ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О
 
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от Представителна група “Коалиция за Хасково” в Общински съвет – Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение на  чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.
                   
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Съгласно последните изменения на ЗМСМА /обн. в ДВ, бр.38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г./ общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие. 
Със свое Решение №313 от 03.04.2009 г., Общински съвет – Хасково е определил възнаграждението на общинските съветници да бъде в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация, с оглед предишните разпоредби на ЗМСМА.
Предвид настъпилата промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет със Закона за местното самоуправление и местната администрация, следва да се измени текста в чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково.
Във връзка с гореизложеното, предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното
 
Р Е Ш Е Н И Е: 
 
На основание чл.21, ал.3, чл.34, ал.2 от ЗМСМА и т.6 от Допълнителни и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково, Общински съвет – Хасково изменя чл.26, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, както следва: 
§1 Чл.26, ал.1 придобива следната редакция:
 „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на Общинския съвет и в заседанията на постоянните и временните комисии, в размер на 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”
 
 
За Представителна група съветници
„Коалиция за Хасково” 
Председател:
/Албен Манджуков/