С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №535 от 04.08.2017 г. по Адм.дело №336/2017 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на разпоредбите на чл.18 в частта „чл.14” от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково.

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста в останалата му част и прекратява производството по отношение на същата.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково разноски  по делото в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         Решението да се разгласи по реда на чл.194 от АПК при неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени.