ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково


ОТНОСНО: Изменение на чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Със свое Решение №31 от 25.01.2008 г., Общински съвет – Хасково е допълнил чл.56 Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, като е създадена нова точка 18 с текст: “Репатриране на автомобил с “паяк” без превоз” – 12.00 лв. на курс”.
Предвид завишените разходи при репатриране, по-високите цени на горивата и във връзка с направено предложение от управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр. Хасково, предлагам чл.56 Б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково в ал.1, т.1, подт.18 от списъка – “Репатриране на автомобил с “паяк” без превоз” да се промени от 12.00 лв. на 17.00 лв. на курс.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:
“Чл.56 Б, ал.1, т.1, подт.18 от списъка – “Репатриране на автомобил с “паяк” без превоз” - 17.00 лв. на курс.”


КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
 /инж.Георги Иванов/