С Ъ О Б Щ Е Н И Е:

 

На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №88 от 07.03.2017 г. по Адм.дело №587/2016 на Административен съд – Хасково

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

На основание чл.193, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ чл.28, ал.1, т.1 в частта относно текста: „нотариално заверено” и чл.34, ал.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

         При неподаване на касационна жалба или протест, или ако те са отхвърлени, решението да се оповести по реда на чл.194 от АПК.