ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ХАСКОВО

 

 

Докладна записка

от Добри Василев Беливанов

Кмет на Община Хасково

 

Относно: Проект на бюджет 2017 година

 

Уважаеми общински съветници,

          

Съгласно разпоредбите на чл.84 ал.4 от Закона за публичните финанси, представям на Вашето внимание проекта за бюджет за 2017 година.  През 2017 година започна реалната дейност по проектите от периода 2014 – 2020 година. Тази дейност се изпълнява в съответствие с приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, нов Закон за обществените поръчки. Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017 година (обнародван с Държавен вестник брой 98/09.12.2016 година); в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси (изм. и допълнен в Държавен вестник брой 43/2016 година);  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна  прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Хасково (приета с  Решение № 538/31.01.2014 година).

             С Решение на Министерски съвет №920/02.11.2016 година за изменение на Решение на Министерски съвет  №304/26.04.2016 година са предвидени минимални ръстове по повечето стандарти. По-важните промени са :

 • Определени са по-високи стандарти във функциите „Общи държавни служби“, „Отбрана и сигурност“, „Образование“ и „Почивно дело и религиозни дейности“;
 • Въвежда се нов допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици;

            Съгласно чл. 54, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности – 30:25:20:25; на целевата  субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия до 20 януари - 40%, до 20 юли в размер на 40%, и до 20 октомври останалите 20%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари и до 30 октомври – 75:25.

 • Максималният размер на  присъдената издръжка е 80 лева (чл. 64 от Закона за Държавния бюджет на Република България)

 

Рамката на проекта за Бюджет за 2017 година

60 500 017 лева

Държавна отговорност                                                      

33  638 965 лева

Общинска отговорност                                                      

26 861 052 лева

                                     

Подробно разпределение на източниците на приходи е представено в приложение № 1.

 

 

 

Приходи с държавен характер

             В изпълнение на чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година са определени бюджетни взаимоотношения с Републиканския бюджет като субсидии в размер на  34 309 788 лева,  при  30 922 545 лева  за предходната 2016 година. Спрямо разчетената със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 година обща субсидия в настоящия  разчет е увеличена с 3 387 243 лева. Увеличението е в размерите на стандартите спрямо 2016 година и преминаването на два нови разпоредителя-, професионални гимназии, като част от общинския бюджет.  При разработване на проектобюджета средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и параграфи съгласно Единния бюджетен класификатор в размери не по-малко от предвидените със  Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година.

         Планирани са собствени приходи за делегираните бюджети в размер на 326 100 лева.

          Преходният остатък  в лева и валута в левова равностойност държавна отговорност е 2 350 303 лева.

 

Приходи с общински характер

             Собствените приходи са планирани съобразно нормативните актове, свързани с определянето на размера на местните данъци и такси.  При определяне прогнозния размер на приходите е използван консервативния реалистичен подход.

             Съгласно чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси в структурата на общинския бюджет е включен  §45-00 Помощи и дарения от страната – 20 000 лева.

             В края на 2016 година не се получиха верифицираните разходи по оперативните програми, което доведе до необходимостта от използването на собствен финансов ресурс.  Този ресурс ще бъде възстановен в рамките на 2017г. и е посочен в §76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 80 494 лева.

 

Взаимоотношения с Централния бюджет

           Тук е планирана определената с чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година целева субсидия за капиталови разходи в размер на  1 282 600 лева.

Трансфери за местни дейности, в това число:

 • Обща изравнителна субсидия 1 781 100 лева
 • За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища  145 600 лв.

На основание чл. 5, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата за 2017 година са планирани 72 000 лева, които ще бъдат предоставени на ДТ ”Иван Димов”.

          Преходният остатък Общинска отговорност  е  4 484 120 лева.

Разходи по функции

          Планирането на разходите за делегираните от държавата дейности се извършва на база на показателите, определени в Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2017 година. Разходите се планират в съответствие с изискванията и определените натурални и стойностни показатели за 2017г., приети с РМС № 920 на Министерски съвет от 2 ноември 2016. Съобразени са с нормативните изисквания относно делегираните от държавата  отговорности и указания на Министерство на финансите.

 • Функция „Общи държавни служби”

          Средствата за заплати и осигуровки за дейност „Общинска администрация” са разработени в рамките на определените с Приложение №1 към чл. 51 от Закона за Държавния бюджет на Република България  за 2017 година. Разчетените средства за работни заплати, други възнаграждения и плащания и осигурителни вноски  за 2017 година са в размер на 2 288 800 лева. Увеличението на стандарта за 2017 година спрямо 2016 година е в размер на 8,86%. Това очертава недостиг на средства за работни заплати и осигуровки, който ще бъде компенсиран  със собствени бюджетни средства. Разходите за текуща издръжка в дейностите „Общинска администрация“ и „Общински съвет“ са изцяло „общинска отговорност“. Разходите за възнаграждения на общинските съветници, определени съгласно Правилника за работа на ОбС са заложени в дейност „Общински съвети“.

 • Функция „Отбрана и сигурност”

          Разпределението на средствата по функцията е съгласно действащите нормативни актове. През 2017 година за „Отбрана и сигурност” ще бъдат разпределени 273 100 лева. Техният размер е с 11,27 % повече от разчетените  245 450 лева  през 2016 година.

          Предвидени са средства за материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно чл. 40 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за издръжка на местната комисия – издръжка на центровете за социална превенция и консултативни кабинети, веществена издръжка на Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори – 116 750 лева.

          Планирани са средства за заплати, осигуровки и издръжка на Общински съвети  по наркотични вещества и превантивни информационни центрове – 50 050 лева.

          Разчетени са средства за възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на пунктове за управление – Постановление на Министерски съвет №351 и на денонощни оперативни дежурни съгласно ПМС №212/1993 година – 83 100 лева. 

          Увеличени с 10 000 лв. са спрямо 2016г. предвидените са средства за  офиси за военен отчет  и дейности по плана за защита при бедствия. За 2017г. те се в размер на 23 200 лева.

 • Функция „Образование”

          Всички училища и детски градини в Община Хасково в системата на Народната просвета прилагат система на делегирани бюджети. През тази година делегираните от държавата дейности по образование ще бъдат обезпечени със средства в размер на 23 798 982 лева. Това е с 14,17% повече от 2016 година, когато разходните стандарти във функция „Образование” бяха в размер на  20 845 159 лева. Увеличението се дължи на преминаването към бюджета на община Хасково на двете професионални гимназии – ПГССТ „Н.Йонков Вапцаров“ и ПГДС „Цар Иван Асен II“, както и на увеличението на стандартите за детски градини и училища.

           В приложение № 4 към докладната записка е посочено разпределението на бюджета за всяко учебно и детско заведение по единните разходни стандарти на база брой ученици и деца.

          След утвърждаване на формулите бюджетът на функция „Образование” ще бъде преразпределен съгласно нормативните актове и Указанията на Министерство на финансите за съставянето на бюджета за 2017 година.

През 2017 г. над единните разходни стандарти (ЕРС) в училищата се включват и следните средства:

а) допьлващи стандарти за:

-                     създаване на условия за приобщаващо образование;

-                     подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас;

-                     материална база на училищата по 25 лв. на ученик;

-                     целодневна организация на учебния ден за ученици от I- ви до VII и в средищните училища;

-                      подкрепа за ученици с изявени дарби;

-                     поддръжка на автобуси, предоставени на предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици;

б) целевите средства за:

-                      средства за учебници и учебни помагала;

-                      закрила на деца с изявени дарби;

-                      безплатен превоз на ученици;

-                      компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал;

-                     за спорт;

Стандартите за детските градини включват възнагражденията на персонала, част от издръжката му (за квалификация на педагогическия персонал и средства за здравословни и безопасни условия на труд) и издръжка на деца от подготвителните групи. Над ЕРС получават и допьлващи стандарти за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и за ресурсно подпомагане на интегрирани деца в ДГ.

В стандартите по образование и през 2017 г. са включени средствата за диференцирано заплащане и за кариерно развитие на персонала.

През 2017 г. са получени средства по стандарт за издръжка на млечните детски кухни. Средствата са разпределени в шест броя детски градини в размер на 96 990 лв.

Издръжката на детските градини, която е общинска отговорност, в размер на 2 201 510 лв. се предоставя в детските градини от таксите в ЦДГ (очаквани постьпления от такси – 1 100 000 лв.) и от другите общински приходи (местни данъци, такси и др.).

В държавната дейност “Други дейности в образованието” се отчитат разходите за ученическите автобуси и разходите на пътуващите ученици, които се финансират с целеви трансфери. Тези средства се делегират на училищата, където става и тяхното разпределение.

В чл. 289, ал.1 на Закона за училищното и предучилищното образование са разписани правата на директорите на училищата: на второстепенни разпоредители с бюджет, които да се разпореждат със средствата на училището и сами да извършват компенсирани промени по бюджетите си, да се разпореждат със средствата на училището, да определят числеността и индивидуалните възнаграждения на персонала; броя на паралелките и др. съобразно нормативните актове.

През 2017 година ще бъдат дофинансирани и маломерните паралелки към училищата в селата с 31 212 лева.

В „Други дейности за децата” и „Други дейности за младежта“ на местна издръжка се отчита дейността на ОП „Младежки център”.

Предвидени са и средства за първоначални разходи за откриване на „кухня – майка“, осигуряваща храненето на децата в детските градини в града.

В сферата на образованието през 2017 година Община Хасково се работи по оперативна програма по проект „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища, детски градини в град Хасково“. Извършват се строително-монтажни дейности в две училища и четири детски градини, както следва: ОУ „Шандор  Петьофи“, Училищен комплекс „Иван Рилски“, ДГ № 15 „Слънце“, ДГ № 19 „Щурче“, ДГ № 11 „Елхица“ и ДГ № 20 „Весели очички“. В тази връзка са предвидени средства в размер на 400 000 лв. за обзавеждане на детските градини.

 • Функция „Здравеопазване”

          Тук са планирани средствата за заплати, осигуровки на персонала, други възнаграждения и  средства за издръжка по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) в детските ясли и медицинския персонал в учебни и детски заведения. Като цяло функция „Здравеопазване” ще бъде обезпечена със средства в размер на  1 160 827 лева. На фона на разпределените през 2016 година 1 204 154 лева се наблюдава намаление с около 2% дължащо се на намаления брой деца, които ще посещават яслените групи в детските заведения през 2017г.

           Разходите за финансиране на издръжката на яслените групи в детските градини (отопление, храна, ремонт и др.) са за сметка на приходите с общински характер определени на дете на месец.

Предвидени са средства за сметка на общинската отговорност за финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни промени в размер на 50 000 лева., които са с  10 000 лв. повече от разходваните за 2016г.

         Планирани са и средства в размер на 20 000лв. за предоставяне на еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно правилник за реда, начина и условия за предоставянето им. 

 • Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

          Средствата  тук са намалени с приблизително 1,71 %. Планирани са средства, разчетени по единни стандарти в размер на 2 187 736 лв. През 2016 година средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности за социални услуги за били 2 225 832лева. Разликата се дължи на намален стандарт в дневен център за стари хора и закриване на дом „Асен Златаров“.

         Като “държавна отговорност” в тази функция са: Социалните институции: Дом за стари хора и Дом за възрастни хора със сетивни увреждания в “Кенана” и Социалните услуги в общността: ДДУФУ “Марина” и Дневен център за стари хора, Наблюдавано жилище за младежи, Център за обществена подкрепа и Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с/без увреждания.

           Кметът на общината определя числеността на персонала в тези заведения в рамките на стандартите им и в съответствие с длъжностите в тях, определени по Методика от МТСП.

           Във Функция “Социално осигуряване подпомагане и грижи” за 2017 г. на местна издръжка (от имуществени данъци, местни такси, неданъчни и др. приходи на общината) по бюджета са заложени: Домашният социален патронаж, Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Счетоводство на социалните услуги, Клубове на пенсионера, инвалида и др.

Домашният социален патронаж е “местна дейност”, която се финансира частично от местни приходи и от събрани такси от хората, които го ползват.

          В тази сфера през 2017 година Община Хасково планира работа по следните национални и оперативни програми:

 • Проект „Приеми ме 2015“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, включващ предоставяне на услугата “Приемна грижа“, която се изразява в набиране, оценяване, обучение и сключване на договори с кандидати за професионални и доброволни приемни родители;
 • Проект „Шанс за нашите деца“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата, чрез предоставяне на услуги за ранно детско развитие и чрез продължаване и усъвършенстване дейността на Общностен център, създаден по Проекта за социално включване, предоставящ интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители в Община Хасково.
 • Проект „Шанс в дома“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна операцията има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
 • „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Хасково“. Основната цел на проекта е да се предостави здравословен обяд на повече от 600 крайно нуждаещи се лица на Община Хасково,  живеещи под прага на бедността.
 • Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

          Като делегирани държавни дейности тук се планират заплатите, осигурителните вноски и издръжката по държавни стандарти на Регионална библиотека, Регионален исторически музей, Художествена галерия и Читалищата. През 2017 година за осъществяване на тяхната дейност ще бъдат разпределени 1 391 043 лева. За сведение през миналата 2016 година в тази функция са били разчетени средства за финансиране в размер на 1 223 750  лева. Увеличението е в стандартите за издръжка с около 13,67 %. За читалищата са предвидени 467 200лв.

         Общинска отговорност в тази функция са разходите за заплати, осигуровки и издръжка на оркестрите „Симфоничен“ и „Духов“. След предложение от публичното обсъждане на проекта за бюджет 2017 ще бъде възстановен и  народния оркестър. Неговите разходи ще се отчитат в тази дейност.

 

 

 

 • Функция „Икономически дейности и услуги”

         Тази функция включва дейности изцяло местна отговорност. В тези дейности са отразени разходите на общинските предприятия:  „Екопрогрес”, „Общинско лесничейство” , „Туристически информационен център“.

В приложение № 4 е посочен бюджета им за 2017г.

 

 • Европейски проекти и национални програми, които ще се изпълняват през 2017 година:
 1. Проект „Областен информационен център Хасково“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“, по Оперативна програма „Добро управление“ за нуждите на Областен информационен център – Хасково. Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на областен информационен център – Хасково, предоставящ информация на гражданите и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмен период 2014-2020.
 2.  „Подобряване на образователната инфраструктура чрез реконструкция/ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училища и детски градини в град Хасково“ по Оперативна програма „Региони в растеж“. Основната цел на проекта е реализация на строително–монтажни дейности на 10 под- обекта  /2 училища и 4 обединени детски градини с по две сгради/, както следва: ОУ „Шандор Петьофи, Училищен комплекс „Иван Рилски“ , ДГ № 15 „Слънце“, ДГ № 19 „Щурче“, ДГ № 11“ Елхица“ и ДГ № 20 „Весели очички“.
 3. Проект „Създаване на условия за качествено професионално образование чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на ПГДС "Цар Иван Асен II", гр. Хасково“ по ОПРР. Договор за БФП BG05M9OP001-3.002-0013-С01 Интервенциите в сградата, в която се помещават работилниците за извършване на практически занятия включват мерки за енергийна ефективност, газифициране, изграждане на достъпна архитектурна среда, подмяна на ОВ, Ел. и ВиК инсталациите. Предвиден е и ремонт на покрива на ниското тяло. За корпус 2  Общежитие са предвидени дейности по газификация и цялостна подмяна на ОВ, ЕЛ и ВИК инсталациите.
 4. „Подобряване на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково“. Създаване на благоприятна градска среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда в град Хасково в зони с преобладаващ социален характер и зони с публични функции и висока обществена значимост: междублоково пространство ж.к. Бадема; междублоково пространство на бл. 30 и южно от бл. 34 в ж.к. Орфей; междублоково пространство между ул. "Тутракан", "Булаир", "Одрин" и южно от ул. "Иван Асен ІІ"; междублоково пространство на ул. Атон; междублоково пространство на бл. 28, 32 и 33 в ж.к. Орфей;

        

Капиталови разходи

          За капиталови разходи на Община Хасково за 2017 година предвидените средства от целевата субсидия по чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г., възлизащи на 1 282 600 лева ще бъдат усвоени за обект „Ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Хасково“.

Разпределението на капиталовите разходи за основен ремонт на дълготрайни материални активи, придобиване на дълготрайни материални активи в т.ч. придобиване на компютри и хардуер, придобиване на сгради, придобиване на оборудване, машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, изграждане на инфраструктурни обекти, придобиване на други ДМА, придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти и други нематериални активи са включени в посочени в приложение № 7. За тяхното финансиране са предвидени собствени средства и други финансирания.

           

Предвид гореизложеното и на основание чл. 94 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСА, предлагам на Общинския съвет да вземе следните

 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я :

 

 1. Приема бюджета на Община Хасково за 2017 година, както следва:
  1. ПО ПРИХОДИТЕ:                                                  60 500 017 лв.

 

Държавни приходи:

 • Обща субсидия за делегирани от държавата

дейности по чл. 51 от Закона за Държавния

бюджет на Република България за 2017 година                   31 100 488  лв.

 • Собствени приходи за държавно делегирани

дейности                                                                               326 100 лв.

 • Извършени плащания от бюджета за сметки за Европейски средства                                                                                                         - 106 677 лв.
 • Чужди средства от други лица                                  - 31 249 лв.
 • Преходен остатък по дейности държавна

отговорност                                                                                    2 350 303 лв.

                        Всичко държавни приходи:                               33 638 965 лв.

 

Общински приходи:

 • Данъчни приходи                                                                       9 586 000 лв.
 • Неданъчни приходи                                                                 11 849 300 лв.
 • Трансфери за местни дейности:

 – обща изравнителна субсидия                                             1 781 100 лв.

– зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

                                                                                                   145 600 лв.  

 • Целева субсидия от Републиканския  бюджет за капиталови разходи                                                                                                                                                    1 282 600 лв.
 • Трансфери   между бюджетни сметки (-)                                   - 72 000 лв.
 • Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (+)                                                                                            80 494 лв.
 • Погасяване на дългосрочен заем (-)                                        -1 559 700 лв.
 • Погасяване на общински дълг от фонд „Флаг“ (-)                 -  300 000 лв.
 • Погасяване на търговски кредит        (-)                                - 243 635 лв.
 • Друго финансиране –предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации  (-)                                                                                       - 720 000 лв.
 • Предоставени временни депозити                                          547 173 лв.
 • Преходен остатък от общински дейности                               4 484 120лв.

                                     Всичко общински приходи:                     26 861 052 лв.

 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ:                                                                   60 500 017 лв.

За дейности държавна отговорност                                         33 638 965 лв.

За общински дейности                                                                26 861 052 лв.

 

Разходите са разпределени по функции и дейности в приложение № 5.

 

 1. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки от Европейския съюз, съгласно приложение №8, както следва:  

                                                                      Приходи    18 703 000 лв.                                  

                                                                     Разходи     18 703 000 лв.

3. Одобрява разпределение на преходния остатък от 2016 г. в размер на 6 834 423 лева съгласно приложение № 3.

 

 • за държавна отговорност                                             2 350 303 лв.
 • за общински отговорност                                            4 484 120 лв.

 

 1. Приема план за разпределение на капиталовите разходи за 2017г., съгласно приложение № 7, като:
  1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 282 600 лева.
  2. Приема разчет за разходите, които се финансират чрез §40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в размер на 730 000 лв. съгласно приложение № 7а.

5.     Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 3 450 000 лв.

6.     Определя Второстепенните разпоредители с бюджет за 2017 г. и приема размера на бюджетите им съгласно приложение № 4.

7.      Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г. съгласно приложение № 16.

8.Приема следните лимити за разходи:

8.1.         На основание  чл. 40, ал. 2   от ПМС  №374/22.12.2016 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2017 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер не повече от  3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

8.2.          Представителни разходи на Кмета в размер на 30 000 лева;

8.3.          Представителни разходи за Общинския съвет в размер на 2 600 лева;

8.4.         За работно облекло в общинските предприятия и дейностите чиято издръжка е „местна отговорност“ (за която няма специални наредби регламентиращи вида му) до 150 лв. на служител.

8.5.          За стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно Програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби  в размер на 20 000 лева;

8.6.          За финансиране на процедури „ИН ВИТРО“ и „ИН ВИВО“ на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община Хасково с репродуктивни промени в размер на 50 000 лева;

 1. Еднократни финансови помощи за здраве в полза на граждани на Община Хасково, съгласно правилник за реда, начина и условия за предоставянето им в размер на 20 000 лв. 

9.На основание чл. 94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават сумата от 7 965 200 лв.

 1. Одобрява максималния размер на поетите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината 2017 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават сумата от 26 550 700 лв.
 2. Утвърждава разчет за целеви разходи:
  1. За членски внос в размер до 15 000 лв.
  2.  Помощи за погребения размер на от 310 лв. (с ДДС) за покриване на разходите за погребение на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини, настанени в заведения за социални услуги хора и сумата от 100 лв. (с ДДС) за подпомагане погребенията на регистрираните в службите за социално подпомагане.
  3. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи по приложение № 9.
  4.  Упълномощава кмета на общината да утвърди поименните списъци представени от ръководителите на второстепенните звена и размера на компенсиране в рамките от 60 до 85% от действителните разходи в зависимост от отдалечеността на населеното място.
 3. Одобрява план – сметка по Закона за опазване на околната среда за приходите и разходите от такса битови отпадъци приложение № 10;
 4. Утвърждава годишен разчет на субсидии за:
  1.  За „Клуб на инвалидите“; „Клуб на слепите“; „Клуб на диабетоболните“, „Сдружение Диабет-2012“, Съюза на пенсионерите и други сдружения с нестопанска цел с предмет на дейност в социалната сфера за финансиране на текущите им разходи в размер до 30 000 лева общо.
  2.  За Читалищата сумата в размер на 467 200 лева, разпределени съгласно приложение №11.

13.3.                         Еднократна финансова помощ за спортисти, постигнали високи резултати на участия в европейски, световни първенства и олимпийски игри в общ размер до 5000лв.

 1. Одобрява за „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – 40 000 лв. за финансиране разходи за покриване на дейността през 2017 г.
 2.  На основание чл. 104 от Закона за публичните финанси упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно освободени средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския, като срокът на погасяване се обвързва със сроковете на ползване на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година.
 3.   Дава съгласие възникналият временен недостиг от Бюджетни средства за финансиране на “местните дейности” в процеса на изпълнение на бюджета да се покрива текущо с безлихвени заеми от временно свободни средства по набирателните сметки на общината.
 4.  На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинският съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
  1. В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
  2.  В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

 1.  Да се разпорежда с бюджетния резерв.
 2. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителя /спонсора.
 1.  В изпълнение на правомощията си по т. 17 кметът издава заповеди.
 2.  Определя размера на общинския дълг (съществуващ) при спазване на ограниченията в чл. 32 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 12.
 3. Утвърждава разходването на бюджетните средства да се осъществява при спазване на следните приоритети:
  1. Плащания по обслужване на общинския дълг за 2017г., съгласно чл.40 от ЗПФ.
  2. Разходи за заплати, осигурителни плащания, стипендии и медикаменти.
  3. Разходи за храна, отопление и осветление на социалните и образователни заведения.
  4. Разходи за изпълнение на проекта по Оперативните програми на ЕС.
  5. Разходи за чистота.
  6. Просрочени разходи.
 4. Упълномощава кмета да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
 5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти.
 6. Утвърждава числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейностите общинска отговорност съгласно приложение №13.
 7. Приема културен календар за 2017г. на община Хасково  в  размер на 270 000  лева, съгласно приложение 14.
 8. Приема спортен календар за 2017г. на община Хасково  в  размер на 275 000  лева, в това число 200 000лв. за развитие на детско-юношеския спорт на територията на общината, съгласно приложение 15.
 9. Определя единен стандарт за „местна издръжка” в детските градини (ДГ) на делегиран бюджет в размер на 20 лв. на дете до 4 годишна възраст на месец и целево покриване на реалните разходи за храна от местни приходи.
 10. Определя от общинския бюджет за 2017 г. в частта за ’’местни дейности” годишен трансфер за финансиране на ДКТ ’’Иван Димов” в размер на 72 000 лв., въз основа на сключен договор с Министерство на културата, на основание чл.5, ал. 2 от Закона за закрила на културата.
 11. Компенсират се от бюджета на община Хасково до 5 лв. (с ДДС) от стойността на абонаментните карта за една линия по избор във вътрешноградския транспорт за пенсионерите над 67 години. Издадената абонаментна карта трябва да съдържа трите имена и ЕГН на притежателя. Ползването и е валидно само с документ за самоличност. Картата не може да се преотстъпва на друго лице. При нарушение същата се отнема, без право на друга такава.
 12. Компенсират се от бюджета на община Хасково издадени превозни карти за тролейбусен транспорт за деца с над 71% степен на увреждане и придружителя му.

 

 

 

 

 

 

 

Добри Беливанов

 

Кмет на   Община  Хасково

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС

на приложенията към докладната записка за приемане на бюджета за 2017 година

 

 

 1. Приложение № 1 - Проект за приходите по бюджета на община Хасково
 2. Приложение№ 2 - Собствени приходи на звената на  делегиран бюджет
 3.  Приложение № 3  -  Справка за разпределение на средствата на преходния остатък „държавна и общинска отговорност“
 4. Приложение № 4 - Списък на  второстепенни   разпоредители и бюджетите им в Община Хасково за 2017 година
 5.  Приложение № 5 - Разпределение на бюджета по функции и дейности
 6.  Приложение № 6 – Бюджет на общината по единна бюджетна класификация
 7.  Приложение № 7 – План за разпределение на разпределение на капиталовите разходи
 8.  Приложение № 7а - План за разпределение на капиталовите разходи, които ще се финансират по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“
 9.  Приложение № 8 - Индикативен годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз за 2016г.
 10.  Приложение № 9  - Списък на длъжностни лица, които пътуват с право на транспортни разходи
 11.  Приложение № 10 - План сметка за приходите и разходите от такса „битови отпадъци“
 12.  Приложение № 11 – Справка на разпределение на субсидията за 2017 година по читалища
 13. Приложение № 12 – Справка за общинския дълг
 14.  Приложение № 13 - Справка числеността на персонала и средните брутни работни заплати в дейности „местна отговорност“
 15.  Приложение № 14 – Културен календар за 2017г.
 16.  Приложение № 15 – Спортен календар за 2017г.
 17. Приложение № 16 – Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г.