Приет с Решение №330 от 29.05.2009 г. на Общински съвет – Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През изминалия период – от м.септември 2008 г. до м.април 2009 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 9 /девет/ заседания, от които 7 /седем/ редовни и 2 /две/ извънредни. Приети са 135 решения.
Само за сведение от началото на мандата – м.ноември 2007 г. до м.април 2009 г. Общински съвет – Хасково е провел 20 /двадесет/ заседания, от които 16 /шестнадесет/ редовни и 4 /четири/ извънредни. Приети са общо 314 решения.

Извън статистиката, редно е да откроим по-важните теми, които ни занимаваха през отчетния период. Преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост с физически лица/, както и докладни записки за определяне размера на местните данъци и такси; одобряване структурата и правилниците за устройството и дейността на общинските предприятия, изменения и допълнения на наредби.

Във връзка с измененията на Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково с Решение №273 от 06.03.2009 г. прие Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. и годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2009 г. С Решение №307 от 03.04.2009 г. бе приет Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2008 г.
Като пример за продажба на по-голям общински обект може да се посочи откриването на процедура за продажба на сградата на 2 ОСМА, с начална тръжна цена от 447 240.00 лв. без ДДС. /Решение №209 от 24.10.2008 г./

В изпълнение на чл.11, ал.7 от Закона за общинските бюджети, Общински съвет – Хасково всяка календарна година приема бюджета и отчета за неговото изпълнение от предходната година, а така също и строителната програма на общината. С Решение №279 от 06.03.2009 г. Общински съвет – Хасково прие бюджета на община Хасково за 2009 г. в размер на 71 638 152 лв.

Като решения с обществено значение, трябва да посочим решенията на Общински съвет – Хасково, свързани с одобряване и изменение на планове за регулация в община Хасково: Решение №237 от 19.12.2008 г. за изменение на плана за улична регулация и изменение на плана за регулация на кв.226, кв.425, кв.430 и кв.431 в гр.Хасково; Решение №248 от 19.12.2008 г. за изменение на плана за регулация на с.Нова Надежда, община Хасково; Решение №275 от 06.03.2009 г. за одобряване на окончателен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на жилищен район “Кенана” – гр.Хасково с обхват на територията – кадастрални райони 113, 701, 702, 703 и 704 по кадастралната карта на гр.Хасково.

В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №187 от 19.09.2008 г. разкри Дневен стационар към “Областен диспансер за психични заболявания със стационар Хасково” ЕООД – гр.Хасково с капацитет 20 места. Приет бе Доклада за акредитационна самооценка на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар Хасково” ЕООД – гр.Хасково / Решение №246/19.12.2008 г./

В сферата на социалните дейности бяха приети следните решения:

С Решение №250 от 19.12.2008 г. бе дадена възможност община Хасково да участва като институционален партньор по Проект: “Бъдеще за всички – кампания за реинтеграция и социално включване на младежи от специализираните институции” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата“, за изграждане на “Център за обществена подкрепа”. С Решение №249 от 19.12.2008 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като институционален партньор по Проект: “Успешна кариера – повишаване на възможностите за заетост и професионална реализация на младежи, напускащи специализираните институции” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-5.2.03 “За по-добро бъдеще на децата“. Създаден бе Обществен съвет по социално подпомагане с Решение №268 от 30.01.2009 г. Предоставени бяха по 3 куб.м. дърва за отопление на Клубовете на пенсионерите в община Хасково. /Решение №228 от 28.11.2008 г./ С Решение №311 от 03.04.2009 г. бе приет План за действие за закрила на детето, съгласно приетата Стратегия за закрила на детето за периода 2007 -2 013 г.

В сферата на образованието, за подобряване на материалната база в училищата, Общински съвет – Хасково със свое Решение №179 от 10.09.2008 г., даде съгласие Община Хасково да кандидатства с проект по Националната програма за съфинансиране на МОН на общински инвестиционни проекти. В строителната програма на община Хасково за 2009 г., одобрена с Решение №279 от 06.03.2009 г., са предвидени ремонти на редица училища на територията на община Хасково /ГПЧЕ“Проф.д-р Ас.Златаров” – гр.Хасково; СОУ “В.Левски” – гр.Хасково; СОУ “П.Хилендарски” – гр.Хасково; ОУ “Св.Ив.Рилски” – гр.Хасково; ОУ “В.Левски”- с.Книжовник; ОУ “Св.св.Кирил и Методий” – с.Конуш и др./, както и на детски градини и обединени детски заведения.
Дадена бе възможност община Хасково да предостави необходимите средства за заплащането на семестриалните такси на студенти, работещи в Общинска администрация и от семейства в затруднено финансово положение. /Решение №220 от 28.11.2008 г./

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са както следва:

С Решение №219 от 28.11.2008 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства по Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”, с проект: “Рехабилитация на техническата инфраструктура на части от кв. “Тракийски” и кв.”Македонски” в гр.Хасково”. С Решение №236 от 19.12.2008 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие община Хасково да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” с Проект: “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”. С Решение №301 от 03.04.2009 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да кандидатства по Проект: “Красива България” 2009 г., Мярка 02-02 “Спешно подпомагане на социални домове”, с Проект: “Ремонт на Дом за стари хора, местност “Кенана” – гр.Хасково”.

Във връзка с Общите условия на договора за безвъзмездна финансова помощ за проекти за техническа помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, бе взето решение да се издаде обезпечение под формата на запис на заповед за авансово плащане по Проект: “Разширение на селищна В и К мрежа – гр.Хасково” към Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 и по Проект: “Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” към Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 2. /Решения №№234 и 235 от 19.12.2008 г./

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони, както следва:

Наредбата за общинската собственост; Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане; Наредба за общинските жилища; Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково; Наредба за определяне размера на местните данъците в община Хасково; Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково;

Приети бяха нови наредби на Общински съвет – Хасково, а именно:

Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Хасково /Решение №206/24.10.2008 г./ и отмяна на Наредбата за опазване на околната среда, приета с Решение №417/16.10.1998 г. Наредба за управление на отпадъците на територията на община Хасково /Решение №205/24.10.2008 г./ Наредба за управлението и стопанисването на гробищните паркове на територията на община Хасково /Решение №231/28.11.2008 г./ Наредба за търговската дейност на територията на община Хасково /С Решения №201 от 24.10.2008 г. и №314 от 03.04.2009 г./, както и отмяна на Наредбата за реда и условията за извършване на амбулантна търговия, приета с Решение №169 от 29.09.2000 г.

Приети бяха отчети за дейността на: Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /с Решение №269 от 30.01.2009 г./, ОП “Общинско лесничейство” / С Решение №280 от 06.03.2009 г./, РУ на МВР – Хасково / С Решение №272 от 06.03.2009 г./, както и План за управление при кризи, вследствие на терористична дейност. /С Решение №243 от 19.12.2008 г./

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.
Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

Оценка за добрата работа и взаимодействието на Общинския съвет с общинската администрация е факта, че няма нито едно оспорено решение от кмета на общината.

От страна на Областния управител на Хасковска област има оспорени 2 /две/ решения на Общински съвет - Хасково:

Със Заповед №РД-11-339/15.12.2008 г. Областният управител оспорва Решение №229/28.11.2008 г. на Общински съвет – Хасково, с което се отменя Решение №466/2006 г. на Общински съвет – Хасково за учредяване право на ползване върху 2 дка имот в землището на с.Гарваново, на Делчо Делчев Тонев за срок от 5 години, за разполагане на пчелин. Решение №229/28.11.2008 г. бе оспорвано и от страна на заинтересованото лице Делчо Тонев пред Областния управител. Образувано бе адм.дело №358/2008 г. С Решение №62 от 13.04.2009 г. Административен съд – Хасково обявява за нищожно Решение №229 от 28.11.2008 г. на Общински съвет – Хасково. От своя страна Общински съвет – Хасково обжалва в 14-дневен срок решението на Административен съд пред ВАС. Със Заповед №РД-11-082/04.03.2009 г. Областният управител оспорва Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Хасково, приета с Решение №201 от 24.10.2008 г. на Общински съвет – Хасково. Насрочено е дело на 20.05.2009 г. в Административен съд – Хасково.

От страна на заинтересовани лица са оспорени 2 /две/ решения на Общински съвет – Хасково:

Решение №192 от 19.09.2008 г., с което Общински съвет Хасково е изменил свое предишно Решение №103 от 25.04.2008 г. по отношение т.1 като променя сумата 49 860 лв. без ДДС на 80 670 лв. без ДДС и отменя т.2 от същото. Решението е оспорвано от Емин Рамадан Дормуш, регистриран като ЕТ “Мечта – Емин Дормуш”. С Решение №45 от 19.03.2009 г. Административен съд – Хасково е обявил като нищожно Решение №192 от 19.09.2009 г. От страна на Общински съвет – Хасково решението на Административен съд – Хасково е обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок. Решение №276 от 06.03.2009 г. на Общински съвет – Хасково, с което се определя размера на еднократните обезщетения за право на прокарване и право на преминаване в полза на Община Хасково. Решението е оспорвано от “ЕСКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул. “Епископ Софроний” №12. Насрочено е дело на 12.05.2009 г. в Административен съд – Хасково. 

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях. За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

През отчетния период, проведените заседания на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково, видно от техните протоколи са, както следва:

ПК по законността, контрол по решенията на ОбС и следприватизационен контрол - 9 заседания; ПК по ТСУ и екология - 9 заседания; ПК по общинска собственост - 7 заседания; ПК по бюджета - 8 заседания; ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма - 8 заседания; ПК по здравеопазване и социални дейности - 7 заседания; ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата - 4 заседания; ПК по евроинтеграция, международни връзки и сдружаване - 2 заседания; ПК по участие на общината в търговски дружества - 4 заседания. ПК по транспорта - 2 заседания.

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения и други актове, компетентно и професионално, а когато им е необходима специализирана информация, на заседанията на комисиите се канят специалистите от общинска администрация или други компетентни лица. Често предложените уточнения и корекции от страна на постоянните комисии се приемат от вносителите на докладните записки и в сесийната зала те се подкрепят от всички общински съветници. Становищата на комисиите се вземат след задълбочена дискусия и гласуване за всяко предложение.
Положителен е факта, че постоянните комисии в срок разглеждат текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

За отчетния период всички докладни записки са решавани от общинските съветници на предстоящата сесия. Няма докладни записки, разглеждането на които да е забавяно по един или друг повод.
Все още има какво да се желае за повишаване активността на общинските съветници в работата им в постоянните комисии и в Общинския съвет. В действителност по-голяма е инициативата от страна на общинската администрация при подготвяне на докладните записки.

В подкрепа на моите думи ви давам справка за постъпилите докладни записки от председателите на постоянни комисии, от общинските съветници, от председателя на Общински съвет, от представителните групи съветници, както и от групи съветници:

1. От Постоянните комисии:

- От ПК по здравеопазване и социални дейности с председател: д-р Марио Янакиев – 3 бр.
- От ПК по законността, контрол по изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол с председател: Таня Стойнова – 2 бр.
- От ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма с председател: Пенка Георгиева – 2 бр.
- От ПК по бюджета с председател: Бранимир Спенджаров – 1 бр.

2. От председателя на Общински съвет – Хасково – 6 бр.

3. От общинските съветници:

- д-р Анюта Лозева – 2 бр.
- Антон Иванов – 1 бр.

4. От Представителните групи общински съветници:

- Представителна група “ДПС” – 4 бр.
- Представителна група “Хасково – настояще и бъдеще” – 2 бр.
- Представителна група “ГЕРБ” – 2 бр.

За сведение, от кмета на община Хасково за отчетния период, са постъпили 112 докладни записки.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.
С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния период. Опитах се да опиша по-важните решения и инициативи на съвета, а може би съм пропуснал и някои моменти от нашата работа. Нека още веднъж всички заедно да преосмислим голямата обществена отговорност, която сме поели да работим в служба на гражданите на общината и с действията си да спомогнем за решаване на многообразието от житейски проблеми и издигането на тяхното благоденствие.
Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на община Хасково.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/