комисии за периода от м.януари 2010 г. до  м.юни 2010 г.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През отчетния период – от м.януари 2010 г. до м.юни 2010 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 6 заседания.  Приети са 140 решения.

За сведение, от началото на мандата – м.ноември 2007 г. до м.юни 2010 г., Общински съвет – Хасково е провел 33 заседания, от които 29 редовни и 4 извънредни.  Приети са общо 594 решения.

През отчетния период преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост с физически лица/, както и докладни записки за определяне размера на местните такси и цени на услуги; за одобряване проекти за подробни устройствени планове; приемане на годишни счетоводни отчети на общинските търговски дружества; изменения и допълнения на действащите наредби и приемане на нови такива.

В изпълнение на изискванията на Закона за общинския бюджет, в началото на годината бе приет бюджета и инвестиционната програма на Община Хасково за 2010 г. /с Решение №458/29.01.2010 г./

Приета бе Антикризисна програма за финансова стабилизация на Община Хасково за 2010 г. / с Решение №498 от 26.03.2010 г./

Съгласно Закона за общинската собственост, на заседанието през м.януари т.г., бе приет Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2009 г. /с Решение №456 от 29.01.2010 г./ и годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2010 г. /с Решение №457 от 29.01.2010 г./

Одобрена бе нова структура на общинска администрация Хасково /с Решение №455/29.01.2010 г., Решение  №487/26.02.2010 г., Решение №553/25.06.2010 г./; на общинските предприятия – “Младежки център”; “Почивно дело”; “Туристически информационен център” и “Екопрогрес” /с Решение №513/26.03.2010 г., Решение №518/26.03.2010 г., Решение №519/26.03.2010 г., Решение №554 от 25.06.2010 г.; Решение №555 от 25.06.2010 г.; Решение №556 от 25.06.2010 г.; Решение №557 от 25.06.2010 г., Решение №558 от 25.06.2010 г./; както и на Други дейности по културата / с Решение №558/25.06.2010 г., Решение №559/25.06.2010 г./ и Други дейности по здравеопазването /Решение №560 от 25.06.2010 г./

За изпълнение дейностите по организация и контрол на паркиращите МПС в паркинги, гаражи и зони за кратковременно паркиране – общинска собственост, бе създадено ново ОП “Паркинги и гаражи” – гр.Хасково с Решение №561 от 25.06.2010 г.

Като решения с обществено значение, трябва да посочим решенията на Общински съвет – Хасково, свързани със започване на процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижими имоти, частна държавна собственост /т.нар. военни имоти - с Решение №536/30.04.2010 г./; решенията  за одобряване на подробни устройствени планове, както и за одобряване на специализирана план-схема за газоснабдяване на гр.Хасково /Решение №531/30.04.2010 г./;

Дадено бе съгласие Община Хасково да поеме общински дългосрочен дълг в размер до 2 млн.лв. за финансиране на инвестициони обекти в полза на местната общност по Проект: “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в гр.Хасково” по Оперативна програма “Регионално развитие” /с Решение №538/28.05.2010 г./

Като решения, свързани с възможността за по-големи приходи от продажби на общински недвижими имоти, могат да се посочат следните решения:

С Решение №508 от 26.03.2010 г. бе открита процедура за продажба на имот с идентификатор 77195.722.65, с площ от 2 470 кв.м., отреден за етажен паркинг и търговия, с начална тръжна цена 3 400 000 лв. без ДДС. С Решение №546 от 28.05.2010 г. бе открита процедура за продажба на УПИ VІІ в кв.651, с площ 3 140.00 кв.м., с начална тръжна цена 973 400.00 лв. без ДДС, след промяна на предназначението му от “За паркинг” в “За обществено обслужване”.

В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково прекрати дейността и откри процедура по ликвидация на “Център по дентална медицина І – Хасково” ЕООД – гр.Хасково / с Решение №539/28.05.2010 г./ и на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” ЕООД – гр.Хасково / с Решение №582/25.06.2010 г./

С Решениe№548 от 28.05.2010 г., Общински съвет – Хасково упълномощи представителя на община Хасково за начина на гласуване в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ” АД – гр.Хасково.

В сферата на социалните дейности бяха приети следните решения:  

Предоставено бе право на безвъзмездно ползване на имот, частна общинска собственост за нуждите на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите – Дружество “Военноинвалид” – гр.Хасково. /Решение №544 от 28.05.2010 г./ Предложения за отпускане на персонални пенсии. /Решение №495 от 26.02.2010г., Решение №535/303.04.2010г. и Решение №550 от 28.05.2010г./ С Решение №585 от 25.06.2010 г. бе открита Социална услуга в общността от резидентен тип “Защитено жилище за младежи, напускащи специализирана институция ДДЛРГ”, считано от 01.01.2011 г., като делегирана от държавата дейност; С Решение №586 от 25.06.2010 г. бе увеличена числеността на капацитета за възрастни в ДЦДВУ “Марина”, с още 6 места, считано от 01.01.2011 г., като делегирана от държавата дейност.

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №496 от 26.02.2010 г., даде съгласие Община Хасково да започне процедура по безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот: Училищна сграда с местонахождение гр.Хасково, ул. “Ст.Стамболов” №10, частна държавна собственост /сградата, в която се помещава ПМГ “Акад.Боян Петканчин/

Приета бе Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. съгласно Решение №534/30.04.2010 г.

Предоставени бяха за безвъзмездно ползване дърва за отопление за нуждите на учебните и детските заведения на територията на община Хасково /с Решение №583/25.06.2010 г./

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са както следва:

С Решение №472 от 29.01.2010 г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково да участва като партньор на Регионална библиотека ”Хр.Смирненски” – гр.Хасково по Проект №0007115 – Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. С Решение №481 от 29.01.2010 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие община Хасково да участва като партньор в Проект: “Нов старт за утре” на Сдружение “Духовно огледало”, по Оперативна програма “Човешки ресурси”, Схема за безвъзмездна помощ “Социални услуги за социално включване”. С Решение №497 от 26.03.2009 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, с Проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност за обекти в общинската образователна инфраструктура на Хасково”.

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково; /Решение №473/29.01.2010 г./ Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Хасково /Решение №474/29.01.2010 г./ Наредба за рекламната дейност на територията на община Хасково /Решение №475/29.01.2010 г./ Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково/ Решение №502/26.03.2010 г., Решение №523/30.04.2010 г., Решение №565/25.06.2010 г./ Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община Хасково; /Решение №503/26.03.2010 г./ Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково /Решение №552 от 28.05.2010 г. Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Хасково /Решение №564 от 25.06.2010 г./

Приета бе нова наредба на Общински съвет – Хасково - Наредба за предварителни и превантивни мерки за защита при бедствия на територията на община Хасково, ведно с Инструкция за поведение и действие на юридическите лица, едноличните търговци и физическите лица на територията на община Хасково. /Решение №477 от 29.01.2010 г./

Приети бяха отчети за дейността на: Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.май 2009 г. до м.декември 2009 г. /с Решение №479/29.01.2010 г./; на Районно управление на МВР – Хасково за 2009 г. /с Решение №482/26.02.2010 г./; на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2009 г. /с Решение №483/26.02.2010 г./; Отчетен доклад за дейността на ОП “Общинско лесничейство” – гр.Хасково за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2009 г. /с Решение №491/26.02.2010 г./

Годишните счетоводни отчети за 2009 г. на всички общински търговски дружества бяха приети съответно с Решения №№571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580 от 25.06.2010 г./, както и намаляване на капитала на “Общински стоков пазар” ЕООД – гр.Хасково /с Решение №581 от 25.06.2010 г./,

С Решение №464 от 29.01.2010 г. и Решение №465 от 29.01.2010 г., Общински съвет – Хасково реши да проведе конкурс за възлагане на управлението на “Обреден дом” ЕООД и “Тролейбусен транспорт” ЕООД, които все още не са приключили.

По предложение на Младежки парламент, с Решение №494 от 26.02.2010 г. бе приета Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите.

Със званието “Почетен гражданин на Хасково” бе удостоен Артеник Агоп Арабаджиян, съгласно Решение №593/25.06.2010 г.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

В периода от м.януари 2010 г. до м.юни 2009 г. вкл. няма оспорени решения на Общински съвет – Хасково от страна на Областен управител на Хасковска област или от заинтересовани лица.

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

През отчетния период, проведените заседания на Постоянните комисии при Общински съвет – Хасково, видно от техните протоколи са, както следва:

ПК по законността, контрол по решенията на ОбС и следприватизационен контрол -  6 заседания; ПК по ТСУ и екология -  6 заседания; ПК по общинска собственост -  6 заседания; ПК по бюджета -  6 заседания; ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма  -  6 заседания; ПК по здравеопазване и социални дейности -  6 заседания; ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата  -  5 заседания; ПК по евроинтеграция, международни връзки и сдружаване -  2 заседания; ПК по участие на общината в търговски дружества -  4 заседания. ПК по транспорта -  5 заседания.

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, а когато им е необходима специализирана информация и помощ, на заседанията на комисиите присъстват специалистите от общинска администрация. Предложените становища от страна на постоянните комисии, се приемат от вносителите на докладните записки и в заседателната зала те се подкрепят от всички общински съветници. Постоянните комисии в срок разглеждат текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

Поотношение повишаване активността на общинските съветницивсе още има какво да се желае. Продължава да бъде по-голяма инициативата от страна на общинската администрация при подготвяне на докладните записки.       

В подкрепа на моите думи ви давам справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет и от общинските съветници:

1. От Постоянните комисии:

-  От ПК по участие на общината в търговски дружества и приватизация с председател Николай Кючуков – 3 бр.

2.   От председателя на Общински съвет – Хасково– 9 бр.

3.   От общинските съветници:

- Емил Ценов Георгиев – 1 бр.

-  д-р Анюта Лозкова Лозева – 1 бр.

За сведение за отчетния период от кмета на община Хасково инж.Георги Иванов са постъпили 113 бр. докладни записки.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи.

В заключение на направения анализ може да се каже, че и през отчетния период Общински съвет – Хасково е бил последователен в целите и намеренията си да разреши не малка част от въпросите и проблемите на общината и нейните жители.

Защото в думата Община се крие коренът на общото начало, на обединението в името на смисъла да живеем заедно, тук, сега и в бъдеще!

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/