Председател

Александър Андреев Калемджиев

Секретар

Митко Петров Петров

Членове на комисията:

Димитър Георгиев Траянов
Красен Петков Ангелов
Петьо Стоилов Кирев
Тодор Савов Савов
Сунай Мустафов Алиев