 

4.За издаване на виза на основание чл.140 от ЗУТ /включително и скица за недвижим имот с указан начин на застрояване/:

А.За града – 50.00 лв.

Б.За селата – 20.00 лв.

Срок: 14 дни

При наличие на готова скица цената по т.А е 45 лв.; по т.Б е 15.00 лв.;

 

5.За презаверяване на скици за имоти по §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, от издаването на които са изтекли 6 месеца – 5.00 лв.

Срок: 5 работни дни

Бърза услуга – 10.00 лв.,           Срок: 2 работни дни

Експресна услуга – 15.00 лв.,   Срок: 1 работен ден

 /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

6.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство: 20.00 лв.

Срок: 14 дни

 

6 а. За издаване на удостоверение за установяване степен на завършеност на строеж или удостоверение по чл.202 от ЗУТ: 50.00 лв.

Срок: 14 дни

 

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

6 б. За издаване на удостоверение за търпимост или отказ за издаване на удостоверение за търпимост, съгласно §16, ал.1 от ПР на ЗУТ: 100.00 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

7.За издаване на разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на разрешение за строеж: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след одобряване на инвестиционните проекти и подаване на искането.

 

7а За издаване на съгласувателно писмо за разкопаване, съгласно наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на елементите на техническата инфраструктура – 30.00 лв.

Срок: 7 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г. и изм. с Решение №439 от 27.11.2009 г. /

 

7б За издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж или мотивиран отказ за издаване на заповед за допълване по чл.154, ал.5 от ЗУТ към издадено разрешение за строеж – 30.00 лв.

Срок: 7 дни/30 дни съгласно чл.144 /3/ от ЗУТ

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г. и изм. с Решение №306 от 23.04.2021 г./

 

7в За издаване на разрешение за промяна на предназначението на сгради и самостоятелни обекти в сгради от главния архитект на общината или мотивиран отказ за издаване на разрешение за промяна на предназначението: 30.00 лв.

Срок: 7 дни след подаване на искането.

/доп. с Решение №306 от 23.04.2021 г./

 

8.За издаване или отказ за Разрешение за поставяне и/или схема за поставяне на временни съоръжения или отказ за поставяне на временни съоръжения за търговия-маси, павилиони, кабини, рекламно-информационни елементи и др.: 30.00 лв.

Срок: 30 дни

 

 

8 а. За издаване или отказ за Разрешение и схема за поставяне на поставяне на временни кампанийни преместваеми обекти по чл.4, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково – 20.00 лв.

 

8 б. ОТМЕНЕН с Решение №274 от 06.03.2009 г.

 

9.За одобряване на проект за рекламно-информационен елемент и поставяеми съоръжения: 50.00 лв.

Срок: 30 дни

 

 

10. За разрешение за поставяне на външна реклама, информационно-указателни табели, без електрозахранване, разположена на /над/ сгради, съоръжения и терени общинска собственост – транспаранти, надписи, рекламно-информационни елементи върху сгради, имоти и съоръжения общинска собственост, крайпътни реклами закрепени неподвижно, рекламни пана, закрепени върху фасадата или на тротоара пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения общинска собственост – 15.00 лв. на кв.м. на месец.

Срок: 30 дни

/изм.с Решение №636 от 22.12.2006 г./

 

10а: За разрешение за поставяне на външна реклама без електрозахранване, разположени на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост – транспаранти, указателни табели и рекламно-информационни елементи върху сгради, имоти и съоръжения, които не са общинска собственост; крайпътни реклами закрепени неподвижно, рекламно-информационни пана, разположени върху жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които не са общинска собственост – 10.00 лв. на кв.м. на месец.

Срок: 30 дни/изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.10а – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

10б: За разрешение за поставяне на РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ (РИЕ) – представляващ текст, обемна форма или изображение, без електрозахранване или с електрозахранване от собствен обект, закрепен върху сграда и когато сградата /обекта/ не е общинска собственост – 50.00 лв. – еднократно.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г.  и  Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

 

11. За разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент с електрозахранване, разположен на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени върху фасадата или в имота пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения с  използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник, който не е на община Хасково – 10.00 лв. на кв.м. на месец.Срок: 30 дни

/изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.11 – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

11а. За разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент с електрозахранване, разположен на сгради, съоръжения и терени, които не са общинска собственост, с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени крайпътни реклами, закрепени неподвижно, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени в имота или фасадата на жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които не са общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково – 15 лв. на кв.м. на месец.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

/т.11а – ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №500 ОТ 13.12.2010 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО/

 

11б. За разрешение за поставяне външна реклама с електрозахранване, разположена на сгради, съоръжения и терени общинска собственост, с използване на електрозахранване от собствен обект или друг собствен източник – светещи рекламно-информационни елементи върху сгради и съоръжения, осветени крайпътни реклами закрепени неподвижно, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети, разположени в имота или фасадата на жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения, които са общинска собственост с използване на електрозахранване от собствен обект или друг източник, който не е на община Хасково – 15.00 лв. на кв.м. на месец.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №636 от 22.12.006 г./

 

11в. За разрешение за поставяне на външна реклама с електрозахранване, разположена на сгради, съоръжения и терени, общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково - осветени надписи, осветени рекламно-информационни елементи, осветени указателни табели, осветени крайпътни реклами, осветени пана и касети, осветени рекламно-информационни пана и касети разположени на/в имот общинска собственост, върху фасадата или на тротоара пред жилищни, търговски, производствени и други сгради, обекти и съоръжения общинска собственост с използване на електрозахранване от общински обект или друг източник на община Хасково - 20.00 лв. на кв.м. на месец.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №636 от 22.12.2006 г./

 

12.За извършване на проверка установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.159 от ЗУТ/: 150.00 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Срок: 7 дни

 

13.За издаване на мотивирано предписание за изменение на ПУП или разрешение за изготвяне на ПУП или отказ за издаването им, както и удължаване на срок: 50.00 лв.

- При придружаване на заявлението с актуална скица – 45.00 лв.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

 

13 А. За издаване на разрешение за изготвяне на Комплексен инвестиционен проект или отказ за издаването им, както и удължаване на срок по издадено такова: 65.00 лв.

 - При придружаване на заявлението с актуална скица – 60.00 лв.

 Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14. За одобряване на задание за изготвяне на подробен устройствен план – 100.00 лв. /доп. с Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

14 А. За одобряване или отказ за одобряване на ПУП /ПЗ, ПР, ПРЗ, план схеми и парцеларни планове/ и/или РУП, и измененията им за имоти в урбанизираните територии, както и имоти извън урбанизираните територии с бъдещо предназначение за жилищно застрояване:

- ниско застрояване – 300 лв.

- средно застрояване – 500 лв.

- високо застрояване – 1000 лв.

Срок: 30 дни

/изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14 Б. За одобряване или отказ за одобряване на ПУП /ПЗ, ПР, ПРЗ, план схеми и парцеларни планове/ и/или РУП, и измененията им за имоти в урбанизираните територии, както и имоти извън урбанизираните територии с бъдещо предназначение за обществено обслужване, производствени, складови нужди, смесено предназначение и др. без описаните в т.14А:

- ниско застрояване – 500 лв.

- средно или високо застрояване – 1000 лв.

- ниско застрояване в селата – 300 лв.

Срок: 30 дни

 /изм. с Решение №274 от 06.03.2009г./

 

14В За одобряване или отказ за одобряване само на изменение на План за регулация на основание §8 от ПР на ЗУТ:

- за града – 300 лв.

- за селата – 100 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14Г За одобряване или отказ за одобряване на самостоятелни план-схеми и/или парцеларни планове, както и техните изменения за ВиК мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводни и др.мрежи на техническата инфраструктура – 1000 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

14Д За одобряване или отказ за одобряване само на План за регулация или изменение на План за регулация до три поземлени имота – 100 лв.

Срок: 30 дни

/доп. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

15. За одобряване или отказ за одобряване на инвестиционни проекти, се заплащат следните цени:

А. За жилищни сгради и гаражи, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково             - 5.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

  на град Хасково                                   – 2.50 лв./кв.м.;

- за селата и землищата                         - 1.00 лв./кв.м.;

Б. За нежилищни сгради, вкл.пристройки, надстройки – на база РЗП:

- за І и ІІ зона на град Хасково             -10.00 лв./кв.м.;

- за ІІІ, ІV и V зона и землищата

 на град Хасково                                    -  5.00 лв./кв.м.;

- за селата и землищата                         -  2.50 лв./кв.м.

/изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

В. За преустройство и реконструкция без и с конструктивни промени – на база РЗП - 30% от т.А и т.Б /не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 5 000 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

Г. За одобряване на технически или работен проект, който е част от комплексен инвестиционен проект – 130% от т.15А,т.15Б и т.15В /не по-малко от 30.00 лв./ /изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г. и Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

Д. За одобряване на проекти по чл.202 от ЗУТ – 10% от т.15А и т.15Б /не по-малко от 100.00 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №387 от 25.09.2009 г./

 

Е. За одобряване на проекти по чл.145, ал.5 от ЗУТ – на база РЗП – 10% от т.А, т.Б и т.В /не по-малко от 100 лв. и не повече от 5 000 лв./

/изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

Ж. За узаконяване на строежи по §184 от ЗУТ, т.А, Б и В – на база РЗП – 1.50 лв./кв.м. /не по-малко от 300 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

З. За одобряване на проекти на основание чл.154 от ЗУТ – на база РЗП на изменението съгласно т.15А, 15Б и 15В  /не по-малко от 100 лв. и не повече от 10 000 лв./ /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Срок: 30 дни

 

И.За одобряване и/или съгласуване на идейни проекти на основание чл.141 или чл.142 от ЗУТ – на база РЗП - 30% от т.15А, т.15Б, т.15В.

Срок: 30 дни

 

К. За самостоятелни проекти по части ВП /вертикална планировка/ и благоустрояване – на база площ, за която се извършва съответно вертикално планиране или благоустрояване – 0.10 лв./кв.м., но не по-малко от 20 лв.

        

Л. За огради, за които се изисква представяне на проект – 0.20 лв./м, но не по-малко от 20 лв.

/доп. с Решение №256 от 25.02.2005 г./

 

М. За одобряване на допълнителни проекти към вече издадено разрешение за строеж:

- по чл.142 от ЗУТ – съгласно т.15 А, т.15Б и т.15В.

 - по чл.144 от ЗУТ – на база РЗП 20% от т.15А, т.15 Б и т.15 В, не по-малко от 100.00 лв.

/доп. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

Н. За съгласуване и одобряване на комутационни, радиорелейни и базови станции: 1000.00 лв./станция.

  /изм. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

О. За съгласуване и одобряване на други съоръжения – на база ЗП: 5.00 лв./кв.м., но не по-малко от 300.00 лв.

/доп. с Решение №86 от 03.02.2012 г./

 

П. За одобряване на инвестиционен проект за фотоволтаична централа: 0.30 лв./кв.м., но не по-малко от 300 лв.

/доп. с Решение №617 от 27.08.2010 г./

 

Забележка: Площта върху която се определя таксата е сборът от вертикалните проекции на всички фотоволтаични модули, участващи в системата. При фотоволтаични системи от тип “следящи”, се приема максимално възможната вертикална проекция.

 

16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

Цена на услугата на база дължина на трасето в метри:

А.  до 100 метра - 100 лева

Б.  над 100 до 500 метра - 250 лева

В. над 500 до 1000 метра - 400 лева

Г. над 1000 метра - 600 лева                                                                 

                                                                                             

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

 

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова  – 1.00 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лв.;

 

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения 5.00 лев за 1 лин. метър, но не по малко от 100 лв. и не повече от 10000 лв.

 

/Текстът на чл.40, т.16 е изм. и доп. с Решение №85 от 15.05.2020 г./

 

 

16 А. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти по част пътна и за временна организация на движението:

1. Улица:

1.С дължина до 300 м    – 60.00 лв./проект.

2.С дължина над 300 м – 120.00 лв./проект.

 

2.Кръстовище:

1.С площ до 200 кв.м.    -  60.00 лв./проект.

2.С площ над 200 кв.м. – 120.00 лв./проект.

 

16 Б. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за:

1. Пречиствателни съоръжения за отпадни води – 120.00 лв./проект. /изм. с Решение №274 от 06.03.2009 г./

2..ОТМЕНЕН  /с Решение №439 от 27.11.2009 г./

 

17. За осигуряване присъствието на представител на Община Хасково при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ – 100 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

18. За изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционни проекти от ЕСУТ – на база РЗП: 2 лв./кв.м., не по-малко от 300 лв. и не повече от 5000 лв. или 200% от т.16, т.16 а, т.16 б, като цените по т.16, т.16а и т.16б се увеличават с 30% при комплексен проект. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

Забележка:

За изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционни проекти на нови мрежи на техническата инфраструктура:

А. L £ 100 м – 200 лв.

Б. 100 м < L £ 500 м – 500 лв.

В. 500 м < L£ 1000 м – 800 лв.

Г. L > 1000 м – 1200 лв.

/доп. с Решение №473 от 29.01.2010 г./

 

18 А. ОТМЕНЕН /с Решение №646 от 26.01.2007 г./

19.    ОТМЕНЕН / с Решение №646 от 26.01.2007 г./

19. За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м, но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура  – 0,20 лв., но не по малко от 100 лв.

/доп. с Решение №927 от 28.06.2019 г./

/Текстът на т.19 е отменен с Решение №336 от 30.06.2020 г. на ХАС/

 

 

20.За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или отказ за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж:

А.Жилищни сгради – на база РЗП0.50 лв./кв.м., /не по-малко от 300 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Б.Обществени сгради и сгради със смесено предназначение - на база РЗП – 2 лв./кв.м., не по-малко от 300 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

В.Производствени сгради: на база РЗП – 1.50 лв./кв.м. не по-малко от 500 лв. и не повече от 5 000 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г. и Решение №274 от 06.03.2009 г./

 

Г.Други  строежи извън гореизложените: 300 лв. /изм. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

Срок: 7 дни

21. За издаване на заповед за временна организация на движението в гр.Хасково – 100 лв.

Срок: 14 дни

 /доп. с Решение №551 от 21.07.2006 г./

 

22. За издаване заповед за специално ползване на пътищата от общинската пътна мрежа, съгласно Наредбата за общинските пътища – 100 лв.

Срок: 14 дни.

/доп. с Решение №551 от 21.07.2006 г./

 

23. Определяне размера на обезщетяването по реда на чл.210 и 211 от ЗУТ в случаите на чл.64 от Закона за енергетиката за извън урбанизирани територии – 88 лв. за имот

 /доп. с Решение №901 от 31.05.2019 г./

        

 

РАЗДЕЛ VІІ

Такси за административни услуги

 

Чл.42 За извършване услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:

1.За издаване удостоверение за наследници:

 – обикновена услуга /3 дни/ - 4.00 лв., за всеки следващ екземпляр - 2.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ - 7.00 лв., за всеки следващ екземпляр - 3.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв., за всеки следващ екземпляр – 5.00 лв.

2.За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв. 

/изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

3.За издаване удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.

 

4.За издаване на дубликати на удостоверение за раждане, за граждански брак и повторно извлечение от акт за смърт:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.

5.За издаване на удостоверение за семейно положение:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв. 

 

6.За издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки /изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.

 

7.За заверка на постоянен и настоящ адрес: ОТПАДА /с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

8. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес:

- обикновена услуга /3 дни/ - 2.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  3.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 5.00 лв.

/изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

9.Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина /изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./:

- обикновена услуга /3 дни/ - 25.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  30.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 50.00 лв. 

 

10.За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина:

- обикновена услуга /3 дни/ - 20.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  20.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 20.00 лв.

11.За издаване на всички други удостоверения по искане на граждани:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.;

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.

12.За препис /копия/ от регистри и други документи:

- обикновена услуга /3 дни/ - 3.00 лв., за всеки следващ екз. - 1 лв.

- бърза услуга /16 часа/ -  6.00 лв., за всеки следващ екз. - 2 лв.

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв., за всеки следващ екз. - 3 лв.

 

13.Удостоверения за вписване в регистъра на населението:

- обикновена услуга /3 дни/ - 10.00 лв.

- бърза  услуга /16 часа/       - 15.00 лв.;

- експресна услуга /8 часа/ -  30.00 лв.;

/изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

14.Издаване на удостоверение за промяна в ЛРК и НБД “Население” за МВР:

- За 1 час – 5.00 лв. /ОТПАДА С РЕШЕНИЕ №233 от 20.07.2012 г./

 

15.Пресъставяне на актове по гражданско състояние от чужбина:

- обикновена услуга /7 дни/ - 50.00 лв.;

- бърза услуга /3 дни/ - 70.00 лв.;

- експресна услуга /1 ден/ - 120.00 лв.

/изм. с Решение №233 от 20.07.2012 г./

(ОТМЕНЕНА с Решение №787 от 30.11.2018 г. и Решение №1041 от 10.01.2019 г./)

 

16.Отразяване на съдебни решения от чужбина – 50.00 лв.

(ОТМЕНЕНА с Решение №787 от 30.11.2018 г. и Решение №1041 от 10.01.2019 г.)

 

 

17.За всички други видове удостоверения по искане на граждани:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв

 

18.Искане за издаване на удостоверение за правно ограничение: /изм. с Решение №265 от 05.10.2012 г./:

- обикновена услуга /3 дни/ - 5.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/ -  7.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/ - 10.00 лв.

 

19.За издаване на удостоверение за регистрация и издаване на медальон на домашни кучета – 10.00 лв.

 

20.За ползване на зала в община Хасково за сключване на граждански брак – 104 лв.

 

20а  За сключване на граждански брак през делничните дни в работно време, без ритуал и без ползване на зала, в отдел  ГРАОН, в присъствието само на младоженци и на двама свидетели, се заплаща такса в размер на 20 лв. /доп. с Решение №175 от 24.06.2016 г./

 

21.За ползване на зала за сключване на граждански брак в кметствата на населените места на територията на община Хасково40.00 лв.

 

22.За изнесен ритуал за сключване на граждански брак извън сградата на община Хасково – 178.00 лв. без ДДС.

 

23.За предоставяне на Наредба на Общински съвет – Хасково – 5.00 лв. /Т.23 - ОТМЕНЕНА с Решение №532 от 11.02.2022 г./

 

24.За заверка на регистър на продажбите или заверка на регистъра на покупките на отпадъци от черни и цветни метали – 100 /сто/ лева на регистър.

/изм. с Решение №223 от 28.11.2008 г./

 

25. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

- обикновена услуга /3 дни/          - 5.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/                 - 7.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/            - 10.00 лв.

/доп. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

26. Удостоверение за родените от майката деца:

- обикновена услуга /3 дни/          - 5.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/                 - 7.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/            - 10.00 лв.

/доп. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

27. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

- обикновена услуга /3 дни/          - 10.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/                 - 15.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/            - 25.00 лв.

/доп. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

28. Удостоверение за промяна на настоящ и постоянен адрес:

- обикновена услуга /3 дни/          - 5.00 лв.

- бърза услуга /16 часа/                 - 7.00 лв.

- експресна услуга /8 часа/            - 10.00 лв.

/доп. с Решение №265 от 05.10.2012 г./

 

Чл. 42а (1) За издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост, включително от язовири и микроязовири се заплащат еднократни такси както следва:

1. за издаване на разрешителни за водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост – 100 лева без ДДС на воден обект.

2. за продължаване срока на разрешителните по т. 1 се събира еднократна такса  в размер на 100,00 лева без ДДС.

3. за изменение и/или допълнение на разрешително за извършване на дейности по водовземане и/или водоползване от води публична общинска собственост се събира еднократна такса  в размер на 100,00 лева без ДДС.

 

(2) За право на използване на води и водни обекти, публична общинска собственост се заплащат такси съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване както следва:

 

1.Такса за водовземане от повърхностни води:                                                                       

Таксата за водовземане от повърхностни води, освен в случаите на водовземане от повърхностни води с цел електропроизводство, се определя по следната формула:

Т = Е x W,

където:

Т е размерът на дължимата годишна такса - в лв.;

Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата - лв./куб. м;

 


по
ред

Цел на ползване на
водата

Единичен размер на таксата –  Е
(лв./куб. м)

1.

Питейно-битово водоснабдяване

0,02

2.

Напояване на земеделски култури, животновъдство, аквакултури

0,001

3.

Охлаждане

0,0003

4.

Промишлено водоснабдяване

0,045

5.

Всички други цели

0,065

 

W - е размерът на ползвания годишен воден обем - куб. м;

 

2.Такса за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения

Таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения се определя по следната формула:

Т = Е x W,

където:

Т е размерът на дължимата такса - в лв.;

Е - единичният размер на таксата - лв./куб. м;

W - размерът на иззетия обем наносен материал - куб. м.

 Единичният размер на таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения е 1 лв./куб. м иззет наносен материал от водния обект.

 

(3) Таксите за водовземане и за ползване на воден обект по ал. 2 са годишни и се заплащат по бюджетната сметка на общината не по-късно от 31 март на следващата година.

При всяко плащане копие от платежния документ се изпраща на органа, издал разрешителното.

 / Чл.42а е доп. с Решение №826 от 29.05.2015 г. на Общински съвет – Хасково/

 

Чл.43.(1) По производства за настаняване под наем в общински имоти се заплаща такса, както следва:

1.За жилищни имоти   - 4.00 лв.

2.За нежилищни имоти   - 10.00 лв.

(2) По производства за продажби на жилищни имоти се заплаща такса в размер на 500 лв.

(3) По производства за извършване на оценки:

а) ОТПАДА /с Решение №341 от 30.09.2005 г./

б) за учредяване на вещни права върху недвижими имоти /право на пристрояване и право на надстрояване/

 • до 10 кв.м. – 30.00 лв.
 • над 10 кв.м. – 50.00 лв.

в) за замени – на 1 бр.оценка – 100.00 лв.

 

Чл.44 За издаване на свидетелства за собственост при продажба на едър рогат добитък се заплаща такса в размер   - 3.00 лв.

 

Чл.45.(1) Разрешение за търговия с тютюневи изделия се издава след заплащане на такси в размер на 100 /сто/ лева за търговски обекти на територията на общината, определена въз основа на разходите.

 (2) Търговецът, искащ разрешението, не може да започне преди издаването му.

 (3)  За издаване на дубликат на разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия, се заплаща такса в размер на 20.00 /двадесет/ лева. /доп. с Решение №134  от 27.06.2008 г./

 

(4)  ОТПАДА ТЕКСТА С РЕШЕНИЕ  №305 ОТ 03.04.2009 Г.

/ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №249 от 16.09.2016 г./

 

Чл.46 Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искане за издаване на разрешение.

/чл.45 и чл.46 - изм. с Решение №247 от 30.01.2009 г./

/ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №249 от 16.09.2016 г./

 

 

РАЗДЕЛ VІІІ

Такси за гробни места

 

Чл.47(1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

1.До 15 години:

а) за един гроб

І зона     - 20.00 лв.

ІІ зона    - 16.00 лв.

ІІІ зона   - 10.00 лв.

б) за ползване на семейни гробни места за 10 години и всеки следващи 10 години:

І зона     - 40.00 лв.

ІІ зона    - 30.00 лв.

ІІІ зона   - 24.00 лв.

в) за вечни времена 

І зона     - 60.00 лв.

ІІ зона    - 50.00 лв.

ІІІ зона   - 40.00 лв.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т.1 букви а и б, намалени с 50 на сто.

 

Чл.48 Таксите се събират от съответните служби на общината, стопанисващи гробищните паркове.

 

 

                                              

РАЗДЕЛ ІХ

Такси за издаване на данъчни и други удостоверения и цени на свързани с тях услуги

 

        

Чл.48 а За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и други удостоверения се заплащат следните такси:

1. Експресна /2 часа/        

- за недеклариран имот         - 60.00 лева.

- за деклариран имот            - 40.00 лева.

 

2. Бърза /24 часа/              

- за недеклариран имот         - 40.00 лева.

- за деклариран имот             - 20.00 лева.

 

3. Ускорена /3 дни/

 - за недеклариран имот         - 20.00 лева.

- за деклариран имот             - 10.00 лева.

 

4. Обикновена /5 дни/

- За недеклариран имот                - 10.00 лева       

- За деклариран имот                   -   5.00 лева.

/изм. с Решение №384 от 24.02.2017 г./

 

5. За всяка данъчна оценка над 50 000 лв. да се начислява по 0,1 промил за горницата над 50 000 лв.

/изм. и доп. с Решение №198 от 24.10.2008 г./

 

Чл.48 б За издаване на дубликат на разпечатка за платени местни данъци и такси      -   4.00 лева.

 

Чл.48 в За ксерокопия на декларации по чл.14, чл.17, чл.32 и чл.54 от ЗМДТ и други документи се заплаща такса, както следва:

1. Бърза /24 часа/                - 10.00 лева.

2. Обикновена /3 дни/          -   4.00 лева.

/доп. с Решение №428 от 16.12.2005 г./

 

Чл.48 г За попълване на декларации:

1.Имотна декларация по чл.14 от ЗМДТ – 3.00 лева.

2.Имотна декларация по чл.17 от ЗМДТ – 2.00 лева.

3.Декларация за МПС по чл.54 от ЗМДТ – 2.00 лева.

/доп. с Решение №480 от 24.03.2006 г./

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

Чл.49 За всички услуги, предоставени от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба или отделно решение на Общинския съвет за определен вид услуги. /доп. с Решение №212 от 26.11.2004 г./

Чл.50.(1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината.Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в) разходи за управление и контрол;

г)разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д) пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл.51.(1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:

1.обикновена;

2.бърза;

3.експресна;

(2) Сроковете за извършване на услугите са:

1.обикновена - в рамките на 7 работни дни;

2.бърза - в рамките на три работни дни;

3.експресна - в рамките на един работен ден;

(3) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл.52 и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(4) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

(5) Бързата услуга се заплаща с 50% увеличение, а експресната – със 100%.

Чл.52 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на кмета на общината.

Чл.53 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на кмета на общината.

Чл.54 При неспазване на сроковете по чл.51, ал.2 размерът на цената на услугата се намалява с 10% на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 50% от пълния й размер, за сметка на служителя, виновен за забавянето.

Чл.55 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

 

Чл.56 Общинският съвет определя следните услуги и цени:

1.За правото за предоставяне на павилиони и будки и ползването на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени, включително и кооперативен пазар на кв.м. на месец:

 

а) за будки и павилиони – за услуга на гражданите:

- за града    - 3.00 лв.;

- за селата   - 1.50 лв.;

 

б) за будки и павилиони – за търговска дейност:

 • за града: 

І зона                                                                       - 10.00 лв./кв.м.;

ІІ зона                                                                      - 7.00 лв./кв.м.;

ІІІ зона и местностите “Лесопарк Кенана”

и “Младежки хълм”                                                 - 5.00 лв./кв.м.;

ІV зона и останалите местности                             - 3.00 лв./кв.м.;

- за селата                                                               - 2.00 лв./кв.м.;

/изм. с Решение №174 от 24.06.2016 г./

 

 

в/ будки и павилиони за вестници:

 • за града:

І зона                                                                       - 20.00 лв./кв.м.

ІІ зона                                                                      - 15.00 лв./кв.м.

ІІІ зона и местностите “Лесопарк Кенана”

и “Младежки хълм”                                                 - 10.00 лв./кв.м.

ІV зона и останалите местности                             -   8.00 лв./кв.м.

 

- за селата                                                               -   3.00 лв./кв.м.        

 

- За разполагане на повече от един обект, независимо от зоната, цената за всички обекти се заплаща с 50% увеличение. /доп. с Решение №646 от 26.01.2007  г./

 

г) За обособени пунктове за хазартни игри /тото, лото, лотарии, томболи и др./ - 20.00 лв./кв.м. /доп. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

д) за оформени складови помещения към павилиони 1.00 лв./кв.м.;

 

е) за временни гаражи, поставени върху общински терени:

І и ІІ зона   - 1.00 лв./кв.м. на месец;

ІІІ и ІV зона   - 0.60 лв./кв.м. на месец;

 

2.За правото на поставяне на РИЕ върху транспаранти, табла, стойки, стени, калкани, на сгради – на кв.м. на месец – 5.00 лв.

За РИЕ, ползващи ел.енергия   - 6.00 лв.

3.За ползване на паркинг със служебен пропуск само за държавните МПС – на месец – 20.00 лв.

4.За наематели на маси на Централен зеленчуков пазар, ползващи паркинги:

 • с абонаментни карти – на месец
 • от 01.03. до 30.09.   – 40.00 лв.
 • от 01.10. до 28.02.   – 30.00 лв.
 •  

5.За местостоянка на таксиметрови автомобили на месец   - 25.00 лв. /ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №250 ОТ 16.09.2016 Г., РЕШЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г./

 

6.Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината   - 2.00 лв./бр.

7.Попълване приложение на данъчни декларации   - 3.00 лв./бр.

8.Изготвяне на образец УП-1, УП-2 и Обр. 30   - 3.00 лв./бр.

9. За устна справка по Главните регистри и Актовите книги за общинските имоти – 2.00 лв. /изм. с Решение №341/30.09.2005 г./

10. За заверено копие от Актовите книги – за І-ва страница – 3.00 лв., а за всяка следваща по 2.00 лв. /изм. с Решение №341/30.09.2005 г./

11. За ползване на озвучителна апаратура:

а/ за ползване на озвучителна апаратура с мощност 600 W за 4 часа – 60 лв.;

б/ за ползване на 1 брой микрофон за 4 часа – 2 лв.;

в/ за ползване на аудио техника /СD, DEK/ за 4 часа – 5 лв.

/доп. с Решение №229 от 28.01.2005 г./

 

12. След одобряване на схема за разполагане на нови временни преместваеми обекти и съоръжения, както и на рекламно-информационни елементи, съответно по Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково /с изключение на тези по чл.4, ал.1, т.2, т.3 и т.4 от наредбата/ и Наредбата за рекламната дейност на община Хасково и преди издаване на Разрешението за поставяне, да се заплаща депозит в размер на тройната месечна такса. След изтичане срока на действие на Разрешението за поставяне и възстановяване на терена в първоначалния му вид, депозита да бъде възстановен. Депозит в същия размер да се заплаща и при разрешаване на строителни площадки, като депозита се възстановява при привеждане на терена в първоначалния му вид.

 

13. За регистрация на тютюнопроизводители – 5 лв.

/доп. с Решение №256 от 25.02.2005 г./

 

14. За ползване на Културно-спортен комплекс “Спартак” –

1 200 лв. за едно мероприятие.

/доп. с Решение №341 от 30.09.2005 г./

 

14 А. За ползване на ледена пързалка на Културно-спортен комплекс “Спартак” се заплаща:

 

1. За 1 /един/ час пързаляне /една сесия:

- за младежи до 18 г. – 2 /два/ лева;

- за възрастни – 3 /три/ лева.

/изм. с Решение №391 от 30.10.2009 г./

2.За ползване на зимни кънки – 2 /два/ лева на час.

За обучение с кънки-учител се заплаща цена 2 лв. на час.

/доп. с Решение №646 от 26.01.2007 г./

 

15. За ползване на спортни зали и физкултурни салони в училищата извън учебната програма се заплащат такси:

 • за спортна дейност на граждани:
 • за индивидуални спортове                  - 1 лв. на час;
 • за колективни спортове                      - 10 лв. на час;
 • за спортна дейност на деца и ученици:
 • за индивидуални спортове                  - 0.50 лв. на час;
 • за колективни спортове                      - 5 лв. на час.

/доп. с Решение №372 от 28.10.2005 г./

 

16. За престой на общински терен на тежкотоварни автомобили:

         - с общо тегло над 12 т                   - 20 лева на месец;

         - с общо тегло над 20 т                   - 30 лева на месец.

         /доп. с Решение №480 от 24.03.2006 г./

 

17. За ползване на Спортен комплекс “Зона за отдих и спорт в кв.250 А” се заплащат следните цени:

- За Футболно игрище                            - 24 лв. на час;

 За младежи до 18 год.                           - безплатно;

 - за Баскетболно игрище                      - 10 лв. на час;

За младежи до 18 год.                           - безплатно;

 

- За Волейболно игрище                        - 10 лв. на час;

За младежи до 18 год.                           - безплатно;

 

 - За Тенискорт                                        - 10 лв. на час;

 За младежи до 18 год.                           - безплатно.

/доп. с Решение №199 от 24.10.2008 г./

 

18. За ползване на Стадион “Хасково”  и стадион “Младост” се заплаща цена в размер на 2 500 лв. без ДДС за мероприятие с комерсиална цел. Консумативите по ел.енергия и допълнителни разходи по мероприятието се заплащат отделно. /доп. с Решение №334 от 19.06.2009 г. и Решение №541 от 28.05.2010 г/

 

19. За ползване на стълб за улично осветление за поставяне на кабели в съответствие с чл.286, ал.2 от Закона за електронните съобщения, в размер на 2.00 лв. на месец без ДДС. /доп. с Решение №392 от 30.10.2009 г./ ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №153 ОТ 27.04.2012 Г./

 

19. За ползване на общински музикални състави, съгласувано с ръководителите на съставите - симфоничен, духов и народен оркестър, се заплаща минимална цена от 300 лв. за час. /доп. с Решение №232 от 20.07.2012 г./

 

20.За поставяне на съоръжения, като част от далекосъобщителните мрежи, върху стълбовете на уличното осветление, собственост на общината, в размер на 2.00 лв. на месец без ДДС. /доп. с Решение №630 от 27.08.2010 г.// ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №153 ОТ 27.04.2012 Г./

 

20. За издаване на разрешение по чл.4, т.8а от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково – 10.00 лв. /доп. с Решение №249 от 16.09.216 г./

 

 

Чл.56 “А” Определя цени за третиране на отпадъци от ресторанти, заведения за бързо хранене, кафенета и хранителни магазини на територията на община Хасково, както следва:

 

/1/ За ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове, бюфети, каравани и павилиони:

 • на територията на град Хасково – 5 лв. на място годишно;
 • на територията на селата в община Хасково – 2 лв. на място годишно.
 •  

/2/ За магазини, продаващи хранителни стоки, цигари и алкохол, както в общината:

 • с обща площ над 100 кв.м., намиращи се в ЦГЧ – 20 лв. на месец /240 лв. годишно/ и намиращи се извън ЦГЧ – 15 лв. на месец /180 лв. годишно/;
 • с обща площ до 100 кв.м., намиращи се в ЦГЧ – 10 лв. на месец /120 лв. годишно/ и намиращи се извън ЦГЧ – 7 лв. на месец /84 лв. годишно/;
 • за останалите магазини за хранителни стоки на територията на града и всички павилиони до 15 кв.м. – 6 лв. на месец /72 лв. годишно/;
 • за магазините в селата – 3 лв. на месец /36 лв. годишно/.
 •  

/3/ За складовете на едро, продаващи хранителни стоки, цигари и алкохол – 20 лв. на месец /240 лв. годишно/.

В цените е включено ДДС.

 

/доп. с Решение №409 от 25.11.2005 г./

 

/4/ Сроковете за плащане се определят на две вноски:

 • първа вноска – до 31.01., за І-во полугодие на текущата година;
 • втора вноска – до 31.07., за ІІ-ро полугодие на текущата година;

 

Чл.56 “Б” /1/ Определя следните услуги и цени за:

 

 1. Използване на техника:

/изм. с Решение №31 от 25.01.2008 г. на Общински съвет – Хасково/

 

№      Вид на услугата                     Мярка                           Цена с

                                                                                              ДДС

______________________________________________________________________________

1. Услуга с багер ЮМЗ           машиносмяна                      199.50 лв.

2. Услуга с вишка                  машиносмяна                        211.50 лв.

3. Услуга с кран АДК             машиносмяна                        240.00 лв.

4. Превоз кран АДК                        км                                     3.60 лв.

5. Услуга с водоноска            машиносмяна                        264.00 лв.

6. Услуга с водоноска            курс                                          37.80 лв.

7. Превоз водоноска              км                                               2.34 лв.

8. Услуга с багер ЮМЗ           км                                               3.60 лв.

9. Услуги със самосвал                    км                                     2.28 лв.

10. Снегопочистване с Т 150 К       машиночас                     78.00 лв.

11. Ремонт автомобили                            чч                             8.40 лв.

12. Ремонт асфалтова настилка 8 см     кв.м.                       48.24 лв.

13. Ремонт асфалтова настилка 6 см      кв.м.                      40.08 лв.

14. Ремонт асфалтова настилка 4 см     кв.м.                       31.92 лв.

15. Рязане на асфалт                         лм                                  4.56 лв.

16. Услуга с валяк                           машиносмяна               150.00 лв.

17.Репатриране на автомобил

     с “паяк” с превоз                        курс                                 35.00 лв.

18.Репатриране на автомобил

 с “паяк” без превоз                     курс                                 17.00 лв.

19. Оран                                          дка                                  12.00 лв.

20. Дискуване                                 дка                                    6.00 лв.

21. Култивиране                             дка                                    6.00 лв.

22. Услуга за 1 час с ангажираност на противопожарна

кола марка “Скания” или работа на място без агрегат     60.00 лв.

23. Услуга за 1 час работа с помпа /агрегат, стълба/ с

противопожарна кола марка “Скания”                                114.00 лв.

24.Превоз за 1 км пробег с противопожарна кола

марка “Скания”                                                                        2.88 лв.

25.За ползване автомобил на Общинска

администрация                                                                     30.00 лв. на час

 

/2/ Цени на посадъчен материал от Разсадника на ОП “Екопрогрес”:

 

1.Цени на посадъчен материал от иглолистни дървета:

№               Размер                                             Цена за 1 бр. с ДДС

1. Малки до 60 см                                                       12.00 лв.

2. Средни до 100 см                                                    18.00 лв.

3. Средни до 140 см                                                    22.00 лв.

4. Големи до 180 см                                                     36.00 лв.

5. Едроразмерни над 180 см                                      48.00 лв.

        

2.Цени на посадъчен материал от широколистни дървета:

№               Размер                                    Цена за 1 бр. с ДДС

1. Средни до 150 см                                 12.00 лв.

2. Големи до 180 см                                  14.50 лв.

3. Едроразмерни над 180 см                    22.00 лв.

                                                                                    

3.Цени на посадъчен материал от вечнозелени декоративни храсти:

№               Размер                                    Цена за 1 бр. с вкл. ДДС

 

1.Контейнери

- малки                                                 2.00 лв.

- средни                                                4.00 лв.

- големи                                                6.00 лв.

 

2.От парцел пикирани

- малки                                                 4.00 лв.

- големи                                                6.00 лв.

 

4. Цени на посадъчен материал от широколистни храсти от парцел

№       Размер                                    Цена за 1 бр. с ДДС

1.     Малки                                               2.00 лв.

2.     Средни                                              4.00 лв.

3.     Големи                                               6.00 лв.

 

5.Цени на резници и семенищни:

№       Размер                                    Цена за 1 бр. с ДДС

1. Зимни резници

- малки                                            0.70 лв.

- големи                                           1.50 лв.

2.Семенищни

- малки                                            0.60 лв.

- големи                                           0.90 лв.

 

6.Цени на посадъчен материал

№               Размер                                    Цена за 1 бр. с ДДС

1.Разсад от летни цветя

- от саксийни                                       1.80 лв.

- от резници                                         0.90 лв.

- от семена                                           0.72 лв

- многогодишни                                   1.08 лв.

- непикиран разсад                              0.24 лв.

2.Разсад от есенни цветя от семена  0.54 лв.

 

7.Цени на саксийни цветя

1.Бегония, бръшлян, карекс, хлорофитум                                        

- малки                                                 4.20 лв.

- големи                                                7.20 лв.

2.Алое, бегония, аспидистра, гаетерия

    - малки                                                  4.20 лв.

    - средни                                                7.20 лв.

    - големи                                                 9.60 лв.

3.Кактус, христов венец

   - малки                                                   4.20 лв.

   - средни                                                  7.20 лв.

   - голечи                                                 14.40 лв.

4.Столетник, трилистник, филодендрон

  - малки                                                    4.20 лв.

  - средни                                                  7.20 лв.

  - големи                                                 20.40 лв.

5. Наем на палма за месец                      48.00 лв.

        

/3/ Цени на циментови изделия:

№               Вид                                         Цена за 1 бр. с ДДС

1. Шестоъгълни плочи                                        1.14 лв.

2. Четириъгълни плочи                                      1.08 лв.

3..Автопреградна колонка –

конус /мозайка/                                           38.40 лв.

4.Автопреградна колонка –

сфера /мозайка/                                          42.00 лв.

5.Автопреградна колонка – конус

/бетон/                                                         24.00 лв.

6.Автопреградна колонка – сфера

/бетон/                                                         33.00 лв.

7.Бетонови бордюри 100/25/15                 12.24 лв.

 

/4/ Такси за ползване на “Обществена къпалня”:

№      Вид                                           цена за 1 бр. с ДДС

1. Такса за възрастни                              1.80 лв.

2. Такса за деца до 7 г.                           1.20 лв.

 

/5/ Други продажби:

 

1. Такса за обществена тоалетна    - 0.30 лв.;

 

2. Цени на услуги, предоставяни от Приют за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Хасково:

1.Цена за Залавяне на домашно куче – 48.00 лв.;

2.Цена за дневен престой на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 6.00 лв.;

3.Цена за Кастрация и ветеринарна обработка на домашно куче или безстопанствено куче от друга община в приюта – 36.00 лв..

/изм. и доп. с Решение №900 от 31.05.2109 г./

 

3.Продажба на рекламни материали – брошури, картички, сувенири, статуетки, икони, свещи и други – по цена одобрена от Кмета на общината, след предоставяне на калкулация от комисия, назначена от Кмета на общината. /доп. с Решение №341 от 30.09.2005 г. / Търговската отстъпка при закупуване на повече от 10 броя от определен артикул е 30 на сто от единичната му цена. /доп. с Решение №486 от 26.02.2010 г./

 

4.  Продажба на право на публикуване за един месец на един брой виртуален рекламно-информационен материал в интернет страницата на ОП “Спорт, отдих и туризъм” www.visithaskovo.com, с изключение на реклами на политически партии и коалиции, и участници в парламентарни, местни, президентски избори и избори за Европейски парламент, както следва:

снимка с текст в главните менюта на страницата – 30 лева;

банер с размери 165/78 пиксела    – 50 лева;

банер с размери 165/156 пиксела – 80 лева;

банер с размери 165/312 пиксела – 100 лева;

банер с размери 160/600 пиксела – 130 лева.

/изм. с Решение №437 от 08.10.2021 г./

 

/6/ Входни такси и такси за екскурзоводски беседи, предоставени от Регионален исторически музей – гр.Хасково:

1.За експозициите в РИМ и постоянните експозиции в Паскалева къща и Кирково училище:

- за възрастни                                 - 2.00 лв.

- за учащи и пенсионери                 - 1.00 лв.

- за деца до 7 години                      - безплатно

- екскурзоводска беседа                 - 5.00 лв.

 

2.За Музейния център за тракийско изкуство в Източни Родопи – с.Александрово:

- за възрастни                        - 4.00 лв.

 - за учащи и пенсионери       - 2.00 лв.

 - за деца до 7 години             - безплатно

 - екскурзоводска беседа        - 6.00 лв.

 /доп. с Решение №315 от 29.05.2009 г./

                                                                                             

 

         /7/ Цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека “Христо Смирненски” – гр.Хасково  /доп. с Решение №593 от 26.01.2018 г./

Наименование на услугата

Единица мярка

Такса в лева

1.

МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ ( МЗ и ММЗ)

1.1

Междубиблиотечно заемане от други библиотеки в страната

1 заявка

2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи

1.2.

Международно междубиблиотечно заемане

1 заявка

2.00 лв. + такса на съответната библиотека+пощ. разходи

2.

ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ

2.1.

Хринологичен обхват до 5 години

1брой  библиографско описание

0.10 ст.

2.2.

Хринологичен обхват до 10 години

1брой  библиографско описание

0.20 ст.

2.3.

Хринологичен обхват над 10 години

1брой  библиографско описание

0.30 ст.

2.4

Повторно ползване на изготвена библиографска справка

1брой  библиографско описание

0.05 ст.

2.5.

Изготвяне на писмена фактографска справка

 

1 стр.

2 лв.

3.

ДОСТЪП ДО ВЪНШНИ МРЕЖОВИ РЕСУРСИ  И  БАЗА  ДАННИ

3.1

Ползване платени електронни ресурси

 

1 час

1.00 лв.

3.

КОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

3.1.

Формат А4   черно/бяло          

                                

едностранно

0,05 лв.

3.2.

Формат А4   черно/бяло      

 

двустранно

0.10 лв.

3.3.

Формат А4   цветно

 

едностранно

0.60 лв.

3.4.

Формат А4   цветно

 

двустранно

1.20 лв.

3.5.

Формат А3   черно/бяло             

                             

едностранно

0.10 лв.

3.6.

Формат А3   черно/бяло             

                             

двустранно

0,20 лв.

3.7.

Формат А3    цветно

 

едностранно

1,20 лв

3.8.

Формат А3    цветно

 

двустранно

2.40 лв.

4.

МУЗИКАЛЕН ЗАПИС/ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

4.1.

Запис на собствен носител

 

1 минута

0.10 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатели над 70 год.възраст, лица в неравностойно положение и лица с физически увреждания, ползват безплатно всички библиотечни услуги.

/изм. с Решение №154 от 27.04.2012  г. /

 

 

 

Чл.56 „В“ Определя следните цени на услуги, предоставяни от ОП „Обреден дом“:

 

УСЛУГА

МЯРКА

ЦЕНА С ДДС В ЛВ.

1

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ГРОБ

бр.

235,00

2

ИЗКОПАВАНЕ НА БЕТОННИ ПЛОЧИ

бр.

60,00

3

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА НЕСТАНДАРТЕН ГРОБ - УШИРЕН, УДЪЛЖЕН

бр.

280,00

4

УРНОПОЛАГАНЕ

бр.

120,00

5

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА БЕБЕШКИ ГРОБ

бр.

100,00

6

ИЗКОПАВАНЕ, ЗАРАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДЕТСКИ ГРОБ

бр.

150,00

7

ЕКСХУМАЦИЯ

бр.

300,00

8

ПРЕМЕСТВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ТЛЕННИ ОСТАНКИ (КОСТИ) В И ИЗВЪН ГРАДА

бр.

200,00

9

ВАДЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА КОСТИ

бр.

40,00

10

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК (ЕДНОКРАТНО)

бр.

45,00

11

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

60,00

12

ПРЕВОЗ НА ПОКОЙНИК - ПОГРЕБЕНИЕ (ПО СЕЛАТА)

бр.

90,00

13

ПРЕСТОЙ НА КАТАФАЛКА

ч.

10,00

14

ПРЕВОЗ  АТРИБУТИ

бр.

15,00

15

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ОТ 6 НОСАЧА

бр.

100,00

16

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК НАД 4-ти ЕТАЖ

бр.

100,00

17

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ОТ 1 - 4 ЕТАЖ

бр.

80,00

18

ПРЕНАСЯНЕ НА ПОКОЙНИК ЕДНОКРАТНО

ОТ 4 НОСАЧА

бр.

40,00

19

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

бр.

35,00

20

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - КЕТЪРИНГ

бр.

0,00

21

ПОЛЗВАНЕ НА ХЛАДИЛНА КАМЕРА ЗА 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

22

ПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛЕН КЛИМАТИК 1 ДЕНОНОЩИЕ

ч

40,00 лв. / 24 ч.

23

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА ЦГП ЗА 1 ЧАС

ч

50,00

24

СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.

35,00

25

ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА САМО ЗА СЛОВО ЗА ПОКОЙНИКА

бр.р

20,00

26

НАДПИС НА КРЪСТ, МЮСЮЛМАНСКИ ЗНАК С ФОЛИО

бр.

10,00

27

ЛЕНТА С НАДПИС

бр.

10,00

28

ПРЪСКАНЕ С ПРЕПАРАТ ПРИ ВЗЕМАНЕ НА ПОКОЙНИК С КОВИД-19 ОТ АДРЕС

бр.

50,00

       
       

29

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

30

ПОЧИСТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

25,00

31

ПОЧИСТВАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

25,00

32

ПОЧИСТВАНЕ НАДВОЕН ГРОБ НЕПОДДЪРЖАН ДЪЛГО ВРЕМЕ

бр.

35,00

33

ОФОРМЯНЕ (РАВНЯВАНЕ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

15,00

34

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

40,00

35

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 3 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

70,00

36

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

80,00

37

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 6 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

130,00

38

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

150,00

39

АБОНАМЕНТНО ПОДДЪРЖАНЕ - 12 МЕСЕЦА НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

200,00

40

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА  ЕДИНИЧЕН  ГРОБ

бр.

25,00

41

ПОПЪЛВАНЕ С ПРЪСТ НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

50,00

42

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

60,00

43

НАСИПВАНЕ С МОЗАЙКА НАДВОЕН ГРОБ

бр.

80,00

44

СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ

бр.

15,00

45

ЛАМИНИРАНЕ

бр.

1,00

46

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ СКРЪБНА ВЕСТ - 5бр.

бр.

5,00

47

ИЗРАБОТКА НА НЕКРОЛОГ ЦВЕТЕН С 1 СНИМКА

бр.

1,50

48

НАБОР НА НЕКРОЛОГ БЕЗ СНИМКА

бр.

2,00

49

ЦВЕТЕН НЕКРОЛОГ СНИМКА ФОРМАТ А4

бр.

5,00

50

КСЕРОКС КОПИЕ (КОПИРНИ УСЛУГИ ЗА 1 СТР. ФОРМАТ А4)

бр.

0,10

51

АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА - ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

бр.

6,00

52

УСТАНОВЯВАНЕ (ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКА ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО) НА ГРОБНО МЯСТО

бр.

2,00

53

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА (ЦЕНА НА КМ)

км.

1,20

54

ПРЕВОЗ С КАТАФАЛКА ИЗВЪН СТРАНАТА (ЦЕНА НА КМ)

км.

2,35

55

ОСИГУРЯВАНЕ ОБЛИЧАНЕ И ГРИМ НА ПОКОЙНИК

бр.

10,00

56

ОСИГУРЯВАНЕ СВЕЩЕННИК

бр.

0,00

57

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПОГРЕБЕНИЕ

бр.

15,00

58

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ

бр.

6,00

59

ПРЪСКАНЕ С ХЕРБИЦИД (РАУНДЪБ) НА ДВОЕН ГРОБ

бр.

8,00

60

ОСИГУРЯВАНЕ АВТОБУС НАД 40 МЕСТА - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

75,00

61

ОСИГУРЯВАНЕ НА МИКРОБУС - 20 МЕСТА - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

65,00

62

ОГРАЖДАНЕ  НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

320,00

63

ОГРАЖДАНЕ НА ДВОЕН ГРОБ - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

500,00

64

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ЕДИНИЧЕН ГРОБ - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

230,00

65

ОТЛИВАНЕ НА ПЪТЕКИ ДВОЕН ГРОБ - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

280,00

66

ОБЛИЦОВКА С  МРАМОР 1 КВ.М. - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

кв. м

190,00

67

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ДЖИ ЛАЙТ) - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

кв. м

230,00

68

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ПАДАНГ ДАРК) - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

кв. м

330,00

69

ОБЛИЦОВКА НА ГРОБ С ГРАНИТ (ИТАЛИАНО НЕРО) - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

кв. м

430,00

70

ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ЕДИНИЧЕН ГРОБ С БЕТОННА ПЛОЧА - Отм. с Решение №662 от 01.07.2022 г.

бр.

80,00

71

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

28,00

72

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

34,00

73

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

35,00

74

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  9/11 ЦВЕТНА

бр.

42,00

75

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

34,00

76

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА С БОРД 12/14 ЦВЕТНА

бр.

42,00

77

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД 12/14 ЧЕРНОБЯЛА

бр.

42,00

78

КЕРАМИЧНА СНИМКА ЕЛИПСА БЕЗ БОРД  12/14ЦВЕТНА

бр.

48,00

79

Продажба на свещи

 

 

 

-малка

бр.

0,10

 

-средна

бр.

0,20

 

-голяма

бр.

0,40

 

-за опело

бр.

2,00

 

-тип „чаена“

бр.

0,30

 

-дългогоряща свещ р50ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р70ч.

бр.

1,70

 

-дългогоряща свещ р120ч.

бр.

2,50

 

-дългогоряща свещ 20L 

бр.

3,30

 

-дългогоряща свещ 30L 

бр.

4,20

 

-дългогоряща свещ 40L 

бр.

6,00

 

-дългогоряща свещ 50L- 3 б 

бр.

5,00

80

ПРОДАЖБА НА ДРУГИ СТОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА – по доставна цена с начислени разходи за ФРЗ и надценка от 20%.

*Забележка: разходите за ФРЗ се определят според анализ.

 

81.           Некролог със снимка - 3 бр.                                                        бр.                3.30                                   

.

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

/Глава Четвърта „Административно-наказателни разпоредби“ е ОТМЕНЕНА с Решение №246 от 18.12.2020 г./

 

 

Чл.57 (1) Който преминава през територията на град Хасково в нарушение на чл.24А, се наказва с глоба в размер на 200 лв. за физически лица и/или имуществена санкция за юридически лица в размер на 1000 лв. при първо нарушение, 2500 лв. при второ нарушение и 5000 лв. при всяко следващо. /доп. с Решение №522 от 30.04.2010 г./  / обявен за нищожен с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

(2) За несъбрана такса по чл.31, ал.4 на физическите лица се налага глоба в размер до 200 лв., а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 200 до 500 лв. /обявен за нищожен с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

Чл.57 а (1) Който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляването или освобождаването от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, а юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева. /доп. с Решение №488 от 28.04.2006 г./

(2) Който декларира данни и обстоятелства, водещи до намаляването или освобождаването от такса-смет, се наказва с глоба: за физическите лица в размер на 2000 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци с имуществена санкция в размер на 50 000 лв. /доп. с Решение №667 от 17.12.2010 г./ /обявен за нищожен с Решение №692 от19.10.2017 г. на ХАС/

Чл.58 Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от кмета длъжностни лица /от общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Чл.59 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§ 1. По смисъла на тази Наредба:

1.”Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.

2.”Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.

3.”Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение:

а) добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ.

б) сумите, които лицата, настанени в Домовете за социални грижи, получават като възнаграждение в трудово-терапевтичен процес.

в) помощите, определени с акт на Министерски съвет.

г) даренията с хуманитарна цел, направени от лица, ползващи услугите на заведенията за социални грижи и формите за социално обслужване.

д) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.

4. “Виртуален рекламно-информационен материал” е всеки графичен материал с рекламен и/или информационен характер, изработен в дигитален вид и предназначен за публикуване в интернет страница с цел популяризиране на съдържащата се в него информация”. /доп. с Решение №501 от 26.03.2010 г./

 

§2. По смисъла на тази наредба, разгъната застроена площ /РЗП/ е сборът от застроените площи на всички етажи – подземни, полуподземни, надземни, включително и подпокривното пространство, когато е използваемо.

 

§3 Неползването на услугата по чл.17, ал.3 е налице, когато в имота има разход до 50 киловата ел.енергия и до 5 куб.м. вода за година. /доп. с Решение №667 от 17.12.2010 г./

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2.Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на общината или определени от него лица.

§3.При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.

§4.Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила от 01.03.2003г.

§5.С приемането на тази Наредба се отменят:

Решение №438 от 14.02.2002г. на Общински съвет – Хасково

Решение №525 от 05.07.2002г. на Общински съвет – Хасково

 

§6.Другите общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.

§7 Наименованията „целодневни детски градини” и „обединени детски заведения” в Наредбата, се заменят с „общински детски градини”, съгласно §1 от ПЗР на Наредба №9/2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование – ДВ бр.68/30.08.2016 г. (доп. с Решение №744 от 28.09.2018 г./

 

§8 Срокът, определен в чл.17, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни. /доп. с Решение №84 от 15.05.2020 г./

 

§9 (1) При повторно заявяване през годината за издаване на разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози, без прекъсване на дейността, такса по чл.24 Г не се дължи.

(2) Заинтересованите лица могат да се възползват от възможността по ал.1 до края на 2023 г.

/доп. с Решение №281 от 26.02.2021 г./

 

§10 За 2021 г. подпомагането по чл.26, ал.3а, т.2 е в размер на 100% от стойността на дължимата такса. /доп. с Решение №307 от 23.04.2021 г./

 

Наредбата е приета с Решение №565 от 07.02.2003 г. на Общински съвет - Хасково и изменена и допълнена с Решение №586/07.03.2003 г.; Решение №618 от 04.04.2003 г.; Решение №22 от 05.12.2003 г.; Решение №138 от 02.07.2004 г.; Решение №192 от 29.10.2004 г.; Решение №195 от 29.10.2004 г.; Решение №212 от 26.11.2004 г.; Решение №229 от 28.01.2005 г.; Решение №256 от 25.02.2005 г.; Решение №271 от 25.02.2005 г.; Решение №302 от 22.04.2005 г.; Решение №331 от 08.07.2005 г.; Решение №341 от 30.09.2005 г.; Решение №372 от 28.10.2005 г.; Решение №409 от 25.11.2005 г.; Решение №428 от 16.12.2005 г., Решение №480 от 24.03.2006 г.; Решение №488 от 28.04.2006 г.; Решение №524 от 30.06.2006 г., Решение №551 от 21.07.2006 г.; Решение №579 от 06.10.2006 г.; Решение №611 от 24.11.2006 г.; Решение №636 от 22.12.2006 г.; Решение №646 от 26.01.2007 г., Решение №695 от 18.05.2007 г., Решение №763 от 20.07.2007 г., Решение №11 от 21.12.2007 г.; Решение №31 от 25.01.2008 г.; Решение №38 от 25.01.2008 г., Решение №79 от 04.04.2008 г. и Решение №198 от 24.10.2008 г., Решение №199 от 24.10.2008 г., Решение №202 от 24.10.2008 г., Решение №216 от 24.10.2008 г., Решение №223 от 28.11.2008 г., Решение №257 от 30.01.2009 г., Решение №274 от 06.03.2009 г., Решение №305 от 03.04.2009 г. , Решение №315 от 29.05.2009 г., Решение №334 от 19.06.2009 г., Решение №387 от 25.09.2009 г., Решение №391 от 30.10.2009 г., Решение №392 от 30.10.2009 г.; Решение №439 от 27.11.2009 г., Решение №473 от 29.01.2010 г., Решение №485 от 26.02.2010 г., Решение №486 от 26.02.2010 г., Решение №500 от 26.03.2010 г., Решение №501 от 26.03.2010 г., Решение №522 от 30.04.2010 г., Решение №541 от 28.05.2010 г., Решение №563 от 25.06.2010 г., Решение №594 от 25.06.2010 г., Решение №617 от 27.08.2010 г., Решение №630 от 27.08.2010 г., Решение №667 от 17.12.2010 г., Решение №85 от 03.02.2012 г., Решение №86 от 03.02.2012 г., Решение №98 от 24.02.2012 г., Решение №168 от 01.06.2012 г., Решение №169 от 01.06.2012 г., Решение №232 от 20.07.2012 г., Решение №233 от 20.07.2012 г., Решение №265 от 05.10.2012 г., Решение №285 от 26.10.2012 г., Решение №511 от 06.12.2013 г., Решение №531 от 20.12.2013 г., Решение №545 от 31.01.2014 г., Решение №567 от 14.02.2014 г., Решение №664 от 25.07.2014 г., Решение №826 от 29.05.2015 г., Решение №33 от 29.12.2015 г., Решение №45 от 29.01.2016 г. , Решение №174 от 24.06.2016 г., Решение №175 от 24.06.2016 г., Решение №179 от 24.06.2016 г. и Решение №249 от 16.09.2016 г., Решение №250 от 16.09.2016 г., Решение №356 от 27.01.2017 г., Решение №384 от 24.02.2017 г., Решение №593 от 26.01.2018 г., Решение №615 от 05.02.2018 г., Решение №744 от 28.09.2018 г., Решение №787 от 30.11.2018 г., Решение №824 от 25.01.2019 г., Решение №900 от 31.05.2019 г. и Решение №901 от 31.05.2019 г.,  Решение №927 от 28.06.2019 г., Решение №84 от 15.05.2020 г., Решение №85 от 15.05.2020 г., Решение №171 от 25.09.2020 г., Решение №245 от 18.12.2020 г., Решение №246 от 18.12.2020 г., Решение №281 от 26.02.201 г., Решение №283 от 26.02.2021 г., Решение №306 от 23.04.2021 г. , Решение №307 от 23.04.2021 г. , Решение №382 от 30.07.2021 г.,  Решение №437 от 08.10.2021 г., Решение №532 от 11.02.2022 г. , Решение №533 от 11.02.2022 г. ,  Решение №556 от 25.03.2022 г., Решение 0588 от 15.04.2022 г.  и Решение №662 от 01.07.2022 г. на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

Прикачени файлове