ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

 

 

     Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели към Районен съд – Хасково  и в изпълнение на Решение №898 от 31.05.2019 г. на Общински съвет - Хасково, бе открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020 – 2024 година. Кандидатите за съдебни заседатели следваше да подадат необходимите документи в срок до 16.07.2019 г.

 

    Предвид летния сезон, както и предоставяне на възможност за участие на по-голям брой лица, Комисията за избор на кандидати за съдебни заседатели, удължава срока за подаване на документи до 26.07.2019 г.

 

    Заинтересованите граждани следва да входират в деловодството на Общински съвет – Хасково - ет.2, стая 205 в сградата на Общинска администрация Хасково, необходимите документи поставени в запечатан плик, лично или с пълномощно, като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

 

    Необходимите документи за участие в откритата процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Хасково за мандат 2020-2024 г. са публикувани на официалната интернет страница на Община Хасково, секция Общински съвет, раздел Обяви.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                /Таня Захариева/