НАРЕДБА

ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНА ХАСКОВО  НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩА, МЕСТНИ КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) В съответствие с чл. 18. от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 22, ал. 2. от Закона за народните читалища Община Хасково осъществява общинска политика за закрила и развитие на местната култура, която включва целево финансиране от собствените приходи на общината на културни институти на територията на Община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци.

(2) Финансирането от собствените приходи на общината на  културни институти на територията на Община Хасково, общински читалища, местни културни организации и творци има за цел да подкрепи и стимулира реализирането на културни събития, развитието на местните творци, обмена на културни практики, създаването и разпространението на местни културни продукти с цел популяризиране на местната култура както в страната, така и извън нея.

(3) Размерът на финансовите средства от собствените приходи на общината за подпомагането на културни институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци се определя с решението на Общинския съвет за бюджета на Община Хасково за съответната година.

Чл. 2. (1) Разпределението на финансовите средства от собствените приходи на общината за финансиране на културни институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци се извършва по реда на тази наредба.

(2) Общият размер на финансовите средства от собствените приходи на общината, определени за подпомагане на културата в община Хасково, се разпределя, както следва:

1 За допълнителна субсидия на общинските читалища – общо в размер на 17 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината;

2.  За Програма „Културни инициативи“ – общо в размер на 65 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината; (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

3. За Програма „Мобилност“ – общо в размер на 16 % от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината; (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

4. За Програма „Млади творци“ – общо в размер на 2% от определените в бюджета на Община Хасково финансови средства за подпомагане на културата от собствените приходи на общината. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

 

 

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 3. (1) Право на финансиране от собствените приходи в бюджета на Община Хасково имат:

1. Културни институти на територията на Община Хасково по смисъла на чл. 9, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

2. Общински читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

3. Културни организации и творчески съюзи по смисъла на чл.10, ал.1, т.1, чл.10, ал.3 и чл.11 от Закона за закрила и развитие на културата и физически лица, извършващи дейност в областта на културата и изкуството. .(изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

4. По програма „Млади творци“ право на финансиране имат местни млади творци, автори на произведения на изкуството.

(2) Общинските читалища и културните институти на територията на Община Хасково могат да кандидатстват за финансиране за допълнителна общинска субсидия и по програмите „Мобилност“ и „Културни инициативи“.

Чл. 4. (1) Нямат право на финансиране юридически и физически лица, които:

 

1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

 

2. се намират в ликвидация;

 

3. имат парични задължения към държавата или към Община Хасково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

 

4. са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

 

5. не са изпълнили условията по предходно финансиране от Община Хасково;

 

 (2) Не се допуска финансиране за:

1. дейности, в които участват политически партии или други политически организации;

2. дейности с комерсиална насоченост;

3. закупуване на дълготрайни материални активи, оборудване и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи и пр.);

4. други данъци и такси извън пряко възникналите при изпълнението дейностите, финансирани по реда на тази наредба;

5. разходи, възникнали преди реализацията на дейностите, финансирани по реда на тази наредба.

Чл. 5. (1) Размерът на средствата за финансиране се определя, както следва:

1. За финансиране на общинските читалища – до 17 % от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 000 лв. от тях за всяко отделно читалище.

2. За финансиране по Програма „Културни инициативи“ – до 65% от общите средства, определени в бюджета на общината, но не повече от 10 хиляди лева за отделна културна инициатива. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

3. За финансиране по Програма „Мобилност“ – до 16% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от две хиляди лева за отделната мобилност. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

4. За финансиране по Програма „Млади творци“ – до 2% от общите средства, определени в бюджета на общината, и не повече от хиляда лева за една творческа стипендия за подпомагане на млади творци на културата. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(2) Размерът на конкретното финансиране се определя от Експертна комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура.

Чл. 6. (1) Съдържателните и финансовите отчети се разглеждат от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура в срок от 2 месеца след подаване на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата календарна година, за което се съставя протокол. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(2) При неодобрение на финансов и/или на съдържателен отчет за усвоените средства, получени като финансиране по реда на тази наредба, организациите и лицата, получили тези финансови средства, ги възстановяват по банковата сметка на Община Хасково в 30-дневен срок от получаването на протоколите по ал. 1.

(3) Предоставените при условията на тази наредба, но неусвоени финансови средства се възстановяват по сметката на Община Хасково до 15 януари на календарната година, следваща годината, в която е получено финансирането.

 

ІІІ. ОРГАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА ХАСКОВО

 

Чл.7. (1) Финансовите средства, определени в бюджета на Община Хасково за подпомагане на културата от собствените приходи на общината, се разпределят с решение на Експертна комисия.

(2) Експертната комисия се създава към Община Хасково със заповед на кмета на общината в срок до 5 март на календарната година. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура се състои от 9 членове и 2 резервни членове, от които:

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания,;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси,;

- един член, общински съветник от Постоянната комисия по обществен ред и законност,;

- двама членове, представители на общинската администрация, като единият е председател;

- един член, представител на местните културни институти, и един резервен;

- един член, представител на местните читалища, и един резервен;

- двама членове, представители на местните културни организации, сдружения и творци.

(изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

 Чл. 8. (1) Задължения на Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура:

1. изготвя образците на формулярите за кандидатстване за различните видове финансиране;

2. изготвя образците на формулярите за съдържателния и финансовия отчет на организациите и лицата, получили финансиране;

3. проверява пълнотата и коректността на документите за кандидатстване и за отчитане на извършените дейности и получените средства;

4. взема мотивирано решение за финансиране или за отказ от финансиране на кандидатстващите организации и лица, като съставя протокол за мотивите си;

5. определя размера на средствата за финансиране на културните институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци в рамките на условията, определени в чл. 5. от тази наредба.

(2) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура разглежда формулярите на кандидатстващите организации и творци и изготвя протокол с мотивирано решение за разпределение на средствата за финансиране на културните институти на територията на Община Хасково, общинските читалища, местните културни организации и творци.

(3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура разглежда съдържателните и финансовите отчети на организациите и лицата, получили финансиране, и се произнася с решение за одобряването или неодобряването им.

 

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ МЕСТНИ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ЧИТАЛИЩА, КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТВОРЦИ

 

Чл. 9. (1) Размерът на финансовите средства за допълнителна субсидия на общинските читалища, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура.

(2) Читалищата от община Хасково кандидатстват за получаване на допълнителна субсидия от собствените приходи на общината, като попълват формуляр за кандидатстването, в който посочват за какво ще бъдат използвани финансовите средства от допълнителната субсидия.

(3) Формулярът за кандидатстване се подава в деловодството на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(4) Експертната комисия разглежда подадените искания за допълнителна субсидия на читалищата и се произнася с решение в срок до 05 април  на календарната година.

(5) Съдържателният и финансовият отчет за изразходваните финансови средства, получени при условията на тази наредба, се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 януари на календарната година, следваща годината, в която е получено финансирането.

Чл. 10. (1) Размерът на финансирането по Програма „Културни инициативи“, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя на конкурсен принцип от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, като се извършва класиране въз основа на определени критерии.

(2) По Програма „Културни инициативи“ се финансират на конкурсен принцип културни инициативи, творчески проекти и изяви в областта на различните видове изкуства, чрез осъществяването на които се постига развитие и обогатяване на общинския културен календар и на местния културен живот.

(3) По Програма „Културни инициативи“ могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища,културни институти,  творчески сдружения и творци. /доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г./

(4) Финансирането по Програма „Културни инициативи“ се отпуска за реализация на дейности в областта на културата и изкуството, осъществявани на територията на община Хасково.

(5) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране организации по следните критерии:

1. Участия в предходните 2 години в организацията на общински, регионални, национални или международни  прояви и инициативи (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) – 5 т.

2. Участия в програмите на празниците от културния календар на Общината (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) - 3 т.

3. Самостоятелни изяви (удостоверява се с документи и/или със снимков материал на афиши, обявления, публикации в местни и/или национални медии) - 4 т.

4. Наличие на дейности с деца и младежи към съответните организации в областта на културата и изкуството (доказва се с документи) - 5 т.

5. Културна стойност, оригиналност и обществена значимост на културния продукт – 10 т.

6. Принос на културната инициатива за обогатяването на културния календар на общината – 4 т.

7. Реалистичност на бюджета – 6 т.

8. Целесъобразно и ефективно разпределение на необходимите финансови средства – 7 т.

9. Устойчивост на ефекта от дейността – 6 т.

(6) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково се извършва чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, който, придружен от необходимите документи, се предоставя в деловодството на Община Хасково в срок до 20 март на календарната година.  (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(7) Експертната комисия оценява исканията за финансово подпомагане по зададените в ал. 5. критерии и поставя оценка по точкова система, като максималният брой точки е 50, а минималният брой точки за получаване на финансово подпомагане е 25.

(8) Експертната комисия определя в срок до 5 април размера на средствата за финансиране на конкретната културна инициатива съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.3., като осигурените от собствените приходи в общинския бюджет финансови средства може изцяло или частично да покрият необходимите средства за извършването на дейността. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(9) Решенията на комисията се оформят с протокол, който съдържа:

1. оценка на подаденото искане за финансиране с предложение за одобряване или отхвърляне;

2. становище за размера на финансирането от Община Хасково;

3. мотиви за взетото решение.

(10) Съдържателният и финансовият отчет за изразходваните финансови средства, получени при условията на чл. 10. тази наредба, се подават в деловодството на Община Хасково не по-късно от един месец след приключването на дейностите, за които е получено финансиране, и включват документални материали, удостоверяващи изпълнението на дейностите. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(11) Експертната комисия разглежда подадените съдържателни и финансови отчети и взема решение за одобряването или неодобряването им в срок от 2 месеца след подаването на отчета, но не по-късно от 31 януари на следващата година. (доп. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(12) При неодобрение на подадените съдържателни и финансови отчети се прилагат мерките, посочени в чл. 6, ал.2.

(13) Експертната комисия взема решения с мнозинство, формирано 50% +1 от общия брой на членовете на комисията.

Чл. 11. (1) Размерът на финансирането по Програма „Мобилност“, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура въз основа на определени критерии.

(2) По Програма „Мобилност“ се финансират пътувания на индивидуални творци или на творчески колективи с цел културен обмен и популяризиране на местната култура за участия в културни събития и изяви с голяма значимост.

(3) По Програма „Мобилност“ могат да кандидатстват културни организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, индивидуални творци и творчески сдружения.

(4) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране организации и творци по следните критерии:

1. Културна стойност на културния продукт, който ще се представя – 8 т.

2. Значение на мобилността за реализирането на културен обмен с устойчив ефект и създаване на стабилни контакти с културни организации от страната и чужбина – 8 т.

3. Значение на мобилността за популяризирането на местната култура – 7 т.

4. Принос на мобилността за изследването и обогатяването на местното културно и историческо наследство – 7 т.

(5) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково по Програма „Мобилност“ се извършва през цялата календарна година до изчерпване на целевите средства чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, който се предоставя в деловодството на Община Хасково.

(6) Експертната комисия оценява исканията за финансово подпомагане по зададените в ал. 4. критерии и поставя оценка по точкова система, като максималният брой точки е 30, а минималният брой точки за получаване на финансово подпомагане е 15.

(7) Експертната комисия определя размера на средствата за финансиране на конкретната мобилност съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.3., като осигурените от собствените приходи в общинския бюджет финансови средства може изцяло или частично да покрият необходимите средства за извършването на мобилността

(8) Решенията на комисията се оформят с протокол в срок до 15 дни след подаването на формуляра за кандидатстване.

(9) Съдържателните и финансови отчети за мобилността се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 30 дни  след осъществяването на мобилността. (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(10) Експертната комисия разглежда подадените съдържателни и финансови отчети и взема решение за одобряването или неодобряването им.

(11) При неодобрение на подадените съдържателни и финансови отчети се прилагат мерките, посочени в чл. 6, ал.2.

Чл. 12. (1) Размерът на стипендиите по Програма „Млади творци“, определен като процент от общия размер на средствата за финансиране на културата в община Хасково, се разпределя въз основа на определени критерии от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура.

(2) По Програма „Млади творци“ се осигуряват творчески стипендии за подпомагане на творци до 35-годишна възраст за реализацията и популяризирането на създадени от тях произведения на изкуството.

(3) Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура класира кандидатстващите за финансиране млади творци по следните критерии:

1. Доказана необходимост от стипендията (доказва се с мотивационно писмо) – 8 т.

2. Наличие на замисъл за създаването на културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с мотивационното писмо) – 9 т.

3. Потенциал на младия творец за създаването на стойностен културен продукт и/или произведение на изкуството (доказва се с препоръка от изявен автор) – 9 т.

4. Предишни изяви на младия творец (доказва се със снимков материал, публикации, получени грамоти, награди и др.) – 4 т.

(4) Кандидатстването за финансиране от Община Хасково по Програма „Млади творци“ се извършва в срок до 20 март на календарната година чрез формуляр за кандидатстване, утвърден от Експертната комисия за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура, мотивационно писмо и препоръка, които се предоставят в деловодството на Община Хасково.  (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

(5) Експертната комисия оценява и класира исканията за творчески стипендии по Програма „Млади творци“ по зададените в ал. 3. критерии и поставя оценка по точкова система.

(6) Експертната комисия определя размера на творческата стипендия съобразно условията на чл. 5, ал.1, т.4., като осигурените финансови средства са в минимален размер от 200 лв. и максимален размер от 1000 лв.

(7) В срок до 5 април на календарната година решенията на комисията се оформят с протокол, който съдържа: (изм. с Решение №837 от 22.02.2019 г.)

1. оценка по точковата система на подаденото искане за творческа стипендия с предложение за одобряване или отхвърляне;

2. становище за размера на творческата стипендия;

3. мотиви за взетото решение.

 

 

 

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. За календарната 2018 г. срокът по чл. 7, ал.2 е до 15 май.

§ 2. За календарната 2018 г. срокът по чл. 9, ал.3 е до 15 май.

§ 3. За календарната 2018 г. срокът по чл. 9, ал.3 е до 30 май, а срокът по чл. 9, ал. 4 е до 30 юни.

§ 4. За календарната 2018 г. срокът по чл. 10, ал.3 е до 30 май, а срокът по чл. 10, ал. 4 е до 30 юни.

§ 5. За календарната 2018 г. срокът по чл. 11, ал.6 е до 30 май, а срокът по чл. 11, ал.8 е до 30 юни.

§ 6. За календарната 2018 г. срокът по чл. 13, ал.4 е до края на месец май, а срокът по чл. 13, ал.7 е до 30 юни.

§7 Срокът за кандидатстване за неразпределените към 30.06. на календарната година финансови средства по Наредбата да бъде до 24.08. на календарната година. Експертната комисия класира кандидатите за подпомагане до размера на тези средства в срок до 31.08. на календарната година. /доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г./

 

 

 

Наредбата е приета с Решение № 637 от 30.03.2018 г., изм. и  доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г.  и Решение №837 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково