О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Х А С К О В О

 

 

 

НАРЕДБА

 

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО

/във връзка с  чл. 56 от ЗУТ/

 

 

 

Раздел I

 

Общи разпоредби

 

Чл. 1.  Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението и поставянето на преместваеми обекти, и определя правомощията на отделните звена на Община Хасково относно реда за тяхното разрешаване.

(2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти върху терени частна, общинска и държавна собственост.

Чл. 2.  (1) Преместваемите обекти по смисъла на тази наредба са преместваеми обекти, за търговска и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена и не нарушават целостта на настилката под него. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

(2) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари, части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените върху които се поставят. Преместваеми обекти по ал.1 могат да се разполагат и в неурегулирани поземлени имоти, имоти с приложена и неприложена регулация и в имоти извън урбанизираните територии, след представяне на схемата по чл.3, ал.1 с достатъчен обхват за преценка от одобряващия орган за спазване на санитарно-техническите и противопожарни норми. /изм. и доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

(3) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху държавни, общински и частни терени. /изм. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

(4) Преместваемите обекти се поставят с Разрешение на Кмета на Хасково или упълномощените от него длъжностни лица при спазване на градоустройствените архитектурно-художествените, инженерно-техническите и санитарно-хигиенните норми и изисквания за формиране на благоприятна жизнена среда.

(5) Не са предмет на тази наредба рекламно-информационни съоръжения, регламентирани с Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково;

Чл. 3. (1) Преместваемите обекти се поставят на места по схема, одобрена от Главен архитект на Община Хасково, или упълномощено от него длъжностно лице, след предварително съгласуване от Експертния съвет по устройство на територията. Заедно със схемата се одобрява вида и характеристиката на съоръжението, включително и всички размери в план и височина на преместваемият обект.

(2) Обектите се поставят след издаване на Разрешение за поставяне от Кмета на Община Хасково, на основание одобрената схема по ал.1. Разрешението за поставяне регламентира вида, характера, местоположението и предназначението на преместваемият обект, както и допьлнителни ограничения и условия при ползване на обекта.

(3) С представената схема по ал.1 се уточнява необходимостта от свързване на обекта с инженерната инфраструктура. Схемата се разработва върху ситуационна скица с нанесени подземните комуникации и съгласувана с необходимите експлоатационни дружества.  Съгласуването се извършва от и за сметка на възложителя. /доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

(4) При необходимост от изграждане на връзки с инженерната инфраструктура, се изготвят съответните проекти за свързване. Проектите при необходимост се съгласуват с необходимите експлоатационни дружества и се оценяват от Експертния съвет по устройство на територията. В случаите на издаденото разрешение за поставяне одобрените проекти се вписват в разрешението със заповед на кмета на общината по чл.25 в т.1 от наредбата.

При изграждането на връзки с инженерната инфраструктура на базата на издаденото разрешение за поставяне се издава съгласувателно писмо по чл.5, ал.1 от Наредбата за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи.

/изм. и доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

           

Раздел II

Видове преместваеми обекти

 

Чл. 4. (1) Тази наредба определя видовете, предназначението, изискванията към оформлението, реда и условията за поставяне, ползване и премахване на преместваеми обекти на територията на гр.Хасково в съответствие с чл.56 и чл.57а от Закона за устройство на територията и реда и начина за издаване на разрешения за поставяне. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

1.Стационарни – които заемат постоянно съответната площ за определен срок;

2.Мобилни – които се монтират в началото на работния ден и се прибират след края на работния ден /включват и места за разполагане на площадки за колички и др. подобни/

3.Кампанийни – преместваеми /сглобяеми/ съоръжения /конструкции/ за провеждане на краткотрайни обществени и атракционни мероприятия за период не по-дълъг от 3 /три/ месеца;

4.    ОТМЕНЯ СЕ С РЕШЕНИЕ №317 ОТ 29.05.2009 Г.

 

(2) С наредбата се определят градоустройствените изисквания при поставянето на преместваеми обекти и правомощията на отделните звена на Община Хасково относно реда за тяхното разрешаване върху терени – частна, общинска или държавна собственост /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./:

1.  с унифициран дизайн -промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

2. с индивидуален дизайн - предназначен за единично производство,съобразено със спецификата на градската среда.

 

(3) По своето предназначение преместваемите обекти по ал. 1 могат да бъдат:

 

1.Обслужваши търговията:

1.1.заведения за обществено хранене; 

1.2. павилион за продажба на промишлени и хранителни стоки; 

1.3.павилион за продажба на вестници; 

1.4. слънцезащитни съоръжения и остъклени площи и навеси /доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г. и Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

1.5. спомагателно-обслужващи – хладилни витрини, фризери за сладолед, маси за открито сервиране, както и други подобни, поставени към заведенията за обществено хранене и търговски обекти, обслужвани от самите тях. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

1.6. хладилни витрини за продажба на сладолед със слънцезащитни съоръжения, колички за продажба на царевица, машини за пуканки, автомати за топли напитки и др. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

 1.7. стелажи към търговски обекти. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

2.Обслужващи транспорта:

2.1.спирки за МГТ

2.2.павилион за продажба на билети

2.3.павилион за обслужване на МГТ

 

3.Обслужващи рекреацията;

3.1. спортно-развлекателни съоръжения;

 

4Обслужващи други дейности

4.1. телефонни кабини;

4.2. тоалетни кабини;

4.3. павилион за охрана;

4.4. кабини за банкомати и др.;

4.5. павилиони за съхранение на инвентар, обслужващи поддръжката на частни и общински градини и паркове до 15 кв.м. /доп. с Решение №474 от 29.01.2010 г./

4.6.съоръжения от техническата инфраструктура. /доп. с Решение №629 от 27.08.2010 г./ /ОТМЕНЯ СЕ С РЕШЕНИЕ №210 от 22.07.2016 г., поради разпоредбата на §5, т.22 от ДР на ЗУТ/

4.8. павилиони за административно обслужване. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

4.9. временни стълби и навеси. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

4.10. метални гаражи. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

5.С производствено предназначение:

5.1. ателие за битови услуги;

5.2. занаятчийска работилница;

 

6.    Със специално предназначение.

           

7. Временни селища свързани с организация на строителството и строителни огради. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

Чл. 5.  Преместваемите обекти в общински терени – първа зона, съгласно чл. 4, ал. 3, т. 1  и т.5 могат да бъдат предназначени само за продажба на стоки и услуги, както следва:

1.  дребни пакетирани хранителни стоки;

2.  печатни произведения;

3.  цветя;

4.  цигари;

5.  ядки;

6.  сладолед;

7.  кафе и закуски;

8.  плодове и зеленчуци;

9.  фишове за тото и лотарийни билети;

10.  стоки с акционен характер (свързани с честване на празници);

11.  парфюмерийни и козметични промишлени стоки;

12.  услуги от битов характер.

/доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

 

 

Раздел III

Изисквания при поставяне на преместваеми обекти

 

Чл. 6.  (1). Във връзка със спецификата в градската среда и видовете преместваеми обекти, територията на община Хасково се разделя на две зони, както следва:

1. Първа зона - включва Централната градска част и пространствата около главните входно-изходни булеварди на Хасково.

2.  Втора зона - останалата територия на Община Хасково.

/изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

           

Чл. 7.  На територията на първа и втора зони се разрешава поставянето на преместваеми обекти, обслужващи транспорта по / чл. 4 ал. 3 т.2/ само с унифициран дизайн.

Чл. 8.  На територията на първа зона се разрешава поставянето на преместваеми обекти по чл. 4, ал. 1 само с унифициран дизайн за всеки вид. Когато няма одобрен унифициран проект за съответния вид е възможно одобряване  по индивидуален проект, съобразен с местоположението и градската среда, като одобряването се извършва след предварително оценяване на проекта с Експертния съвет по устройство на територията.

Чл. 9.  (1). Проектите за преместваеми обекти, се одобряват от Главния архитект на Община Хасково.  Разрешението за поставяне се издава от Кмета на община Хасково. Одобряването на проекта се извършва след предварително оценяване на проекта от Експертния съвет по устройство на територията и наличие на одобрена схема за поставяне по чл. 3 ал.1.

 (2) Обемът и съдържанието на проектите за преместваеми съоръжения се определят с решение на ЕСУТ на Община Хасково, според вида, характера и предназначението. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

(3) Одобрената схема за поставяне по чл. 3 ал.1 е неразделна част от Разрешението за поставяне.

(4) За преместваемите обекти по чл. 4, ал. 1, т.3, одобрената схема за разполагане съгласно чл. 3, ал.1, представлява и Разрешение за поставяне. /изм. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

Чл. 10.  (1) След одобряване на проекти за преместваем обект с унифициран дизайн, Кметът на община Хасково възлага изработването им по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществените поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

 (2) Прототипът по ал. 1, се приема от експертна комисия назначена със заповед на Кмета на Община Хасково.

 (3) При положително решение на експертната комисия, органът по чл. 9, ал. 1, изречение второ, възлага серийното производство и след одобряване на схеми за разполагане от Главен Архитект, издава разрешения за поставяне.

 Чл. 11.  (1) Преместваем обект с унифициран вид, предназначен за серийно производство, може да бъде изработван от повече от един производител при условие, че не бъде допускано никакво отклонение от одобрените проекти.

 (2) По одобрените проекти за преместваем обект с унифициран вид се провежда процедура по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

 Чл.12 В недвижими имоти – паметници на културата, разрешение за поставяне на преместваемите обекти се издава въз основа на схема след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата, при условията и по реда на чл.125, ал.5 от ЗУТ.

 Чл.13 Части от тротоари, свободни общински площи, както и части от улични платна, могат да се ограждат с временни огради за строителни площадки, само при липса на друга техническа възможност, доказана с план за безопасност и здраве. Площадките, на които се извършва строителна или строително-ремонтна дейност се ограждат с плътни, стабилни и поддържани в естетичен вид огради, съгласно проект, одобрен с Решение №327 от 29.05.2009 г. на Общински съвет – Хасково. /доп. с Решение №474 от 29.01.2010 г./

Чл.14 Разрешението за поставяне на спортно-развлекателни съоръжения (увеселителни и детски атракциони) се издава след представяне на документ, удостоверяващ техническата изправност и безопасното ползване на съоръженията. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 Чл. 15.  (1) Забранява се разполагането на:

1. мобилни и обслужващи преместваеми обекти по пешеходни алеи, пешеходни улици и тротоари, без да е доказана възможността от преминаване, както на пешеходци, така и на транспортни средства със специално предназначение.

2. обслужващи преместваеми съоръжения към заведения за обществено хранене и други търговски обекти по указана схема извън рамките на прилежащата територията на заведението или търговския обект, освен ако не е взето съгласие от собственика на съседен имот или обект; поставянето на маси за открито сервиране пред магазините. зм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

3.  разполагането на всички видове преместваеми обекти, с изключение на маси, в обслужващите сервитути на инженерните съоръжения;

4.  разполагането на всички видове преместваеми обекти върху терени, отредени за паркове, градини и озеленяване, освен ако те не са съответстващи на предназначението на терена.

5.  разполагането на всички видове преместваеми съоръжения, когато закриват входове, витрини, прозорци от партерния етаж и сутерен на сградите или затрудняват или възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях, освен ако не е взето нотариално заверено съгласие от всички пряко засегнати собственици. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 6.  разполагането на всички видове преместваеми обекти при дублиране на предлаганите стоки и услуги в група обекти, с оглед редуциране на броя на обектите като цяло, освен ако не се налага от потребностите. / Т.6 - ОТМЕНЕНА с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 (2) Обектите / чл. 4 ал. 1 т. 3 / се прибират от търговеца, на чието име е издадено разрешителното, след края на работното време. / Ал.2 - ОТМЕНЕНА с Решение №203 от 24.10.2008 г./

 

           

             

Раздел IV

Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху общински терени

 

Чл. 16.  (1) Преместваеми обекти по чл. 4 се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на цялостни и подробни схеми за разполагане.

(2) Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат следните документи:

1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия.

2. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемия обект в градската среда;

3. Предходно разрешително за поставяне /при заявления за удължаване на разрешителното/;

4. Проектите по чл.9, ал.2 с изключение на случаите на удължаване на срока на разрешение за поставяне.

 зм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

(3) Схемите по ал. 1 се изготвят служебно от Дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”. Схемите се съгласуват и одобряват по реда на чл.3 ал.1 /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./:

1.Решение на Общински съвет;

2.Вьзлагане от Кмета или упьлномощено лице;

3.Постъпило заявление от физическо или юридическо лице с предложение за конкретно местоположение /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./;

(4) Схемите се съгласуват и одобряват по реда на чл. 3 ал.1.

(5) На базата на одобрената схема по ал.3 се издава Разрешение за поставяне от Кмета по реда на чл.3 ал.2. Разрешението за поставяне се издава за срок не по-дълъг от 12 /дванадесет/ месеца.

 (6) Одобрената схема по чл.3, ал.1, губи правно действие, ако до шест месеца не се извършат последващи постъпки за разрешаване на поставянето на преместваемият обект. При издадено разрешение за поставяне одобрената схема важи до изтичане на срока за поставяне, съгласно разрешението, но срока на действие не може да бъде по-дълъг от дванадесет месеца.   

 

(7) За монтирани /поставени/ съоръжения /линейни обекти/, като част от далекосъобщителните мрежи, върху стълбовете на уличното осветление, собственост на общината, се одобрява линейна схема на трасето на далекосъобщителната мрежа с отразени ел.стълбове. Схемата се изготвя от собствениците на монтираните линейни обекти и се одобрява по реда на чл.3, ал.1 от настоящата наредба. Разрешението за поставяне се издава със срок до месец декември 2010 г. /доп. с Решение №629 от 27.08.2010 г./ (Текстът е ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №87 ОТ 03.02.2012 Г.)

(8) Правилата на ал.7 се прилагат само в случаите на поставени вече съоръжения, декларирани от собствениците им в община Хасково до 30.07.2010 г. /доп. с Решение №629 от 27.08.2010 г./  (Текстът е ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №87 ОТ 03.02.2012 Г.)

 

(9) Преместваемите обекти се разполагат, съгласно Разрешение за поставяне въз основа на одобрени схема, проекти и визуализации разрешени от компетентните органи на общината и след заплащане на предвидената административна такса и депозит по тарифа, утвърдена от Общински съвет – Хасково. (доп. с Решение №87 от 03.02.2012 г.)

(10) Не се разрешават разполагане на преместваемите обекти на територията на Община Хасково, ако собствениците имат неплатени такси и задължения към общината. (доп. с Решение №87 от 03.02.2012 г.)

(11) При получаване на разрешението за поставяне на кампанийни или сезонни обекти се заплащат дължимите такси в началото на всеки календарен месец от разрешителното. При незаплащане на дължимата месечна такса до първия работен ден от предстоящия месец, разрешителното за поставяне се отнема. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

Чл. 17.  (1) Цялостната схема за разполагане се изготвя за територията на целия район върху картен материал в М 1:4000.  На нея се обозначават местата за разполагане на единични съоръжения и зоните за разполагане на групи съоръжения, както и видът на преместваемите обекти по чл. 4, съобразно унифицирана сигнатура съгласно приложение № 2.

(2) Подробните схеми за разполагане се изготвят за всяко единично съоръжение, както и за съоръженията, разположени в група върху извадка от кадастъра с нанесени подземни съоръжения в М 1:500.  На тези схеми се нанасят размерите на преместваемите обекти и необходимите отстояния между тях.

(3) Схемата носи данни за вида, характера и точното местоположение на преместваемия обект и уточнява необходимостта и начина на свързване с инженерната инфраструктура.

Чл. 18. Временни външни връзки за захранване на преместваем обект при необходимост се разрешават по реда на чл.3, ал.4. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

Чл.19. За разполагането на преместваемите обекти върху общински терен – Централна градска част се изготвя цялостна схема в подходящ мащаб, на която са означени местата за разполагане на единичните обекти. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

Чл.20. Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по одобрени схеми се извършва по реда на Наредба за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси и преговори за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

Чл20а В останалите случаи за разполагането на преместваеми обекти върху общински терени по одобрени схеми и издадени разрешения за поставяне се заплащат такси, определени с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 година. /доп. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

 

 Раздел V

 Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху държавни терени

 

Чл. 21.  (1) Преместваеми обекти се разполагат върху терени - публична и частна държавна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна схема за разполагане.

(2) Схемата по ал. 1 се изготвя от възложителя, съгласувано с ведомството, което стопанисва терена, а за останалите случаи с областния управител.

(3) Схемата по ал. 1, изработена в М 1:500, която съдържа всички данни за вида, местоположението, предназначението, характера, както и всички необходими размери на преместваемия обект, се одобрява от Главния архитект и се нанася служебно в цялостната схема за съответния район.

Чл. 22. (1) Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат следните документи:

1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия.

2. Схема по чл.21, ал.2,;

3. Договор за ползване на терена от съответното ведомство;

4. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемото съоръжение в градската среда.

5.Предходно разрешително за поставяне /при заявления за удължаване на разрешителното/

6. Проекти по чл.9, ал.2.

  /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

(2)  Изработването и съгласуването на схемите по чл. 17 се извършва по реда на чл.21 и чл.3, ал.1, а одобряването на проектите и издаването на разрешението за поставяне - съгласно чл. 9, ал.1 от настоящата наредба. Разрешението за поставяне се издава за срок от 1 година. /доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

           

 

Раздел VI

Ред за разрешаване на преместваеми обекти върху частни терени

 

           

Чл. 23.  (1) Преместваеми обекти се разполагат върху терени частна собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата наредба, въз основа на подробна схема за разполагане. (Текстът:: „въз основа на подробна схема за разполагане” - ОТМЕНЕН с Решение №87 от 10.03.2017 г. на ХАС/

 (2) Схемата по ал. 1 се изготвя от собственика (съсобствениците) на терена. (ОТМЕНЕН с Решение №87 от 10.03.2017 г . на ХАС).

(3) Схемата по ал.1 се одобрява от Главния архитект и нанася служебно в цялостната схема за съответния район. (ОТМЕНЕН с Решение №87 от 10.03.2017 г . на ХАС).

 

Чл. 24.  (1) Схемите по чл.23, ал.2 се одобряват от главен архитект или упълномощено от него длъжностно лице след предварително съгласуване от експертен съвет, а проектите и издаването на разрешението за поставяне се одобряват съгласно чл.9, ал.1 от настоящата наредба. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./  

(Текстът: Схемите по чл.23, ал.2 се одобряват от главен архитект или упълномощено от него длъжностно лице след предварително съгласуване от експертен съвет”ОТМЕНЕН с Решение №87 от 10.03.2017 г. на ХАС)

           

Чл. 24а. В съсобствени недвижими имоти преместваемите обекти се разрешават на името на един или няколко от съсобствениците, след представяне на нотариално заверена декларация за съгласие от страна на другите съсобственици за извършване на вида дейност, местоположение, форма и вид на преместваемия обект, освен ако не се заемат част от имота, който по договор за доброволна делба или друг документ се владее единствено от собственика, по чието искане се монтира съоръжението.

Чл.24 б. Разрешението за поставяне се издава за срок от 3 години.

/доп. с Решение №203 от 24.10.2008 г./

 

Чл.24 в Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне се прилагат следните документи:

1. Идентификация ЕИК /Булстат/ за всички лица, извършващи търговска дейност, с изключение на случаите на кампанийни мероприятия. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

2. Схема по чл.23, ал.2;

3. Документ за собственост;

4.Нотариално заверена декларация за съгласие от страна на другите съсобственици, в случаите на съсобствен недвижим имот;

5.Договор за наем за ползване на терен в чужд поземлен имот или нотариално заверено съгласие от собственика на поземления имот; (Текстът: „нотариално заверено” – (ОТМЕНЕН с Решение №87 от 10.03.2017 г. на ХАС)

6. Снимки и др.материали, доказващи адаптацията на преместваемия обект в градската среда;

7.Предходно разрешително за поставяне /при заявления за удължаване на разрешителното/;

8.Проекти по чл.9, ал.2.

 /доп. с Решение №317 от 29.05.2009 г./

 

 

Раздел VII

Контрол

           

Чл. 25.  Контролът за изпълнение на настоящата наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Чл. 25а. Разрешенията издадени по тази наредба, се отнемат със заповед на кмета  или упълномощено от него лице:

1.При неспазване изискванията на настоящата наредба.

2.ОТМЕНЕНА С РЕШЕНИЕ №474 от 29.01.2010 г. /При неплащане необходимите такси,за обектите върху общински терени, за повече от 6 поредни месеца. В този случай, разрешение за поставяне за тези временни съоръжения не се издава за срок от 2 години от извършеното нарушение. /изм. и доп. с Решение №317 от 29.05.2009 г./

3.При неизпълнение писмени нареждания на длъжностно лице по настоящата наредба или контролен орган.

4.При възникнали обществени нужди, налагащи това действие или влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП за съответната територия.

5. Контролът по плащане на дължимите такси се осъществява от дирекция „Общинска данъчна дирекция”, а заповедта за отмяна на разрешението за поставяне се изготвя от дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции”. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

Чл. 25б. Разрешенията издадени по тази наредба се прекратяват със заповед на кмета или упълномощено от него лице:

  1. при премахване на временно съоръжение по инициатива на собственика му.
  2. при преотстъпване на временно съоръжение на друг собственик.

/доп. с Решение №474 от 29.01.2010 г./

 

Чл. 25в. Разрешенията издадени по тази наредба се поправят със заповед на кмета или упълномощено от него лице:

  1. при промяна на квадратурата, предназначението и/или допълване.
  2. при допусната фактическа грешка, поради неточност и пропуски.

/изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

Чл. 26.  (1) Преместваемите обекти подлежат на премахване когато:

            1.  са поставени в отклонение от изискванията на настоящата наредба;

            2.  са поставени без необходимите одобрени проекти и/или без разрешение за поставяне;

            3.  са поставени в отклонение от одобрените схеми и проекти, както и от издаденото разрешение за поставяне.

            4.  разрешенията са отнети или са с изтекъл срок и не са презаверени по реда на настоящата наредба.

            5. при неплащане необходимите такси за обектите върху общински терени, за повече от 2 поредни месеца. В този случай разрешение за поставяне за тези временни съоръжения не се издава за срок от 2 години от извършеното нарушение. /доп. с Решение №474 от 29.01.2010 г./

 

(2) Преместваеми обекти с унифициран вид подлежат на премахване, когато са изпълнени в отклонение от одобрените проекти и приетия прототип по чл.10 и  чл.11.

 

Чл.26 а Разрешенията, издадени по тази наредба, се отнемат със заповед на кмета или упълномощени от него лице при:

  1. При неспазване изискванията на настоящата Наредба.
  2. При неплащане необходимите такси, за обектите върху общински терени за повече от два поредни месеца.
  3. При неизпълнение писмени нареждания на длъжностно лице по настоящата наредба или контролен орган.
  4. При възникнали обществени нужди, налагащи това действие или влизане в сила на заповед за одобряване на ПУП за съответната територия.

/ОТМЕНЕН с Решение №203 от 24.10.2008 г./

 

Чл. 27. (1)  Премахването на поставени преместваеми обекти в случаите на чл.26 се извършва по следния ред:

1. упълномощени от кмета на общината длъжностни лица от дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” съставят констативен акт по образец, утвърден от главния архитект на общината;

2. въз основа на съставения констативен акт кметът издава заповед за премахване на поставения обект;

3. след изтичане на срока за доброволно премахване заповедта по т.2 се привежда в изпълнение от определена фирма по договор с кмета на общината. Премахването на обекта става за сметка на нарушителя, като дължимите суми се събират по реда на Закона за събиране на държавните вземания.

(2) Обжалването на заповедта по чл.27, ал.1, 2 не спира действието й.

            /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 

Чл. 28.  За въпроси, неуредени в тази наредба се прилага Закона за административното производство.

           

 

Раздел VIII

 

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл. 29.  (1) Наказва се с глоба от 100 (сто) лева до 300 (триста) лева, ако не подлежи на по-тежко наказание длъжностно лице, което:

            1.  не изпълни изцяло или частично задълженията, възложени му по тази наредба;

            2.  не изпълни писмено нареждане на по-горестоящ административен орган;

            3.  не издаде в срок съответния административен акт или документ;

            4.  не се произнесе в 30-дневен срок по молба или предложение за издаване на административен акт или по жалба по такъв;

            5.  не препрати в седемдневен срок жалба или протест срещу административен акт на по-горестоящия административен орган;

            6.  разпореди или допусне да бъдат извършени монтажни работи или бъдат поставени преместваеми обекти в нарушение (отклонение) от наредбата;

            7.  съгласува, одобри или утвърди документи в нарушение (отклонение) от наредбата;

            8.  не вземе своевременно мерки за предотвратяване на незаконно поставяне на преместваем обект;

            9.  разреши или допусне да бъдат свързани инженерните мрежи с незаконно поставено преместваем обект.  Същото се отнася и за доставчикът на електроенергия.

            (2) Наказва се с глоба по ал. 1 и проектантът, който предаде или допусне да бъдат предадени на физически или юридически лица проекти или документи, касаещи предмета на наредбата, които не са оформени в съответствие с нормативните изисквания.

           

Чл. 30. (1)   Наказва се с глоба от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, този който:

            1.  извършва дейност по поставяне на преместваем обект в нарушение на чл.3 от настоящата наредба; /изм. с Решение №317 от 29.05.2009 г./

            2.  не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба;

            3.  премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект без разрешение на компетентните органи;

            4.  постави незаконно преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност;

            5.  не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност;

            6.  не изпълни в определения срок заповед по чл.27 за премахване на незаконно поставен преместваем обект.

            7. не поддържа в добър и естетичен вид преместваем обект и прилежащия терен. /доп. с Решение №317 от 29.05.2009 г./

 

 (2) За нарушения по ал.1, т.1 и т.4 на еднолични и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 1000 лева за първо нарушение и 5000 лева при повторно нарушение, а за нарушения по ал.1, т.2, т.3, т.5, т.6 и т.7 на еднолични и юридически лица се налага имуществена санкция в размер: 500 лева за първо нарушение и 1000 лева при повторно нарушение. /доп. с Решение №98 от 25.04.2008 г. и изм. с Решение №474 от 29.01.2010 г. на Общински съвет – Хасково /

           

Чл. 31.  За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от 50 (петдесет) до 500 (петстотин) лева.

           

Чл. 32.  (1) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината въз основа на констативен акт, установяващ нарушението, съставен от упълномощени длъжностни лица от отдел „Контрол по ЗУТ” към дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции” при община Хасково. /изм. с Решение №210 от 22.07.2016 г./

(2) Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършва по реда на ЗАНН.

                       

 

Раздел IХ

Преходни и заключителни разпоредби

 

           

§ 1.  (1) Преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС е “преместваем обект” по смисъла на чл.56 от ЗУТ. Разрешенията за поставяне се издават по реда на тази наредба, като за всяко съоръжение, поставено на терен общинска собственост се заплаща определена такса. Не се издават разрешения за преместваеми обекти за местодомуване на леко МПС върху зелени площи и площи предвидени за озеленяване. Разрешения по смисъла на изречение второ се издават при доказана необходимост от гараж и невъзможност за реализиране на такъв по общите правила съгласно ЗУТ. Преценката се извършва от Експертния съвет по устройство на територията в общината.

(2) Собственици на вече поставени преместваеми обекти по смисъла на предходната алинея подават молби до кмета на общината в срок до 30.06.2004 г. за привеждане на същите в съответствие с тази наредба. За неподалите молби в определения срок се прилагат разпоредбите на глава VІІ по Наредбата.

 §2 (1) Собственици на вече поставени преместваеми обекти по досега действащата наредба подават молби до кмета на общината в срок до 30.06.2004 г. за привеждане на същите в съответствие с тази наредба. За неподалите молби в определения срок се прилагат разпоредбите на глава VІІ по наредбата.

 §3 Собственикът на поставяем обект е длъжен в едномесечен срок, преди изтичане на срока, съгласно Разрешението за поставяне, да подаде молба до кмета на общината и определяне на нов срок и издаване на ново разрешение за поставяне. Ако не направи това се прилагат разпоредбите на Глава VІІ по наредбата.

 §4 По реда на настоящата наредба се разрешават поставянето на преместваеми обекти и обекти, съгласно чл.55 от ЗУТ.

 §5 В недвижими имоти – паметници на културата схемите за поставяне и проектите се одобряват след съгласуването ми с Националния институт за паметниците на културата.

 §6 При издаване на съответното разрешение на ползвателя се връчва екземпляр от настоящата наредба. /ОТПАДА с Решение №210 от 22.07.2016 г./

 §7 Наредбата се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.56 от ЗУТ и приета са Решение №59 от 19.03.2004 г.изм. и доп. с Решение №137 от 02.07.2004 г., Решение №98 от 25.04.2008 г., Решение №203 от 24.10.2008 г., Решение №317 от 29.05.2009 г., Решение №474 от 29.01.2010 г., Решение №629 от 27.08.2010 г., Решение №87 от 03.02.2012 г. и Решение №210 от 22.07.2016 г. на Общински съвет – Хасково.