С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №693 от 31.10.2017 г. по Адм.дело №456/2017 г. по описа на Административен съд -  Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         

ОТМЕНЯ текстовете на чл.21 и чл.40 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, приети с Решение №385 от 2017 г. на заседание на Общински съвет – Хасково, проведено на 24.02.2017 г.

        

Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

        

Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.