С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №180 от 18.05.2017 г. по Адм.дело №793/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ чл.40, т.1.5, т.14г, т.15, т.16 и т.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

         ОСЪЖДА Общински съвет – Хасково да заплати на Окръжна прокуратура – Хасково направените по делото разноски в размер на 20.00 /двадесет/ лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК..