приет с Решение №705 от 04.02.2011 г. на Общински съвет – Хасково

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

През отчетния период – от м.юли 2010 г. до м.декември 2010 г. вкл., Общински съвет – Хасково проведе 5 заседания.  Приети са 92 решения.

За сведение, от началото на мандата – м.ноември 2007 г. до м.декември 2010г., Общински съвет – Хасково е провел 38 заседания, от които 34 редовни и 4 извънредни. Приети саобщо 686решения.

Председателският съвет в състав: председателят на ОбС, заместник-председателите на ОбС и председателите на представителните групи/също е провел 5 заседания, които са свързани предимно с дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет – Хасково.

Извън статистиката, редно е да откроим по-важните теми, които ни занимаваха през отчетния период. През отчетния период, преобладаващите докладни записки, които са обсъждани на заседанията на Общинския съвет, са свързани предимно с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /отдаване под наем на обекти общинска собственост, продажби на общински имоти, прекратяване на съсобственост с физически лица/, както и докладни записки за одобряване проекти за подробни устройствени планове; изменения и допълнения на действащите наредби.

На основание чл.25 от Закона за общинските бюджети, с Решение №595 от 27.08.2010 г. на Общински съвет – Хасково, бе приета Информация за изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и строителната програма на Община Хасково за първо полугодие на 2010 г. С последващо Решение №596 от 27.08.2010 г. бе актуализиран бюджета на община Хасково за 2010 г.

Като решения с обществено значение, трябва да посочим решенията на Общински съвет – Хасково, свързани с одобряване на: подробен устройствен план, план-схема и парцеларен план за оптична кабелна линия на „Мобилтел” ЕОД – Хасково – Кърджали /Решение №618 от 27.08.2010 г./, подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за част от ж.р. „Хисаря”, парк „Ямача” и ж.р. „Младежки хълм”, гр.Хасково /Решение №619 от 27.08.2010 г./, подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв.222, кв.222а, кв.226, кв.231, кв.779, гр.Хасково /Решение №639 от 24.09.2010 г./, както и участието на община Хасково в Регионално сдружение на общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, с цел управление на отпадъците.  /с Решение №603/27.08.2010 г./

С Решение №641 от 24.09.2010 г. Общински съвет – Хасково прие Декларация до Народното събрание на Република България, с която се изрази несъгласието срещу предлаганите промени в Закона за автомобилните превози и подкрепи становището на превозвачите на територията на община Хасково.

В сферата на здравеопазването, Общински съвет – Хасково с Решение №598 от 27.08.2010 г. преобразува общинските лечебни заведения – диспансери в центрове и специализирани болници, съгласно изискванията на §70, ал.1 от Закона за лечебните заведения.

В последствие бе преобразуван „Комплексен онкологичен център – Хасково” ЕООД – гр.Хасково в „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр.Хасково. /Решение №669 от 17.12.2010 г./

Последователно с Решения №№670, 671, 672, 673, 674 от 17.12.2010 г. бяха избрани за управители до провеждане на конкурс, досегашните управители на лечебните заведения.

С Решение №675 от 17.12.2010 г. бе обявен конкурс за заемане на длъжността „управител” на общинските лечебни заведения. Към настоящия момент Решението от обжалвано от Кмета на Община Хасково пред ХАС и процедурата не е стартирала.

По отношение на останалите общински търговски дружества, с Решение №676 от 17.12..2010 г. Общински съвет – Хасково избра Временна комисия, която да извърши избор на управител на “Обреден дом” ЕООД и управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД. Решението също е обжалвано от Кмета на Община Хасково пред ХАС и процедурата по избор на управители на тези две дружества не е стартирала.

В сферата на социалните дейности бяха приети следните решения:  

Открита бе Социалната услуга „Център за обществена подкрепа”, считано от 01.01.211 г., като делегирана от държавата дейност. /Решение №625 от 27.08.2010 г./ Приет бе Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Община Хасково, съгласно чл.36а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. /Решение №626 от 27.08.2010 г./ Приети бяха Правила за работата на Общински съвет по наркотични вещества към Община Хасково /Решение №627 от 27.08.2010 г./ Дадено бе съгласие Община Хасково да закупи и предостави по 3 куб.м. дърва за отопление от Общински горски фонд /или 1 тон дърва от доставчик/ на Клубовете на пенсионерите за зимния сезон на 2010/2011 г. /Решение №647 от 29.10.2010 г./ Предоставена бе възможност физическите лица по чл.57, ал.9 от Закона за горите, да ползват до 3 пространствени куб.метра дървесина за огрев, а юридическите лица по чл.57, ал.10 от ЗГ – в зависимост от заявените и утвърдени количества за 2011 г. /Решение №648 от 29.10.2010 г./ С Решение №649 от 29.10.2010 г. Общински съвет – Хасково предложи на Президента на Република България да опрости държавно задължение, възникнало от получено обезщетение за отглеждане на дете до 2 год. Предложено бе да бъде отпусната персонална пенсия на дете, на което е отказана наследствена пенсия /Решение №651 от 29.10.2010 г., С Решение №658 от 26.11.2010 г. бе допълнена структурата на второстепенните разпоредители с бюджетни средства „Други дейности по здравеопазване и социални дейности” със „Защитено жилище за младежи, напускащи специализирана институция ДДЛРГ”; С Решение №668 от 17.12.2010 г. бе намален капацитета на ДДЛРГ “Проф.д-р Ас.Златаров”, с 9 места, поради трайна незаетост на местата.

В сферата на образованието, Общински съвет – Хасково със свое Решение №601от 27.08.2010 г., въведе системата на делегирани бюджети в целодневните детски градини и обединени детски заведения на територията на град Хасково, считано от 01.10.2010 г.

Преобразувани бяха чрез обединяване ЦДГ Надежда” – с.Нова Надежда и ОДЗ „Пролет” – с.Узунджово в ОДЗ „Пролет” – с.Узунджово /Решение №631 от 27.08.2010 г./

С Решение №602 от 27.08.2010 г. бе дадено съгласие за формиране на паралелки по чл.11, ал.1, т.2 и т.3 от Наредба №7 на МОН от 29.12.2000 г. на територията на община Хасково за учебната 2010/2011 г. /т.нар. маломерни и слети паралелки/.

Взетите решения, с които Община Хасково да кандидатства с проекти по различни оперативни програми, са както следва:

С Решение №642от 29.10.2010г. Общински съвет – Хасково даде своето съгласие Община Хасково дакандидатства за финансиране пред Европейски фонд за регионално развитие за „Изграждане на регионални информационни центрове”. С Решение №659 от 26.11.2010 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да участва като партньор на библиотеките при: ОНЧ „Заря”, НЧ „Пейо Яворов”, „Проф.д-р Ас.Златаров”, НЧ „Арарат” по Проект №00071115 – Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”. С Решение №660 от 26.11.2010 г. Общински съвет – Хасково даде съгласие Община Хасково да кандидатства по Проект „Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Хасково” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

През отчетния период, Общински съвет – Хасково със свои решения измени и допълни няколко наредби, поради промяна в законовата уредба и възникващото задължение за унифициране на общинските наредби с изменените закони,  както следва:

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково /Решение №630/27.08.2010 г. и Решение №667 от 17.12.2010 г./; Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /Решение №657 от 26.11.2010 г./; Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Хасково /Решение №629 от 27.08.2010 г. и Решение №637 от 24.09.2010 г./ Наредба за общинската собственост /Решение №683 от 17.12..2010 г./

С Решение №656 от 26.11.2010 г. Общински съвет – Хасково измени и допълни Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, като вече има възможност заседанията да се излъчват пряко по интернет или чрез електронните средства за масово осведомяване.

За по-голяма информираност на общинските съветници, при обсъждане на предложенията и проектите за решения в постоянните комисии, общинската администрация е длъжна да предоставя цялата административна преписка, имаща отношение към разглеждания въпрос.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им. Предстоящите заседания, както и приетите решения и наредби, се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на общината. Актовете на Общинския съвет се обнародват и в “Държавен вестник”, когато това се изисква от закона.

В периода от м.юли 2010 г. до м.декември 2010 г. вкл., оспорените решения на Общински съвет – Хасково са следните:

 От Областен управител на Хасковска област пред ХАС:

Решение №607 от 27.08.2010 г., с което се обявява за частна общинска собственост Сграда с идентификатор 77195.725.80.1, със застроена площ 4450 кв.м., брой етажи 9, застроена в имот с идентификатор 77195.725.80 по КК на град Хасково; /т.нар.Хирургически блок/ Решение №614 от 27.08.2010 г., с което се учредява право на безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост, представляващ стадион „Хасково” за срок от 5 години в полза на СНЦ „футболен клуб Хасково 2” Решение №633 от 24.09.2010 г., с което се открива процедура за продажба на самостоятелни обекти за търговска дейност, находящи се на първи етаж от сграда с идентификатор 77195.721.154.1 по КК на гр.Хасково /Бизнесцентър 2/

От Кмета на Община Хасково пред ХАС:

-Решение №657 от 26.11.2010г., потвърдено с Решение №666 от 17.12.2010 г., с което се отменя чл.30, ал., изр.последно и чл.30, ал.3 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково. Решение №675 от 17.12.2010 г., неразгледано след връщане по възражение на Кмета на Общината от Общински съвет – Хасково на заседанието му от 07.01.2011 г., касаещо обявяване конкурс за заемане на длъжността „управител” на общинските лечебни заведения и избор на комисия, която да проведе конкурса; - Решение №676 от 17.12.2010 г., неразгледано след връщане по възражение на Кмета на Общината от Общински съвет – Хасково на заседанието му от 07.01.2011 г., касаещо определяне на Временна комисия, която да направи избор на управител на “Обреден дом” ЕООД и управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД; Решение №683 от 17.12.2010 г., неразгледано след връщане по възражение на Кмета на Общината от Общински съвет – Хасково на заседанието му от 07.01.2011 г., за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост; Решение №686 от 17.12.2010 г., неразгледано след връщане по възражение на Кмета на Общината от Общински съвет – Хасково на заседанието му от 07.01.2011 г., относно предложение до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за издаване на разрешение за допускане отклонения от правилата и нормите на застрояване по отношение на УПИ ІІІ – 77195.724.192, 77195.724.21 в кв.308а, гр.Хасково.

Съгласно чл.38, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общинския съвет, изготвят доклади, правят предложения и изготвят становища и проекти за решения по тях.  За всяко предстоящо заседание на Общинския съвет, със заповед на председателя на Общинския съвет, се определя водеща комисия, която трябва да представи мотивирано становище, съгласно чл.52, ал.2 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

През отчетния период, с Решения  №№653, 654 и 655 от 26.11.2010 г., бяха променени наименованията на Постоянните комисии, освободени бяха председателите, секретарите и членовете на действащите към този момент комисии и  бяха определени нова численост и поименен състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково. Видно от протоколите, броят на проведените заседания на Постоянните комисии е следния:

ПК по обществен ред и законност  -  5 заседания; /ПК по законността, контрол по изпълнение решенията на ОбС и следприватизационен контрол/ ПК по ТСУ и транспорт  -  3 заседания; /ПК по ТСУ и екология/ ПК по общинска собствености стопанска политика -  5 заседания; /ПК по общинска собственост/ ПК по бюджет и финанси -  4 заседания; /ПК по бюджет/ ПК по образование, култура и вероизповедания -  2 заседания; /ПК по образование, култура, вероизповедания, младежта, спорта и туризма/ ПК по здравеопазване, екология и социални дейности -  3 заседания; /ПК по здравеопазване и социални дейности/ ПК по земеделието, горите и проблемите на селата  -  2 заседания /ПК по земеделие, горско стопанство и проблемите на кметствата/ ПК по транспорта -  2 заседания ПК по участие на общината в търговски дружества и приватизация -  1 заседания. ПК по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки - 0 заседания; /ПК по евроинтеграция, международни връзки и сдружаване/

Постоянните комисии разглеждат предоставените им проекти за решения, както и постъпили текущи предложения, жалби или препоръки от гражданите на общината. В зависимост от компетентността за решаване на поставения проблем, те внасят докладна записка за приемане от Общинския съвет или на основание чл.50 от ЗМСМА дават препоръки на кмета на общината и на общинската администрация по поставения от гражданите въпрос.

За съжаление, бяхме свидетели и на случаи, когато при неявяване на общински съветници на заседания на Постоянните комисии, комисиите не могат да проведат заседанията си и да вземат становища по отделни докладни записки. Надявам се в бъдеще това да не се повторя и общинските съветници да работят по-активно и по-усърдно в постоянните комисии.

Трябва да се отбележим, че се забелязва повишена активност от страна на общинските съветници по изготвяне на предложения за разглеждане в последните две заседания на Общински съвет – Хасково. Смятам, че има още какво да се желае в тази посока, тъй като продължава да бъде по-голяма инициативата от страна на общинската администрация при подготвяне на докладните записки. В подкрепа на моите думи ви давам справка за постъпилите докладни записки от постоянните комисии, от председателя на Общински съвет, от общинските съветници и от представителните групи:

1. От Постоянните комисии:

ПК по здравеопазване, екология, социални дейности с председател д-р Марио Янакиев   - 2 бр. ПК по земеделието, горите и проблемите на селата с предишен председател д-р Георги Игнатиев - 1 бр. ПК по общинска собственост и стопанска политика с председател Иван Пашинов - 3 бр. ПК по транспорт с предишен председател Красен Ангелов - 2 бр.

2.От председателя на Общински съвет – Хасково - 9 бр.

3. От общинските съветници:

Таня Костадинова Стойнова   - 1 бр. Себахтин Исмаил Исмаил - 1 бр.

4. От Представителни групи общински съветници:

ПГ „ГЕРБ” - 4 бр. ПГ „Всички за Хасково” - 2 бр.

5. От Кмета на община Хасково инж.Георги Иванов - 62 бр. докладни записки.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската администрация, а така също и на гражданите на Община Хасково.

С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния период, като се опитах да опиша по-важните решения и инициативи. Надявам се, че в оставащия кратък период на нашия мандат, ще работим отговорно в служба на гражданите на общината и с действията си ще спомогнем за решаване на многообразните житейски проблеми. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на община Хасково.

Председател на Общински съвет – Хасково:
/Делян Делчев/