до Общински съвет Хасково

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Делян Делчев – председател на Общински съвет-Хасково

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет –  Хасково и неговите комисии за периода от м.май  2009 г. до м.декември 2009 г. вкл.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

С Решение №330 от 29.05.2009 г. бе приет Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2008 г. до м.април 2009 г. вкл.

С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. вкл., който е приложен към докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково приема

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. вкл.

 

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/

ОТЧЕТ  за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През отчетния период – от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 7/седем/ заседания. Приети са 139 решения.

За изминалата 2009 г. Общински съвет - Хасково заседава 10 пъти и прие 204 решения.

Само за сведение от началото на мандата – м.ноември 2007 г. до м.декември 2009 г. Общински съвет – Хасково е провел 27 /двадесет и седем/ заседания, от които23 /двадесет и три/ редовни и4 /четири/ извънредни. Приети саобщо 453 решения.

Извън статистиката, редно е да откроим по-важните теми, които ни занимаваха през отчетния период. Преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост с физически лица/, както и докладни записки за одобряване проекти за подробни устройствени планове; приемане на годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества; участие на община Хасково като партньор в европейски проекти и програми; изменения и допълнения на действащите наредби и приемане на нови такива.

През отчетния период бяха удостоени трима почетни граждани на Хасково, а именно: д-р Генчо Василев Пенев, арх.Тенчо Георгиев Димов и маестор Красимир Ангелов Захариев. /Решение №329 от 29.05.2009 г./

Обновен бе състава на Общински съвет – Хасково с нови двама общински съветници. На мястото на избраните за народни представители от ПП “ГЕРБ” - Делян Александров Добрев и Фани Иванова Христова, клетва положиха общинските съветници Светослава Николова Стоянова и д-р Стефка Тодорова Вълкова.

Като решения с обществено значение, трябва да посочим решенията на Общински съвет – Хасково, свързани с одобряване и изменение на планове за регулация в община Хасково: Решение №342 от 19.06.2009 г. за изменение на плана за регулация на кв.286, кв.276, кв.278, кв.598 и кв.281 в гр.Хасково; Решение №357 от 28.08.2009 г. за изменение на плана за регулация на част от гр.Хасково в обхват ул. “Извор”, ул. “Железни врати”, ул. “Градинска” и ул.”Банска” – кв.630 и кв.231; одобряване на окончателен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на жилищен район “Орфей 3” – гр.Хасково; жилищен район “Каменец” – гр.Хасково, съответно с Решения №№382 и 383 от 25.09.2009 г.

С Решение №401 от 30.10.2009 г. бе открита процедура за предоставяне на концесия за цялостно изграждане, управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на обект, представляващ шест етажен паркинг с обекти за търговска дейност със застроена площ от 2 469.63 кв.м. и разгъната застроена площ от 16 615.69 кв.м., който да бъде изграден със средства и на риск от концесионера.

В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково даде съгласие за дофинансиране на Функция “Здравеопазване” с 46 000 лв. за сметка на резерва в “Местни дейности” на община Хасково, съгласно Решение №403 от 30.10.2009 г.

С Решение №423 от 27.11.2009 г. откри процедура по акредитация на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Хасково.

С Решениe№332 от 19.06.2009 г. и Решение №417 от 30.10.2009 г., Общински съвет – Хасково упълномощи представителя на община Хасково за начина на гласуване в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ” АД – гр.Хасково.

С Решение №399 от 30.10.2009 г. бе приета пазарната оценка и открита процедурата за продажба на обект: “Хирургически блок” към МБАЛ” АД – гр.Хасково. Сформирана бе работна група, която да проведе преговори с Министерство на здравеопазването и Министерски съвет, в срок до 3 месеца, за закупуване на сградата на Хирургическия блок или замяната й с други държавни имоти на територията на град Хасково или за даване на държавна гаранция за кредит на община Хасково в размер на необходимите средства срещу завършване на сградата на Хирургическия блок и предоставянето му в собственост на “МБАЛ” АД – гр.Хасково в замяна на сградите и терените на “МБАЛ” АД – гр.Хасково.

С Решение №400 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково упълномощи Кмета на Община Хасково да води преговори за продажба на акциите на община Хасково, представляващи 8,61% от капитала на “МБАЛ” АД – гр.Хасково, като в замяна на стойността им бъде прехвърлена собствеността на поземлени имоти с идентификатор №77195.725.80 с площ от 11 930 кв.м., поземлен имот с идентификатор №77195.725.9 с площ 2020 кв.м. и прилежаща площ към сграда с идентификатор №77195.725.7.30 с площ от 1248 кв.м., по кадастралната карта на град Хасково.

В сферата на социалните дейности бяха приети следните решения:  

Предоставено бе право на безвъзмездно ползване на имот, частна общинска собственост за нуждите на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза “Съюз на диабетоболните” – гр.Хасково. /Решение №349 от 28.08.2009 г./ Определи бяха 76 бр. общински апартаменти, като жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. /Решение №355 от 28.08.2009 г./ Предоставени бяха по 3 куб.м. дърва за отопление на Клубовете на пенсионерите в община Хасково. /Решение №390 от 30.10.2009 г./

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №344 от 28.08.2009 г., определи средищните общински училища през учебната 2009/2010 г. за получаване на допълнително финансиране за осигуряване на обучението на пътуващите ученици.

Дадено бе съгласие за формиране на паралелки по чл.11, ал.1, т.2 и 3 от Наредба №7 на МОМН за учебната 2009/2010 г., както и дофинансиране на паралелките за сметка на фонд “Резервен” от бюджета на община Хасково.

Общински съвет – Хасково предостави възможност на община Хасково да предприеме необходимите действия и постъпки за безвъзмездно предоставяне на сградата на ул. “Ст.Стамболов” №10, в която в момента се помещава ПМГ “Акад.Боян Петканчин” – гр.Хасково, като сградата да се използва само и единствено като учебно заведение. /Решение №381 от 25.09.2009 г./

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са както следва:

С Решение №411 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да бъде партньор по Проект на РСО “Марица” по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013 г. с Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип”. С Решение №412 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие община Хасково да участва като партньор на Община Термайкос – Гърция, Префектура Солун по Проект: “Развитие и подкрепя на местни структури за превенция на престъпността” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. С Решение №413 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да участва като партньор на Община Орестиада – Гърция, Префектура Еврос по Проект: “Укрепване на речни брегове в Химоно, Неохори и Валтос, Община Орестиада” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013г. С Решение №414 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства с Проект: “Управление на води и защита от наводнения, с.Тракиец, община Хасково” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. С Решение №419 от 30.10.2009 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково чрез Регионален исторически музей – гр.Хасково да участва като партньор на Олимпийски музей – Солун по Проект: Подобряване на главните човешки умения и способности на спортните и културни специалисти в граничните райони чрез развитието Системата за постоянно музейно образование за оценяване на познанията за културното наследство” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. С Решение №420 от 30.10.2009 г. Община Хасково получи съгласие да участва като партньор на Област Родопи – Еврос по Проект: “Пътешествие в храненето и културата на две страни” по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. С Решение №435 от 27.11.2009 г. на Общински съвет – Хасково, Община Хасково имаше възможност да кандидатства с Проект по Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” и по Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. С Решение №442 от 18.12.2009 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да бъде партньор по Проект на РСО “Марица”: “Българско-турска мрежа” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. С Решение №452 от 18.12.2009 г. Общински съвет – Хасково изрази съгласие Община Хасково да бъде партньор на Гражданско сдружение “ЕВЕТ” по Проект: “Оползотворяване на местния ВЕИ ресурс – инструмент за устойчиво социално-икономическо развитие” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция.

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони, както следва:

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане; /Решение №317 от 29.05.2009 г./ Наредба за рекламната дейност; /Решение №316 от 29.05.2009 г./ Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково; /Решение №334 от 19.06.2009г. Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково; /Решение №337 от 19.06.2009 г./ Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково; /Решение №318 от 29.05.2009 г./

Приети бяха нови наредби на Общински съвет – Хасково, а именно:

Наредба за общинските жилища, както и Списък с предназначението на общинските жилища. /Решение №393 от 30.10.2009 г./ Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково. /Решение №439 от 27.11.2009 г./

Приети бяха отчети за дейността на: Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2008 г. до м.април 2009 г. вкл. /с Решение №330 от 29.05.2009 г./, годишните счетоводни отчети за 2008 г. на всички общински търговски дружества /с Решения №№358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365,366,367 от 28.08.2009 г./ , както и Програма с План за действие за намаляване нивото на ФПЧ10 /фини прахови частици 10/ на територията на община Хасково с период на действие 2009 – 2011 г. /С Решение №437 от 27.11.2009 г./

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

От страна на Областния управител на Хасковска област има оспорено 1 /едно/ решение на Общински съвет - Хасково:

Със Заповед №РД-11-339/15.12.2008 г. Областният управител оспорва Решение №346 от 28.08.2009 г. на Общински съвет – Хасково, с което се изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, като в чл.40, т.7 Общински съвет - Хасково е определил такси за издаване на разрешение за разкопаване за полагане на тротоарни и улични настилки и зелени площи за съоръжения, уредби, кабели в изкоп, колектори, канални мрежи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи, ел.уредби по чл.72 от ЗУТ. Образувано бе адм.дело №589/2009 г. С Решение №446/30.11.2009 г. Административен съд – Хасково отменя Решение №346 от 28.08.2009 г. на Общински съвет – Хасково. От своя страна Общински съвет – Хасково обжалва в 14-дневен срок решението на Административен съд пред ВАС.

От страна на заинтересовани лица са оспорени 2 /две/ решения на Общински съвет – Хасково:

Решение №333 от 19.06.2009г. на Общински съвет – Хасково, с което се изискваше всички GSM-оператори да представят в Общински съвет – Хасково списък на монтираните базови станции на територията на община Хасково, като в т.3 от същото решение Общински съвет – Хасково реши Общинска администрация Хасково да спре издаването на разрешителни за монтиране на базови станции на мобилните оператори. Решението бе обжалвано пред Административен съд – Хасково от “Космо България Мобайл” ЕАД – със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к.”Младост 4”, Бизнес парк София, сграда 6. С Решение №438 от 30.11.2009 г. на Административен съд – Хасково бе обявена нищожността на т.3 от Решение №333 от 19.06.2009 г. на Общински съвет – Хасково, като част от мотивите са: “За Общинския съвет не съществува призната от закона компетентност да налага спиране върху административната дейност, която оправомощени държавни органи извършват по силата на законово овластяване. Общинският съвет няма правна възможност да влияе пряко и върху дейността на Общинската администрация, извън признатото му с чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА право да одобрява общата численост и структурата й.”

Решение №346 от 28.08.2009 г., с което Общински съвет – Хасково е изменил Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, като в чл.40, т.7 е определил такси за издаване на разрешение за разкопаване за полагане на тротоарни и улични настилки и зелени площи за съоръжения, уредби, кабели в изкоп, колектори, канални мрежи, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи, ел.уредби по чл.72 от ЗУТ. Решението е обжалвано от “ЕВН – България Електроразпределение” АД – Пловдив. Образувано бе адм.дело №532/2009 г. С Решение №446 от 30.11.2009 г. Административен съд – Хасково отмени Решение №346 от 28.08.2009 г. От страна на Общински съвет – Хасково решението на Административен съд – Хасково е обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок.

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях. За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

През отчетния период, проведените заседания на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково, видно от техните протоколи са, както следва:

ПК по законността, контрол по решенията на ОбС и следприватизационен контрол - 7 заседания; ПК по ТСУ и екология - 8 заседания  /7 редовни и 1 извънредно/; ПК по общинска собственост  - 7 заседания; ПК по бюджета  7 заседания; ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма - 5 заседания; ПК по здравеопазване и социални дейности - 4 заседания; ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата - 4 заседания; ПК по евроинтеграция, международни връзки и сдружаване - 2 заседания; ПК по участие на общината в търговски дружества - 4 заседания. ПК по транспорта - 3 заседания.

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и други актове, а когато им е необходима специализирана информация, на заседанията на комисиите присъстват специалистите от общинска администрация или други компетентни лица. Често предложените уточнения и корекции от страна на постоянните комисии се приемат от вносителите на докладните записки и в заседателната зала те се подкрепят от всички общински съветници. Положителен е факта, че постоянните комисии в срок разглеждат текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

За отчетния период всички докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящата сесия. Няма докладни записки, разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.

Все още има какво да се желае за повишаване активността на общинските съветници в работата им в постоянните комисии и в Общинския съвет. В действителност по-голяма е инициативата от страна на общинската администрация при подготвяне на докладните записки.

В подкрепа на моите думи ви давам справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от Временни комисии:

1. От Постоянните комисии:

От ПК по участие на общината в търговски дружества и приватизация с председател Николай Кючуков – 3 бр. От ПК по ТСУ и екология с председател Емил Георгиев– 1 бр. От ПК по бюджета с председател Бранимир Спенджаров – 1 бр.

2.   От председателя на Общински съвет – Хасково– 4 бр.

3.   От общинските съветници:

Таня Костадинова Стойнова – 2 бр. Тихомир Калинов Калинов – 1 бр. Емил Ценов Георгиев – 1 бр.

4.   От Временни комисии – 1 бр.

За сведение, от кмета на община Хасково инж.Георги Иванов за отчетния период са постъпили 90 бр. докладни записки, а от заместник-кмета на община Хасково инж.Недялка Станева – 24 бр.

Към настоящия момент остават неизпълнени 3 решения на Общински съвет – Хасково, а именно:

Решение №333 от 19.06.2009 г. на Общински съвет – Хасково, с което се изискваше всички GSM-операторида представят в Общински съвет – Хасково списък на монтираните базови станции на територията на община Хасково и в последствие ПК по ТСУ и екология и ПК по здравеопазване и социални дейности да представят в Общински съвет – Хасково доклад за проверка на техническото състояние на монтираните на територията на община Хасково базови станции на всички мобилни оператори.

Списък с разположените базови станции бе представен единствено от “БТК – Вивател”. Както разбрахте по-горе в отчета, решението на Общински съвет – Хасково бе обжалвано пред Административен съд – Хасково от “Космо България Мобайл” ЕАД и с Решение №438/30.11.2009 г. на Административен съд – Хасково бе обявена нищожността на т.3 от Решение №333 от 19.06.2009 г. на Общински съвет – Хасково.

Решение №389 от 25.09.2009 г., за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет – Хасково с цел набелязване на спешни мерки за довършване на пречиствателната станция за питейна вода на яз.”Тракиец”, предложени от ПК по ТСУ и екология. На това заседание трябваше да присъстват: всички народни представители от Хасковски избирателен район; председателя и зам.председателя на Комисията по околна среда и водите към Народното събрание; министъра на регионалното развитие и благоустройството; министъра на околната среда и водите; омбудсмана на Република България; областния управител на Област Хасково; управителя на “В и К” ЕООД – гр.Хасково; директора на РИОКОЗ – Хасково.

По този повод бе проведено на 05.10.2009 г. извънредно заседание на ПК по ТСУ и екология, на което присъстваха:председателят на Общински съвет – Хасково, заместник-областният управител на Хасковска област г-жа Румяна Въчева; инж.Недялка Станева – заместник-кмет на община Хасково, предишният управител на “В и К” ЕООД – гр.Хасково, представител на “Напоителни системи” ЕАД – Хасково, представители на РИОКОЗ – Хасково, служители на Общинска администрация Хасково и представители на медиите в община Хасково. След изслушване на всички заинтересовани страни и изложените от тях аргументи, стана ясно, че е необходимо цялостно обследване на състоянието на водопреносната мрежа в град Хасково или изготвянето на т.нар. мастър план. Възложено бе на предишния управител на “В и К” ЕООД – гр.Хасково да проучи колко средства са необходими за изготвянето му и да проучи опита на други дружества в страната, като пример бе посочен гр.Стара Загора. В последствие бе извършена промяна в ръководството на “В и К” – Хасково и към настоящия момент не е проведена среща с новия управител на дружеството.

Решение №399 от 30.10.2009 г., с което бе приета пазарната оценка и открита процедурата за продажба на обект: “Хирургически блок” към МБАЛ АД – гр.Хасково. Сформирана бе работна група в състав: Делян Делчев, Златко Марчев, Антон Иванов, д-р Марио Янакиев, д-р Евгени Честименов, д-р Стефка Вълкова и д-р Анюта Лозева, която да проведе преговори в срок до 3 месеца с Министерство на здравеопазването и Министерски съвет, за закупуване на сградата на Хирургическия блок или замяната й с други държавни имоти на територията на град Хасково или за даване на държавна гаранция за кредит на община Хасково в размер на необходимите средства срещу завършване на сградата на Хирургическия блок и предоставянето му в собственост на “МБАЛ” АД – гр.Хасково в замяна на сградите и терените на “МБАЛ” АД – гр.Хасково.

Министърът на здравеопазването е запознат с решението на Общински съвет – Хасково. Към момента на изготвяне на отчета все още работна среща не е проведена по този проблем с представителите на Общинския съвет.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния период. Опитах се да опиша по-важните решения и инициативи, а може би съм пропуснал и някои моменти от нашата работа.

Моите лични наблюдения и възможността за сравнение с други общински съвети ми дават основание да споделя мнението си, че този Общински съвет работи отговорно, натоварено и съпричастно към проблемите на общината. Искрено се надявам този подход да продължи до края на мандата ни. Крайната оценка за работата ни ще бъде дадена от нашите избиратели.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/